Regler og rutiner

Gå direkte til

Ordensreglement

Ordensreglement for videregående skoler i Vestfold og Telemark

Ordensreglement på engelsk, somali, arabisk, persisk og tigrinja

Underskriftskjema for lest reglement

Forsikringer

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring på elever i videregående skole.

Forsikringen gjelder

• i undervisningstiden
• på ekskursjoner
• på reiser, stevner og lignende i skolens regi
• i friminuttene
• på direkte reise til og fra skole/undervisningssted

Forsikringen gjelder i hele verden. Skolen forutsetter at elevene har gyldig reiseforsikring den tiden de er elever ved Re videregående skole, da skolen ikke har slik elevforsikring. Dette er viktig for at elevene skal få dekket eventuelle tap som måtte oppstå under skoleturer og ekskursjoner.

For elever som av skolen, i kortere eller lengre tid, er utplassert i næringslivet som del av opplæringen, gjelder denne forsikringen også under oppholdet på utplasseringsstedet, samt på direkte reise til og fra dette. Disse utplasserte elevene er for øvrig også omfattet av Lov om yrkesskadeforsikring.

Orden i klasserom

Slik holder vi orden

Kildesortering

Slik gjør vi på Re vgs

 Avfallet sorteres ved første behandling.
Hovedregel: Vi sorterer avfall i papir/papp, matavfall, plast og restavfall.
Det finnes miljøstasjoner i alle korridorer.
Hver enkelt person har ansvar for å legge eget søppel i beholdere på nærmeste miljøstasjon.
På undervisningskjøkkenet har brukerne ansvar for å bringe avfallet til en miljøstasjon. Matavfall skal ut.

Farlig avfall og EE-avfall: Kontakt teknisk leder:  Arild Andreassen            
Spraybokser, maling, lim, lakk  og batterier er eksempler på farlig avfall.

Fraværsreglement

Ny fraværsgrense trådte i kraft fra og med høsten 2016. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Hvis du ikke har mer enn 10 prosent fravær i noen fag, har fraværsgrensen ingen konsekvens for deg. Da trenger du ikke å levere dokumentasjon på fraværet ditt. Hvis du har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget.

Dersom du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at du likevel kan få karakter.

Fraværshåndtering i Vestfold og Telemark fylkeskommuner

Tobakk - Rusproblemer

Re videregående er en tobakksfri skole

Rusforebyggende arbeid og rusproblemer

Prosedyre til bruk ved mistanke om rusproblemer

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?