Søknader/skjemaer

Merk! Søknadsskjemaer som krever pålogging med elektronisk ID er under revidering og vil bli aktivert i løpet av januar.

Bytte av programfag, fremmedspråk og matematikk

Fristen for å bytte programfag for 2020/2021 er fredag 22.mai 2020.

Skjemaene leveres i resepsjonen.

Søknadsskjema

Samtykkeskjema

Når eleven fyller 18 år må det underskrives et samtykkeskjema for at foresatte og skolen kan kunne snakke sammen om skolehverdagen til eleven. Dette kan dreie seg om fravær og dokumentasjon av fravær, helse og trivsel, tilgang til (kun) fravær i Skolearena, og faglige resultater- og utvikling.

Søknadsskjema
Samtykkeskjema for elever over 18 år

Fritak for tidligere beståtte fag

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, §§ 3-17 og 3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole eller utenfor Vestfold, må kompetansebevis med signatur og stempel legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 15. september
Etter utgått frist: Kontakt eksamensansvarlig ved SVGS

Søknadsskjema
Søknadsskjema om frittak for tidligere beståtte fag.

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fagkoder yrkesfag, fellesfag

1. trinn: 2. trinn:
Matematikk, 1P-Y: MAT1001
Naturfag: NAT1001
Engelsk: ENG1003
Kroppsøving: KRO1005
Norsk: NOR1206
Samfunnsfag: SAF1001

 

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet: Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Søknadsskjema
Søknad om deltidselev

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Hospitantstatus

Dersom du ønsker å følge fag som hospitant, må du ta kontakt med en studiekoordinator på rom A203-207 på skolen.

Krav

 • Det er kun nåværende eller tidligere elever ved skolen som kan følge undervisning i enkeltfag som hospitant.
 • Kun i fag du har strøket i eller du har avbrutt, og som du dermed mangler for å få vitnemål eller fullført og bestått kompetansebevis.
 • Avtalen må skrives sammen med en studiekoordinator.

Vilkår

 • At det er nok ledige plasser i gruppene.
 • Avtalen gjelder i første omgang frem til høsteksamen, men kan etter avtale utvides til våreksamen. Da må det skrives ny avtale med studiekoordinator.
 • Hospitanten ikke vil få halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i faget(-ene).
 • Hospitanten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen som privatist ved eksamenskontoret. Oppmeldingsfrist er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.
 • Hospitanten plikter å si i fra til avdelingsleder eller studiekoordinator om hospitanten ønsker å trekke seg som hospitant. Unnlates det å møte i fag uten gyldig grunn/beskjed i mer enn 3 uker, mistes plassen som hospitant.

Ingen avtaler blir skrevet før medio september.

Skjema
Avtale om hospitantstatus (utfylles sammen med en studiekoordinator)

Studiedag før eksamen
 • Ny eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk til våreksamen)
 • Utsatt eksamen (eksamen påfølgende høst ved dokumentert sykefravær til våreksamen)
 • Særskilt eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk i standpunktkarakter)
 • Privatist eksamen (eksamen i nye fag eller fag uten vurderingsgrunnlag/IV)

Elever får én studiedag før hver eksamen. Dette gjelder også ved ny, utsatt og særskilt eksamen. Studiedagen kan organiseres som lesedag eller en kombinasjon av fagtorg og lesedag. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Innvilget studiedag skal ikke fremkomme som fravær på kompetansebevis/vitnemål.

Du kan ikke søke om studiedag for eksamen med obligatorisk forberedelsesdag. Studiedag kan ikke tas i forbindelse med ferie, fridager og offentlige høytidsdager som er fastsatt i årsplanen.

Se Lokal forskrift om ordensreglement for fylkeskommunale videregående skoler i Vestfold, § 5 Fravær.

Privatist
Når elever tar fag som privatist, gis det én studiedag for hver eksamensperiode for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til avdelingsleder.

Søknadsskjema
Søknad om studiedag før eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om studiedag.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Elever, privatister, lærlinger og lærekandidater med behov for særskild tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Tilrettelegginger

 • Utvidet tid
 • Opplesing av oppgave
 • Digitale hjelpemidler iht vedlagt dokumentasjon
 • Skriftlig-muntlig i stedet for skriftlig
 • Skriftlig i stedet for muntlig
 • Skjermet eksamensplass
 • Skrivehjelp
 • Assistent
 • Døvetolk
 • Annet

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova:

§ 3-32.Særskild tilrettelegging av eksamen (gjelder elever og privatister)

§ 3-61.Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva (gjelder lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater)

Søknadsskjema
Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om særskilt tilrettelegging.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (Forskrift til opplæringslova § 3-23)

Krav
Før du søker  du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Søknadsskjema
Søknad om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak fra opplæring i kroppsøving

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (Forskrift til opplæringslova § 1-12).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig?

