SVGS 2022

SVGS 2022

13. desember 2018 blir stående som en merkedag for SVGS. Dette er dagen fylkestinget i Vestfold, i sitt siste budsjett for Vestfold fylkeskommune vedtok en investeringsplan for SVGS på kr. 605 mill, fordelt på 200 mill i 2019 - 2020 og 2021. Dette er meget gledelig og vi ser fram til en spennende tid med rehabilitering og ev. nybygg på skolen vår.

Prosjektet har som overordna mål å oppnå:

  • Større integrasjon mellom ulike fag, blant annet mellom realfag og tekniske fag
  • Synliggjøre yrkesfagene både i skolen og utad
  • Økt sikkerhet og beredskap. Blant annet oppnå bedre samsvar mellom hovedinnganger og faktisk persontrafikk.
  • Trivsel og gode fremtidsrettet arbeids- og læringsmiljø for alle ansatte, elever og besøkende
  • Styrke mulighetene for generalitet, fleksibilitet og elastisitet i planløsningene og i bygningsstrukturen

Etter en periode med omfattende arbeid i brukergrupper, arbeidsgrupper og prosjektgruppa, har vi ved inngangen til sommerferien 2019, kommet dit at rom og funksjonsprogrammet er vedtatt. Arkitekt, entreprenør og en rekke tekniske rådgivere, hadde sitt oppstartsmøte på skolen 3. juli. Prosjektledelsen får inntil videre fast tilholdssted på skolen, i P-bygget. Oppstart for byggearbeidene er foreløpig planlagt ved nyttårs-skifte.