Praktisk informasjon

Uker og økter

A-og B-uker
Skoleåret er delt inn i A- og B-uker. Dette vil si at elevene har forskjellige timeplaner annenhver uke. Partalls uker (36, 38, 42, 44 osv.) er A-uker og A-timeplanen blir da fulgt. Oddetalls uker (35, 37, 39, 41 osv.) er B-uker og B-timeplanen blir da fulgt.

Timeplanene på nett vil alltid være de som gjelder for aktuell uke.

Økter
Skolen starter kl. 08.20 om morgen og varer til kl. 15.20 på ettermiddagen. Skoledagen er delt inn i fire økter.

 • 1. økt kl. 08.20 - 09.50
 • 2. økt kl. 10.05 - 11.35
 • 3. økt kl. 12.05 - 13.35
 • 4. økt kl. 13.50 - 15.20
Skoleruta for videregående skoler i Vestfold og Telemark

Skoleruta for videregående skoler i Vestfold og Telemark 

Forsentkommingslapper

Hvordan fungerer dette med forsentkommingslapper?
Høsten 2014 innførte skolen forsentkommingslapper. Alle som kommer for sent til 1. økt henter en gul forsentkommingslapp i skranken ved hovedinngangen. Denne skal fylles ut før elevene går til timen.

Lærerne er orientert om at alle som kommer for sent har med seg lappen for å få komme inn i timen. Dette er et tiltak for å unngå mange forstyrrelser når elever kommer for sent. Elevene våre slipper å bruke tid på å forklare læreren hvorfor de kommer for sent til timen.

Vi håper også at det skal føre til at færre elever kommer for sent til timen. Da blir undervisningen mer effektiv for alle og arbeidsforholdene bedre for både lærer og elev!

Prosedyren ved forsentkomming til 1. økt:
1. Oppsøk skranken ved hovedinngangen og fyll ut en forsentkommingslapp som du tar med deg til timen.

2. Gå stille og rolig inn i klasserommet eller verkstedet og lever forsentkommingslappen til læreren din.

3. Finn plassen din og kom i gang med arbeidet så raskt som mulig.

Faglærer fører antall minutter forsentkomming og ordensanmerkning ved udokumentert fravær i SkoleArena. Kontaktlærer følger opp.

Les mer om praktisering av ordensreglementet til Sandefjord videregående skole

Ved gjentatte forsentkomminger melder kontaktlærer til avdelingsleder. Plan for oppfølging avtales.

Studieekskursjoner og elevutveksling

Kontraktskjema for studieekskursjoner og elevutveksling for elever ved SVGS

Tiltak mot mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig

Handlingsplan mot mobbing ved Sandefjord videregående skole

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet nettsider:

Nullmobbing

Nytt regelverk om skolemiljø

Om skolemiljø - informasjon til elever og foresatte

Klage fra elev på ansatt

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Elevkort (skolebevis)

Når du begynner på Sandefjord videregående skole får du et elevkort med bilde. Elevkortet bruker du når du skal: 

 • Hente lærebøkene dine
 • Låne bøker, filmer o.l. på skolens læringssenter.
 • Kopiere eller skrive ut.

I tillegg gir det deg studentrabatt på tog o.l.

Hvordan får jeg elevkort? Hva gjør jeg når jeg har mistet elevkortet mitt?
Husk å hente årsmerke ved nytt skoleår!

Når du begynner på et nytt skoleår, må du hente et nytt årsmerke (såkalt oblat) i resepsjonen. Årsmerket vil gjøre ditt tidligere elevkort gjeldende for det kommende skoleåret.

Merk deg at:

 • du ikke trenger nytt årsmerke for å låne skolebøker eller PC ved skolestart.
 • årsmerket må være riktig for at du skal få studentrabatt på tog o.l.

Elevkortet er gyldig i inneværende skoleår og frem til 30. september.

Hvordan får jeg elevkort?

 • Nye elever ved skolen blir fotografert ved skolestart og får elevkortet utdelt noen dager etter fotografering.
 • Begynner du hos oss etter vanlig skolestart (Vg1, Vg2 eller Vg3): henvend deg i resepsjonen. De tar bilde og bestiller elevkort til deg.

Har du mistet skolebeviset (elevkortet) ditt i løpet av skoleåret?

Ved skolestart gjør du følgende:
Første skoledag mandag 19. august kan du møte som angitt i egen fotoplan. Elever på YF møter i Speilsalen og elever på SF på rom A-010.

Ellers i skoleåret gjør du følgende:
Henvend deg i resepsjonen. Nytt kort koster kr. 100,-.

Gjenglemt tøy eller lignende?

Har du glemt tøy e.l. på skolen? Ta kontakt i skolens resepsjon.

Du kan også ta kontakt med renholderne på det området du har glemt tøy, sko, PC o.l.

Alt gjenglemt blir levert resepsjonen av skolens ansatte.

Lånekassen

Søknad

 • Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte etter dette. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli.
 • Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.
 • Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre. 

Dine sider kan du:

 • Søke om støtte,
 • Følge status i saken sin,
 • Få svar på søknaden sin. 

Søk innen 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

NB! For skoleåret 2020-2021 er fristen utvidet til 15. april 2020 pga koronasmitten (søknadskjema åpner 25. mars 2020).

Her ser du hvor mye du kan få.

Lånekassens nettsider finner du nyttig informasjon om stipend og lån.

Husk å søke om utstyrsstipend!
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det.

Les mer om alle typer stipend på Lånekassens nettsider

Endringer i forskriftene

Her finner dere de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter

Bytter av programfag, fremmedspråk og matematikk

Søknadskjema finnes under Søknader/Skjema 

Skoleskyss

Lurer du på om du har rett til skoleskyss eller busskort? Her finner du mer informasjon om hvordan du søker:

Les mer om skoleskyss på denne siden

Vitnemål/karakterutskrift/ kompetansebevis

Her kan du enkelt bestille karakterutskrift, kopi av vitnemål/kompetansebevis og oppdatering av vitnemål:

Bestillingsskjema