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak fra opplæring i kroppsøving for voksne

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem etter opplæringsloven § 4A-3, er fritatt fra opplæring i faget kroppsøving. Se mer info fra UDIR.

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving for voksne

Skjemaert må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Forskrift til opplæringslova § 3-22)

Du har rett til fritak hvis du:

 • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
 • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 • Rett til særskilt språkopplæring
 • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Papirskjema, søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2.

Kontakt avdelingsleder for språk (Carine Mork) for informasjon om valg av språknivå:

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).
 • Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)
 • De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Kan velge eksamen nivå 1
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar. 

Eksamensgebyret må du betale selv. Du vil få refundert dette av skolen ved å legge fram dokumentasjon på oppmelding, se eget søknadssjema lengre ned på siden. Refusjon gis kun én gang.

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søknadsskjema
Søknad om fritak for opplæring i skole i fremmedspråk

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering i fremmedspråk

Ta kontakt med en av våre rådgivere om det skal søkes om fritak fra vurdering i fremmedspråk

Krav og søknadsskjema
Informasjon fra Fylkesmannen

Refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist

Eksamensgebyret du har lagt ut for ved privatisteksamen for å erstatte fremmedspråk med morsmål vil du få refundert av skolen. Refusjon gis kun én gang.

Krav
Legg ved utskrift av oppmelding som dokumentasjon.

Søknadsskjema
Søknad om refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist

Skjemaert må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder (6-16 år) som teller som botid.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Søknaden krever følgende dokumentasjon:

 • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (gjelder ikke privatister).
 • Bostedsattest med adressehistorikk, alternativt dokumentasjon på grunnskoleopplæring i utlandet må legges ved (gjelder ikke voksne deltakere i videregående opplæring). Adressehistorikk bestilles i feltet for "Fritekst eller Kommentarer" i søknadsskjema om "Bostedsattest" fra skatteetaten.
 • Oppholdstillatelse.

Læreplan, søknadsfrist og krav til dokumentasjon
Vestfold fylkeskommune: Norsk for språklige minoriteter

Søknadsskjema
Søknad om opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

 

Søknadsskjema
Skjema for krav om at fravær ikke blir før på vitnemålet

Fraværsordning for videregående skoler

Det er viktig at elever og foreldre/foresatte setter seg godt inn i fraværsordningen.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Fraværsordningen skal også bidra til at elevene mestrer livet, og forberede dem på regler som gjelder i arbeidslivet.

Felles fraværshåndtering i fylket

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet en felles fraværshåndtering for de videregående skolene. 

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020

Du kan også lese om fraværsordningen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen typer dokumentert fravær skal heller ikke føres på elevens vitnemål.
Se skjema for å søke om at fravær ikke skal føres på vitnemålet.

Ordenskarakter

For å få god karakter i orden, må elevene kommunisere rundt fraværet sitt. Det betyr at de alltid må gi kontaktlærer og berørte faglærere beskjed om årsak til fravær, også når fraværet ifølge reglene skal regnes som «udokumentert».
Ordensreglementet beskriver hva som er god orden. 

Elevene må følge med på fraværet sitt og sørge for å levere dokumentasjon så snart som mulig. Foreldre/foresatte kan også få tilgang til elevenes fraværsoversikt i programmet SkoleArena.

Les mer under Hjem-skole-samarbeid under Tilgang i Skolearena.

Presisering om helsesøster og dokumentasjon av sykefravær

Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
Kommuneoverlegen i Sandefjord skriver i et brev til skolen at dokumentasjon av fravær er ikke, og skal ikke være, helsesøsters oppgave. Elever som trenger slik dokumentasjon bør henvende seg til helsepersonell som vanligvis er ansvarlig for behandling og oppfølging av dem, for eksempel fastlege.

Unntak fra fraværsregel

Søknadsskjema
Søknad om unntak fra fraværsregel

Skjemaert må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Fraværsordning for videregående skoler

Det er viktig at elever og foreldre/foresatte setter seg godt inn i fraværsordningen.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Fraværsordningen skal også bidra til at elevene mestrer livet, og forberede dem på regler som gjelder i arbeidslivet.

