Læringsmiljø

Gå direkte til

Her finner du informasjon om relevant lovverk, regler og rutiner.

Husregler 

  • Vi møter presis og har med skolesakene til timene.
  • Vi har PC-en lukket når timen begynner
  • Vi bruker ikke mobiltelefon i timene
  • Vi har arbeidsro og fokus på faget i timene
  • Vi spiser ikke i timene

Handlingsplan mot mobbing

Vi jobber for at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Det er utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing hvor du kan lese mer om dette.

Handlingsplan mot mobbing

Stortinget har fra 1. august 2017 vedtatt nytt regelverk om skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. 

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Hva kan elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Læringsmiljø ved skolen

Ved Thor Heyerdahl jobber vi for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med opplæringsloven paragraf 9a-1.

Vi har en aktivitetsplan for å ivareta elevenes skolemiljø.

For en best mulig start, skal alle nye elever ha en oppstartssamtale ved skolestart. Se her hvordan oppstartssamtalen gjennomføres.

Dersom du som elev opplever utfordringer med det fysiske og psykososiale miljøet, finnes det en egen klagemulighet.

Ordensreglement

Ordensreglement for videregående skoler i Vestfold fylkeskommune.

Fravær

Det er en vedtatt grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær).

Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Hvis du ikke har mer enn 10 prosent fravær i noen fag, har fraværsgrensen ingen konsekvens for deg. Da trenger du ikke å levere dokumentasjon på fraværet ditt. Hvis du har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget.

Dersom du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at du likevel kan få karakter.

Skole-hjem samarbeid

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med elevens foreldre. Vi har utarbeidet en egen orientering om hvordan vi tenker oss dette samarbeidet. 

Formålet med foreldresamarbeidet er å ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som blandt annet fører til at flere fullfører vidaregående opplæring.

Tilgang SkoleArena

Vi tilbyr foresatte innsyn i fravær og underveisvurdering via SkoleArena. Tilbudet gjelder kun foresatte med barn under 18 år. Tilgang godkjennes av kontaktlærer.

Forespørsel og registrering skjer på: www.skolearena.no

Hvordan søke foresattetilgang i SkoleArena?


NB! Foresatte som er ansatt som lærer ved THVS legger til egne barn via "Min profil" i SkoleArena.

Foresatte som er ansatt i fylkeskommunen må kontakte egen virksomhet for å få webbruker-ID til innlogging.

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen

Opplæringsloven

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?