Prosjekter og aktiviteter

Gå direkte til

Ved Thor Heyerdahl vgs. har vi en rekke satsingsområder og pågående prosjekter.

Boklunsj

En gang i måneden inviteres elever til å dele gode leseropplevelser med hverandre i biblioteket.

Mer om boklunsj

Lesing kan gi oss inspirasjon og informasjon. En god leseopplevelse kan vi ha med oss lenge, noen ganger for resten av livet. Bibliotekets boklunsj i storefri er et arrangement for og av skolens elever.

I forkant av lunsjen har to elever forberedt en 5-10 minutters omtale av en bok eller en film de vil anbefale andre. Etter presentasjonene er det mulig for tilhørerne å stille spørsmål og det åpnes også opp for at andre kan fortelle om egne leseopplevelser.

Under boklunsjen er det lov til å spise matpakka i biblioteket og det serveres kaffe, te og sjokoladekake.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

Mer om DKS

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

 

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett i perioden 2014-2020.

Mer om internasjonalisering

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen.

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Elever kan ha praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon, mens lærlinger utplasseres i en relevant bedrift.

Courageous explorers in the footsteps of Thor Heyerdahl 2018-2020

Migration i Europe

Escape Room i undervisningen

Som første skole har vi ved Thor Heyerdahl vgs. tatt i bruk innovativt pedagogisk undervisningsopplegg i fag som historie, norsk, geografi. Med The Escape Room (TER) skal elevene finne svar på faglige oppgaver før tiden renner ut.

Mer om Escape Room

Konseptet «Escape room» er nok kjent for mange, ettersom slike rom har dukket opp på stadig flere plasser de siste årene. Det er spesialbygde rom fylt med gåter, hint og effekter der målet er å løse oppgaver for å slippe ut innen en gitt tidsfrist. 

Elevene på Thor Heyerdahl blir riktignok ikke låst inne, men ideen er den samme: elevene samarbeider i grupper på fire-fem stykker om å finne ledetråder og løse praktiske oppgaver for å komme fram til en løsning før tiden er ute. Det krever kunnskap innen ulike fag, og ferdigheter som logisk og analytisk tenking, kreativitet, samarbeid og kommunikasjon.

TER har som mål å stimulere til økt læring hos alle våre elever. Vi tilpasser rommene til kompetansemål innenfor skolens ulike utdanningsprogram, og det forankres i flere av skolens læringsmål. Det handler også om å kunne samarbeide og kommunisere med medelever, ferdigheter som verdsettes høyt i mange sammenhenger.

e-Twinning

e-Twinning tilbyr en digital plattform for medarbeidere i skolen.

Mer om e-Twinning

Med e-twinning kan du samarbeide og dele erfaring med lærere fra mer enn 40 andre europeiske land.

Gjennom e-Twinning møter du likesinnede kolleger, lager prosjekter, deler ideer, lærer, river ned klasseromsveggene og utvider horisonten din.

Les mer om e-Twinning her:

e-Twinning Norge
e-twinning i Europa

Hololens

Hololens er en teknologi som benytter seg av holografisk projeksjon ved hjelp av en brille. Det vil si at objektet som vises i brillen er i «rommet» sammen med deg, også kalt «mixed reality» (MR). Det man ser i brillen kan også vises på en projektor, slik at flere enn den som har på brillen kan delta i en læringssituasjon.  

Mer om Hololens i undervisningen

Hololens skiller seg fra andre teknologier som for eksempel «virtual reality» (VR), der brukeren blir utestengt fra omgivelsen. Med Hololens opplever brukeren en kombinasjon av den fysiske verden og et datagenerert bilde. 

Gjennom Hololens gir vi elevene mulighet til å simulere reelle situasjoner de vil møte i yrkeslivet. Simuleringer og 3D-modellering under oppsyn av lærere som kan guide eleven enten ved å være tilstede i rommet eller via Skype er også mulig. 

Elevene jobber i dag med tegninger av ulike konstruksjoner. Ved hjelp av «mixed reality» vil man kunne overføre disse tegningene fra et todimensjonalt til et tredimensjonalt miljø. Elevene får dermed en dypere forståelse for hvordan en konstruksjon vil bli, og vi ser at det gir større læringsutbytte for eleven enn kun å forholde seg til todimensjonale skisser og bilder fra lærebøker.   

 

KISS

Det er nå utarbeidet veilederhefter til undervisning i kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS).

 Mer om KISS-prosjektet

Kari T. Haga og Hilde Ch. Lindstøl er spesialpedagoger med videreutdanning i sexologi og funksjonshemning, og jobber på Thor Heyerdahl vgs. ved avdeling for arbeids- og hverdagslivstrening (AHT).

Haga og Lindstøl tilbyr kursing og veiledning av personale, lærere, helsepersonell, elever/tjenestemottakere og andre i følgende emner:

 • Kroppens oppbygging: anatomi og fysiologi
 • Grensesetting
 • Identitet
 • Hygiene
 • Overgrep
 • Pubertet
 • Seksualitet
 • Prevensjon

Kontakt oss gjerne på e-post for spørsmål om kursing eller for å bestille hefte: kiss@vtfk.no

Leksehjelpen

Hver tirsdag mellom klokka 14.00 og 17.00 er det leksehjelp for alle elever i kantina.

Siden oppstarten i 2010 har leksehjelpen blitt et veldig populært og et godt besøkt tiltak.

