Skoleskyss

Gå direkte til

Her finner du informasjon om fri skyss og tilrettelagt skoleskyss. Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Har du rett til fri skyss?

Et nytt skoleår betyr en ny søknad i MinSkyss, men skolekortet du allerede har kan du beholde. Dersom du ikke har kortet lenger må du si ifra i resepsjonen på skolen slik at du kan bestille nytt.

Se film fra VKT 

VKT om skoleskyss for videregående skoler

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss

 • Elever som bor vest/nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Bor du øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen, har du i utgangspunktet ikke rett til fri skyss til videregående skole.
 • Elever bosatt øst/syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass kan ha skyssrett.
 • Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss. Kontakt skolen som vil søke for deg.
 • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

SØK HER

VKT anbefaler at du benytter desktop for å opprette bruker samt søke skoleskyss i portalen MinSkyss.

Sjekk status på din søknad

LOGG INN

Skolekort

 • Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Skolekortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
 • Skolekortet er gyldig for en reise tur/retur mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet.
 • Skolekortet gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
 • Ta vare på ditt skolekort siden det skal brukes alle årene du har krav på fri skyss.
 • Mistet/ødelagt reisebevis/skolekort skal straks meldes skolen.

Ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale for bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

Har du ikke rett til fri skyss?

I Vestfold kan du kjøpe Vestfoldkort Ung. Dette kortet kan benyttes av barn og ungdom i alderen 6 – 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. 

Er du over 19 år og elev ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30-dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i VKTs nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort.

Behov for tilrettelagt skoleskyss?

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

Mer om tilrettelagt skoleskyss
 • Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute
 • Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (for eksempel ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

Skal du søke om tilrettelagt skyss?

Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg.

Klagemulighet

Etter Reglement for skyss av elever i videregående skoler, pkt 2.8, kan avslag påklages. Skriftlig klage sendes Vestfold Kollektivtrafikk AS innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klager som ikke blir tatt til følge vil bli avgjort av fylkeskommunens klageorgan.

Mer om klage og dispensasjon

Vestfold fylkeskommune har vedtatt reglement for skyss av elever i videregående skole. Fylkesmannen har etter delegasjon fra departementet, gitt Vestfold fylkeskommune dispensasjon fra regelen om fri skyss for deler av fylket. Denne dispensasjonen gjelder de som bor øst/syd for nye E-18 samt hele Sande kommune. Det vil si at elever som bor i disse områdene kun har rett til fri skyss dersom de har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte: • Skolen din • VKT via e-post: skoleskyss@vkt.no

Rutetider

Du finner dine reisealternativer på reiseplanleggeren på www.vkt.no og i appen VKT Reise som kan lastes ned gratis i App store og Google play.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?