Reglement og skjemaer

Gå direkte til

Under finner du diverse reglermenter og skjemaer som gjelder for skolen.

Ordensreglement

Ordensreglement for skolene i Vestfold og Telemark

 

Fraværsregler

Høsten 2016 kom det nye fraværsregler i videregående skole. Fyldig informasjon finner man på Utdanningsdirektoratets sider.

 

Fraværsreglement for skolene i Vestfold og Telemark

Nye fraværsregler fra høsten 2016.

Søknadsskjema for krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

 

IKT-reglement

IKT-reglement for de videregående skolene i Vestfold

 

Leieavtaler for elev-pc og gratis læremidler

Leieavtale for elev-pc

Leieavtale for gratis læremidler 

 

Søke fritak i fag

Søke fritak i fag

 

Klage på vurdering

Det kan klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Klagefristen er 10 dager fra offentliggjøring av karakter.

Retningslinjene for klager finner du i vurderingsforskriften kapittel 5, §§ 5-1 til 5-14.

Før du klager bør du kontakte faglærer eller studierektor. 

Klagen skal leveres digitalt. Du må logge inn med MinID

 

Klage på lærer

Hvis elever ønsker å klage på lærer, skal prosedyren under følges.

 Les om prosedyren under her

Formål:

Å sikre riktig behandling av klage på ansatte framsatt av elev/gruppe av elever, jf. opplæringslova § 9a og forskriften § 4-11.

 

Omfang:

Omfatter elever og ansatte ved skolen.

 

Ansvar:

Elev eller gruppe av elever har ansvar for at klage framsettes skriftlig. 

Tillitsvalgt skal fremme klage fra gruppe av elever.

Nærmeste leder/pedagogisk personell med personalansvar skal håndtere klagen i første instans.

 

Beskrivelse:

Med klage etter denne prosedyren menes: 

  • klage på en lærers opplæring eller væremåte
  • klage på øvrige ansattes service/væremåte

Klagen skal behandles på lavest mulig nivå i linjen.

Klage skal være skriftlig 

 

Handling: Ansvar:

1. Forholdet/problemet tas opp med gjeldende lærer/ansatt for avklaring.

Elev

2. Dersom det ikke kommer til avklaring i punkt 1, framsettes skriftlig klage til nærmeste overordnede med  personalansvar (studierektor/avdelingsleder – eventuelt andre som teknisk leder og lignende).

Elev

3. Ansvarlig leder innkaller partene til møte. (Partene kan la seg bistå med tillitsvalgt hvis han/hun ønsker det.)

Ansvarlig leder

4. Dersom klagen ikke kommer til løsning: Behandlende leder videresender klagen med saksdokumenter til rektor.

Ansvarlig leder

5. Rektor innkaller til møte med partene for behandling av klagen (tillitsvalgte kan etter ønske fra involverte delta). Rektor kan innhente kompetanse hos Direktøren VoV.

Rektor