Lover og regler

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ordensreglementet for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune (tilgjengelig på norsk, engelsk, somali, arabisk, persisk og tigrinja)

Regler for bruk av skolens læringssenter

PC-vettregler for Sandefjord vgs
  1. Pc-lokket skal være nede når timen begynner. Læreren avgjør for øvrig når lokket skal være nede.
  2. Læreren avgjør hvilke programmer og nettsteder som skal brukes i undervisningen.
  3. Vi skal ikke ha andre programmer og nettsteder oppe i undervisningen enn dem vi bruker. Andre programmer skal heller ikke ligge på oppgavelinjen, og oppgavelinjen skal til enhver tid være synlig.
  4. Vi utviser godt nettvett. Vi bruker ikke digitale verktøy til å jukse, og vi har nulltoleranse for nettmobbing.

Fravær

Fraværsordning for videregående skoler

Det er viktig at elever og foreldre/foresatte setter seg godt inn i fraværsordningen.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Fraværsordningen skal også bidra til at elevene mestrer livet, og forberede dem på regler som gjelder i arbeidslivet.

Felles fraværshåndtering i fylket

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet en felles fraværshåndtering for de videregående skolene. 

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020

Du kan også lese om fraværsordningen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen typer dokumentert fravær skal heller ikke føres på elevens vitnemål.
Se skjema for å søke om at fravær ikke skal føres på vitnemålet.

Ordenskarakter

For å få god karakter i orden, må elevene kommunisere rundt fraværet sitt. Det betyr at de alltid må gi kontaktlærer og berørte faglærere beskjed om årsak til fravær, også når fraværet ifølge reglene skal regnes som «udokumentert».
Ordensreglementet beskriver hva som er god orden. 

Elevene må følge med på fraværet sitt og sørge for å levere dokumentasjon så snart som mulig. Foreldre/foresatte kan også få tilgang til elevenes fraværsoversikt i programmet SkoleArena.

Les mer under Hjem-skole-samarbeid under Tilgang i Skolearena.

Presisering om helsesøster og dokumentasjon av sykefravær

Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
Kommuneoverlegen i Sandefjord skriver i et brev til skolen at dokumentasjon av fravær er ikke, og skal ikke være, helsesøsters oppgave. Elever som trenger slik dokumentasjon bør henvende seg til helsepersonell som vanligvis er ansvarlig for behandling og oppfølging av dem, for eksempel fastlege.