Felles fraværshåndtering i fylket

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet en felles fraværshåndtering for de videregående skolene. 

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020

Du kan også lese om fraværsordningen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen typer dokumentert fravær skal heller ikke føres på elevens vitnemål.
Se skjema for å søke om at fravær ikke skal føres på vitnemålet.

Ordenskarakter

For å få god karakter i orden, må elevene kommunisere rundt fraværet sitt. Det betyr at de alltid må gi kontaktlærer og berørte faglærere beskjed om årsak til fravær, også når fraværet ifølge reglene skal regnes som «udokumentert».
Ordensreglementet beskriver hva som er god orden. 

Elevene må følge med på fraværet sitt og sørge for å levere dokumentasjon så snart som mulig. Foreldre/foresatte kan også få tilgang til elevenes fraværsoversikt i programmet SkoleArena.

Les mer under Hjem-skole-samarbeid under Tilgang i Skolearena.

Presisering om helsesøster og dokumentasjon av sykefravær

Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
Kommuneoverlegen i Sandefjord skriver i et brev til skolen at dokumentasjon av fravær er ikke, og skal ikke være, helsesøsters oppgave. Elever som trenger slik dokumentasjon bør henvende seg til helsepersonell som vanligvis er ansvarlig for behandling og oppfølging av dem, for eksempel fastlege.

Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon fra undervisningen gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i ordensreglementet § 5 c og i forskrift til Opplæringslova § 3-47.

Søknadskjema
Søknad om permisjon fra undervisningen

Klage på muntlig eller praktisk eksamen

Hva kan man klage på
På muntlig og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Søknadsskjema
Klage på muntlig eller praktisk eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage
Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist våreksamen 2020
Dato kommer for hurtigklage
Dato kommer for ordinære klager

Klagefrist høsteksamen 2019
For privatister: 14. januar 2020 kl. 23.59
For elever 20. januar 2020 kl. 23.59

Mer informasjon
Utdanningsdirektoratet: Klage på eksamenskarakter
Vestfold fylkeskommune: Utfyllende informasjon om eksamensresultater, klager o.l.

Søknadsskjema
Klage på karakter ved skriftlig eksamen

(skjemaet åpnes datoen for fellessensur)

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på vurdering

Hva kan eleven klage på

 • Standpunktkarakter
 • Orden og/eller atferd
 • IV på grunn av manglende vurderingsgrunnlag
 • IV på grunn av overskredet fraværsgrense
 • Formelle feil ved gjennomføring av eksamen
 • Karakter ved praktisk eksamen med sensur i etterkant

Skal du klage på karakter på skriftlig eksamen, bruk eget skjema over.

Hva kan det klages på
Det kan klages på standpunktkarakterer, formelle feil ved gjennomføring av eksamen, karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Hvem kan klage
Elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Dersom klageren er under 15 år, må foresatte gi skriftlig samtykke. Foresatte til umyndige har selvstendig klagerett.

Klagefrister

 • Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, er 10 dager.
 • Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøve og realkompetansevurdering er 3 uker.

Fristen skal regnes fra tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Gjelder ikke ved klage på formelle feil ved eksamen. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelsen.

For mer informasjon, se Forskrift til opplæringslova, kap 5

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter
Klagen behandles først av skolen.

Vestfold fylkeskommune: Rutine for klage på standpunktvurdering

Søknadsskjema
Klage på vurdering

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller var syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dette gjelder kun eksamen påfølgende høst.

Aktuelle oppmeldinger

 • Ny eksamen (karakteren 1 til våreksamen)
 • Utsatt eksamen (ved dokumentert sykefravær til våreksamen). For trekkfag gjøres det nytt trekk.
 • Særskilt eksamen (karakteren 1 i standpunkt)

Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35

Oppmeldingsfrist
15. september

Skolen vil gi deg nærmere informasjon om eksamen i løpet av oktober.

Har du fått karakteren IV, må du melde deg opp til privatisteksamen.

Oppmeldingsskjema
Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne melde opp.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Skjemaer ved inntak til videregående opplæring

https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/skjemaer/

Vitnemål/karakterutskrift/ kompetansebevis

Her kan du enkelt bestille karakterutskrift, kopi av vitnemål/kompetansebevis og oppdatering av vitnemål:

Bestillingsskjema