Helsefagarbeider

Gå direkte til

Helsefagarbeider er et nytt fag som erstatter de yrkene som tidligere hadde tittel som hjelpepleier og omsorgsarbeider.
Foto: Kjersti Holm

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og av spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer blant annet observasjon, rapportering og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak.
Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger og behov der målet blant annet er å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.

 

Slik jobber vi:

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen er tverrfaglig og praksisnær. Dette betyr at du kommer til å jobbe med flere fag samtidig, både i teori og ved praktisk øvelse i egne praksisrom.
Bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi inngår i opplæringen. Vi har blant annet egen pasientsimulator som benyttes til ferdighetstrening i å utføre aktuelle sykepleieprosedyrer som for eksempel observasjon av puls, blodtrykk og respirasjon.
Utplassering i arbeidslivet er en viktig del av praksisundervisningen og i løpet av Vg2 er elevene ute i bedrift hvor de følger sin veileders turnus i 5 uker om høsten - og 5 uker om våren. Du vil også få tilbud om å søke om å få gjennomføre to av praksisukene i Krakow, Polen.
Gjennom utplasseringene knyttes kontakter med arbeidslivet, og elevene får både mulighet til å vise hva de kan og til å lære mer. For mange er dette første skritt på veien mot en lærlingeplass.
Etter to år i skole er det to års læretid. Læretiden avsluttes med fagprøve. Når fagprøven er bestått, søker du om autorisasjon som helsefagarbeider. Faget benevnes som helsearbeiderfaget.

 

 

Du må være innstilt på: 

Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samhandling med mennesker med ulike hjelpebehov.
Yrket krever grunnleggende kunnskaper i sykdomslære, pleie og omsorg, og personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må være flink til å ta ansvar, se andres behov og like å arbeide med mennesker. Det kreves også evne til selvstendig arbeid som å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid. I tillegg legges det vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Det er viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Helsefagarbeideren samarbeider med flere andre yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

 

 

Å lære en slagpasient å kle på seg.Omsorg og trøstFremtidens flotte helsefagarbeidere.

Veien videre:

De vanligste arbeidsplassene for helsefagarbeidere er innen hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssenter, helsehus eller i bofellesskap. Du kan også arbeide på sykehus, innen psykisk helsevern og i andre institusjoner med ulike omsorgs- og behandlingstilbud i offentlig og privat sektor.

Etter endt fagbrev kan du ved fagskolen i Vestfold utdanne deg videre innen Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid.
Hvis du beveger deg utenfor Vestfold har du i tillegg muligheten til å velge blant annet barsel- og barnepleie, kreftomsorg og lindrende pleie, miljøarbeid, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, rehabilitering og veiledning. Du kan nå også søke direkte inn på sykepleiehøgskolen uten å ta generell studiekompetanse først.

 

Her kan du se en liten film om  hvordan det er å være helsefagarbeider

Les mer om helsearbeiderfaget her