Mer om leksehjelpen

På leksehjelpen er en rekke lærere til stede i kantina. Elevene tilbys hjelp spesielt i fellesfagene matematikk, engelsk og norsk. Flere av veilederne er pensjonerte lærere som bidrar med mange års erfaring. Tospråklige faglærere i arabisk og somalisk er tilgjengelige. Kurdisk tilbys ved behov. Miljøarbeiderne er også til stede.

Leksehjelpen er et tilbud for alle elever ved skolen. I tillegg til hjelp med fag, får elevene servert et gratis, varmt måltid tilberedt av elever fra restaurant- og matfag, samt vann og kaffe.

Prosjektleder og kontaktperson for leksehjelpen er miljøterapeut Tonje Nordli. Hun kan kontaktes på e-post tonjen(a)vfk.no eller på telefon 997 38 310.

Livsglede for Eldre

Helse- og oppvekstfag på THVS er med i prosjektet som jobber for å gi alle eldre en god og meningsfull hverdag.

Mer om Livsglede for Eldre

Stiftelsen er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal stiftelsen stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Stiftelsens arbeid skal utløse frivillighet og engasjement.

Siden oppstarten på THVS har rekrutteringen til helse- og oppvekstfag økt både på Vg1 og ikke minst Vg2 helsearbeiderfag. Dette ses i sammenheng med elevenes engasjement i LFE-prosjektet.

Etter å ha startet opp prosjektet på Yttersølia sykehjem, er elevene nå også i full gang på Furuheim og Stavern sykehjem. I tillegg er Nanset eldresenter med på enkelte arrangementer sammen med Tårngården eldresenter. 

Elevene gir uttrykk for at prosjektet bidrar til å gi dem et annet syn på eldre når de ser hvilken glede de eldre har av de ulike aktivitetene.

På aktivitetsplanen står blant annet:

 • Aktivitetstilbud ved Yttersølia sykehjem
 • Aktivitetstilbud ved Tårngården eldresenter
 • Aktivitetstilbud ved Furuheim sykehjem
 • Aktivitetstilbud ved Stavern sykehjem
 • Hyggekvelder ved eldresenter
 • Arrangement inne på skolen hvor brukere fra eldresenter og sykehjem blir invitert inn til aktiviteter som Senior-OL, dans og konkurranser med påfølgende servering.
 • Sverigetur for hjemmeboende eldre
 • Busstur i nærområdet for sykehjemsbeboere

Finansiering av prosjektet skjer blant annet gjennom gaver fra næringslivet i Larvik i forbindelse med for eksempel servering og gevinster til utlodning. I februar 2016 overrakte Larvik kommune ved ordfører Rune Høiseth hele 100.000 kroner til prosjektet. Skoleåret 2014/2015 gjorde en gave fra Sparebankstiftelsen på 24.500,- mulig å arrangere tur til Sverige. I desember 2015 mottok Livsglede for Eldre på THVS hele 43.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Pengene brukes blant annet på turer med de eldre i inn- og utland.

Les mer om Livsglede for Eldre på stiftelsens egne nettsider

Newton Larvik

Newton-rommet er et ledd i en større realfagsatsing i Vestfold og drives av stiftelsen Realfag Larvik.

Mer om Newton

Newton Larvik, som ble åpnet i november 2014, skal fungere som et felles ressurssenter for naturfagundervisningen i skolene i Larvik. Ved Thor Heyerdahl skal alle Vg1-elever ved studieforberedende utdanningsprogram innom rommet i løpet av skoleåret. Stiftelsen er uavhengig og består av representanter fra Larvik kommune, Thor Heyerdahl vgs, Høgskolen i Sørøst-Norge og Larvik Næringsforening.

Hensikten med Newton-rom er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø».

Newtonrommet:

 • skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier
 • er et praktisk og spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på naturfag, matematikk og teknologi
 • er ett av 30 Newtonrom på landbasis – Newton Larvik hittil det eneste i Vestfold
 • har en egen Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen gjennom teori og praktiske aktiviteter
 • bygger all undervisning på læreplanene og skal være en del av norsk skole

Mer informasjon på Newton Larvik

 

Operasjon Peru

THVS bruker den årlige innsamlingsdagen til å støtte Prosjekt Peru som jobber med barns rettigheter gjennom utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Hvert år i november går årets viktigste arbeidsdag av stabelen. Vi håper på stort engasjemnet blant elevene!

Mer om prosjekt Peru

Prosjekt Peru jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg. Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú nord i Peru. Barnehjemmet ble grunnlagt i 1992 og er i dag hjem for 15 tidligere gatebarn og foreldreløse.

Helt siden starten har støtten fra den videregående skolen i Larvik vært blant de største inntektskildene til å drive barnehjemmet og skolen i Peru. Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har vi heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

Operasjon Peru går ut på at de ca 1.650 elevene ved Thor Heyerdahl vgs., sammen med elevene ved Re, Holmestrand, Melsom og Voss videregående skoler, gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru. Elevene gjør alt fra å male og jobbe i butikker til å gå med innsamlingsbøsser og utføre hagearbeid. Inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet.

Eget styre
Prosjekt Peru har et eget styre som er ansvarlige for å følge opp den daglige driften. Styret består av:

 • Jan Gusland, daglig leder
 • Trond Manvik, økonomiansvarlig
 • Nicole Gavel Bakke, representant for Re vgs.
 • Ingjerd Beate Nyhus Larsen, representant for Thor Heyerdahl vgs.
 • Yvonne Bjørnsgård


Alt av styrets arbeid i Norge foretas av frivillige da det er et viktig prinsipp for Prosjekt Peru at alle penger som samles inn går direkte til arbeidet i Peru

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?