Minoritetsspråklige elever

Gå direkte til

20 prosent av elevene på THVS har minoritetsspråklig bakgrunn. Det språklige og kulturelle mangfoldet er en ressurs for oss.

Thor Heyerdahl vgs. er utpekt til å være Fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Vi er også besøksskole for kolleger ved andre skoler, og vi bidrar med spredning av kompetanse i ulike arrangementer som fokuserer på det flerkulturelle.

Les mer om NAFO

Fokusvirksomheter utpekes av fylkesmannens utdanningsavdeling, og er en barnehage, skole eller voksenopplæringsinstitusjon som:

• er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole der personalet, inklusive ledelsen, ser dette perspektivet som sentralt

• er villig til å bruke tid på kompetanseoppbygging på feltet både internt og utadrettet

• kan skape nettverk med andre virksomheter og er villig til å være et godt eksempel.

Samarbeid med Larvik kommune

Vi samarbeider også med Larvik kommune om en kombinasjonsklasse hvor minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge får grunnskoleopplæring med språkstyrking her hvor de etter alder hører hjemme, mens de samtidig kan hospitere i Vg1-klasser i enkeltfag og slik forberede seg på videregående. Vg1-elever, som sliter med språk og fagspråk, kan også være elever i kombinasjonsklassen for å få et bedre grunnlag.

Se film om prosjektet

Veileder fra UDIR: Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Gjennom dette arbeidet har THVS oppnådd svært gode tall når det gjelder å hindre frafall. Elevene lykkes med å gjennomføre og bestå videregående opplæring til tross for kort botid i landet. 

Bruk av tospråklærere

THVS har systematisert bruk av tospråklig fagopplæring i videregående skole. Tospråklærere bidrar i enkeltfag og med tospråklighet generelt etter elevenes individuelle behov, samt tidsavgrenset undervisning i morsmål til elever som går opp til privatisteksamen.

Vi tilbyr grunnleggende norskopplæring (GNO) en økt i uka, eksamen i norsk som andrespråk (NOA) til elever med 6 års botid eller mindre i Norge eller særskilt språkopplæring og eksamen i eget morsmål i tillegg til eller i stedet for 2. fremmedspråk eller annet programfag. Skolen har leksehjelp for alle våre elever på tirsdager fra klokka 14.00 til 17.00.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?