Læringsmiljø

Gå direkte til

Her finner du informasjon om relevant lovverk, regler og rutiner.
Foto: Sissel Flo Nilsen

Handlingsplan mot mobbing

Vi jobber for at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Det er utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing hvor du kan lese mer om dette.

Få også informasjon om og råd mot mobbing på nullmobbing.no og les mer om elevenes læringsmiljø på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Kontaktlærer

Kontaktlæreren din har et særlig ansvar for oppfølging av deg som elev. Her kan du lese mer om kontaktlærerens rolle og ansvar.

Fravær

Her finner du informasjon om fraværsreglene i de videregående skolene i Vestfold.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner!

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år skriver nå bekreftelse. Elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Last ned skjema for egenmelding som eleven må levere.

Skjemaet leveres til kontaktlærer umiddelbart etter fraværsperioden, og senest innen to uker. Om du ikke leverer innen fristen, blir fraværet registrert som udokumentert.

 

Se oversikt over fraværsgrensen i forhold til fagstørrelse.

 

Årstimetall i fagets læreplan.

 

Timer av 45 minutter

 

Bortfall av retten til tallkarakter ved halvårsvurdering 10%

 

Bortfall av retten til standpunkt - 10%

 

Bortfall av retten til standpunkt - 15%

 

56 (2 timers fag)

 

74,66

 

4 timer

Varsel sendes etter 2 timer fravær

 

8 timer

Varsel sendes etter 4 timer fravær

 

12 timer

 

84 (3 timers fag)

 

112

 

6 timer

Varsel sendes etter 4 timer fravær

 

12 timer

Varsel sendes etter 6 timer fravær

 

17 timer

 

112 (4 timers fag)

 

149,33

 

8 timer

Varsel sendes etter 4 timer fravær

 

15 timer

Varsel sendes etter 8 timer fravær

 

23 timer

 

140 (5 timers fag)

 

186,66

 

10 timer

Varsel sendes etter 6 timer fravær

 

19 timer

Varsel sendes etter 10 timer fravær

 

28 timer

 

168 (6 timers fag)

 

224

 

12 timer

Varsel sendes etter 7 timer fravær

 

24 timer

Varsel sendes etter 12 timer fravær

 

34 timer

 

197 (7 timers fag)

 

262,67

 

14 timer

Varsel sendes etter 8 timer fravær

 

27 timer

Varsel sendes etter 14 timer fravær

 

40 timer

 

253 (9 timers fag)

 

337,33

 

17 timer

Varsel sendes etter 9 timer fravær

 

38 timer

Varsel sendes etter 19 timer fravær

 

51 timer

 

337 (12 timers fag)

 

449,33

 

23 timer

Varsel sendes etter 10 timer fravær

 

45 timer

Varsel sendes etter 22 timer fravær

 

68 timer

 

Vær oppmerksom på at skolene ikke godtar dokumentasjon fra nettjenesten skolesyk.no eller andre «digileger» som grunnlag for å få sykdomsfravær unntatt fra 10% regelen. 

I noen tilfeller er det mulig å søke om å få strøket fravær. Søknadsskjema. 

Les informasjonen, fyll ut skjemaet og lever til kontaktlæreren din.

 

Hvis du av en eller annen grunn ikke kommer på skolen en dag, skal kontaktlærer ha beskjed.

Noen av våre elever reiser på stevner. Da må man gi melding om dette til skolen på dette skjemaet.
Hvis du er toppidrettselev og trenger å dra til veterinær med hesten din, må du levere et avtaleskjema først.

Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark. 

Her finner du rutiner ved fusk.

Læringsplakaten

Les spesielt om Læringsplakaten her

Skolen og lærebedriften skal

 • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Sikkerhetsutstyr for ryttere

I forbindelse med undervisning med hest, har vi påbud om bruk av sikkerhetsutstyr. Dette må elevene sette seg inn i.

Tobakks- og snusfrie skoler

Det er vedtatt at alle skoler skal være tobakks- og snusfrie. Du kan lese om hva det innebærer her på Helsedirektoratets sider.

Informasjon om elevforsikring

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring for alle elever i KLP Skadeforsikring AS.

Mer informasjon om elevforsikring finner du på KLPs hjemmeside

Forsikringen gjelder:
På skolens område og naturlig nærområde i skoletiden

 • På direkte vei mellom skole og hjemmet
 • Under deltakelse i undervisning, idrettsutøving, ekskursjoner, reiser, arrangement m.m. under skolens ledelse
 • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen
 • For internatelever også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid, herunder trening med hest inne på skolens område i fritiden.
Les mer om forsikringen her

Foresatte og elever må ellers vurdere om de ser det nødvendig å tegne egen privat ulykkesforsikring for eleven. At de benytter egen hest, begrenser ikke elevulykkesforsikringens dekningsomfang, enten ulykkesskaden skjer på skolens område eller utenfor. Forsikringen gjelder for alle elever om de kommer til skade innenfor skolens område. Er det en del av skolens opplegg å trene utenfor skolens område, er også alle elever dekket av forsikringen om skaden skjer i skoletiden. Elevene bør likevel være aktsomme ved inngåelse av egen syke- og/eller ulykkesforsikring, og få bekreftet at det ikke er tatt forbehold i vilkårene om unntak for ”farlig idrett”, og at for eksempel hestesport ikke faller inn under det begrepet. De elevene som eier egen hest, må selv sørge for egen forsikring på hesten.

Forsikringen gjelder i hele verden. Skolen forutsetter at elevene har gyldig reiseforsikring den tiden de er elever ved Melsom videregående skole, da skolen ikke har slik elevforsikring. Dette er viktig for at elevene skal få dekket eventuelle tap som måtte oppstå under skoleturer og ekskursjoner.

For elever som av skolen, i kortere eller lengre tid, er utplassert i næringslivet som del av opplæringen, gjelder denne forsikringen også under oppholdet på utplasseringsstedet, samt på direkte reise til og fra dette. Disse utplasserte elevene er for øvrig også omfattet av Lov om yrkesskadeforsikring.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?