Veiledning og realkompetansevurdering

Gå direkte til

Her får du informasjon om hva vi kan tilby innenfor veiledning og realkompetansevurdering.

Veiledning

 • Skal du ta videregående utdanning og ønsker hjelp til å få oversikt over hvilke muligheter du har?
 • Har du noe utdanning fra tidligere som du ønsker å få vurdert?
 • Trenger du en realkompetansevurdering?
 • Trenger du hjelp til å finne ut hva som skal til for å få en studieplass, hvordan du kan dra nytte av tidligere skolegang og yrkesbakgrunn?
 • Ønsker du informasjon om hvordan dette kan finansieres?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Formalkompetansevurdering

Vurdering av dokumentasjon fra tidligere gjennomført videregående opplæring kan være relevant i forhold til å få godskrevet hele eller deler av tidligere utdanninger. Ofte aktuelt for personer som ønsker generell studiekompetanse og som har fullført hele eller deler av fag fra tidligere videregående opplæring.

Utenlandsk utdanning

Vi kjenner til ulike krav og prosesser for godkjenning av utenlandsk utdanning gjennom Samordnet opptak og NOKUT. Vi kan også vurdere fag fra videregående utdanning i andre land, og evt. fritak for disse dersom det er grunnlag for det.

Realkompetansevurdering

Tidligere erfaring fra skole, arbeidsliv, fritidsaktiviteter og andre arenaer vurderes opp mot utdanningsløp innenfor den videregående skole. Vurderingsformen bygger ikke på tradisjonelle prøveformer. Kompetanse vurderes gjennom en samtale med godkjent fagkonsulent i det aktuelle faget.

Realkompetansevurdering kan gjøres i alle fag, både programfag og fellesfag. En realkompetansevurdering er en muntlig samtale hvor du kan få vist din kompetanse i forhold til læreplaner i fagene. Godkjent realkompetanse kan frita deg deg for opplæring i faget, og evt gi fratrekk i praksistid før fagprøve. Resultatet av realkompetansevurderingen kan også medføre et kortere opplæringsløp.

Realkompetansevurdering er gratis for deg som har voksenrett. Du som ikke har voksenrett må betale realkompetansevurderingen selv, eller få denne dekket av NAV dersom du har krav på det. Realkompetansevurdering søkes elektronisk på www.vigo.no

Dokumentasjon

Vi har mulighet for å utstede kompetansebevis etter realkompetansevurdering. Dokumentasjonen kan danne grunnlag for fagbrev/svennebrev eller vitnemål (autorisasjon) når alle nødvendige eksamener er avlagt.

Yrkesmuligheter

Vi kjenner til både arbeidsmarkedet og trender gjennom de erfaringer vi har knyttet til våre opplæringsløp, og har kontakter med opplæringskontorer innen andre bransjer der vi ikke har egne tilbud. Vi setter deg også i kontakt med relevante opplæringskontorer eller Karrieresenteret i Vestfold dersom vi ser at det er nyttig for deg.

Opplæringstilbud og læringsmetoder

Vi har oversikt over:

 • Voksenopplæringsløp i fylkeskommunal regi
 • Hvilke andre opplæringstilbud som finnes innenfor den videregående skole
 • Kombinasjonsløp som er spesielt tilpasset den enkelte voksnes behov,
 • Ordinære løp i den videregående skolen
 • Opplæringstilbud hos andre tilbydere
 • Nettbaserte løsninger og
 • Kombinerte løp, nett og undervisning
 • Høyskole og andre opplæringsaktører


Vi kan gi informasjon om rettigheter innenfor voksenopplæring på videregående nivå.

Praksis

Vi kan veilede i forhold til hvilke praksiskrav som gjelder for de ulike opplæringsløpene. Her gjelder ulike krav for lærlinger, praksiskandidater, autorisasjonsfag og for yrkesprøving. Praksiskravet kan ha avgjørende betydning for hvilket løp den voksne bør velge.

Når det gjelder formell godkjenning av praksis opp mot oppmelding til fag/svenneprøve,
er det Vestfold fylkeskommune som gjør dette ved at de mottar oppmelding med relevante papirer.

Finansiering

Vi har oversikt over finansieringsmuligheter i Lånekassen, NAV, fylkeskommunen, opplæringskontorer osv.

 Veiledningssamtaler kan avtales ved å sende en mail til kbv@vtfk.no eller på telefonen 33 30 93 00. 

Videregående opplæring og realkompetansevurdering 

Hvem har rett til videregående opplæring?

Voksne over 25 år som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke tidligere har fullført videregående opplæring i Norge, har rett til et tilbud om videregående opplæring etter søknad (se Opplæringslova § 4 A-3). Ved å søke www.vigo.no og krysse av for videregående opplæring for voksne/realkompetanse, vil fylkeskommunen avgjøre hvorvidt du har rett til gratis videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering.

Det kan også gis rett til gratis videregående opplæring for de som har videregående opplæring fra utlandet, og som ikke får denne godkjent som studie- eller yrkeskompetanse. For voksenopplæring finnes ingen slik søknadsfrist.

Hva innebærer retten til videregående opplæring?

Den voksne har rett til videregående opplæring som fører fram til fag/svennebrev/ vitnemål eller kompetanse på lavere nivå.
Den voksne har rett til å få avkortet opplæringsløpet på bakgrunn av realkompetanse.
Retten innebærer også at fylkeskommunen har ansvaret for at opplæringstilbudene er tilpasset voksnes behov og livssituasjon, dvs.:

 • Tid
 • Sted
 • Progresjon
 • Varighet
 • Arbeidsform

Voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre et opplæringsløp. Personer som i utgangspunktet ikke har rett til videregående opplæring utløser fullføringsrett dersom de blir tatt inn til videregående opplæring.

Hvem har rett til realkompetansevurdering?

Voksne som har rett til videregående opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Realkompetansevurdering kan også benyttes når formålet ikke er videre utdanning. På den måten vil også personer som ønsker å dokumentere yrkeskompetansen sin med sikte på arbeid, få mulighet til det.

Personer som ikke har rett til videregående opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin dersom de blir henvist av kommune, Nav eller andre (se Opplæringsloven §4A-3). Personer som ikke blir henvist fra ulike instanser må betale realkompetansevurderingen selv.

Hva kan realkompetansevurderes?

Realkompetansevurdering kan gjøres i alle fag, både programfag og fellesfag. En realkompetansevurdering er en muntlig samtale hvor du kan få vist din kompetanse i forhold til læreplaner i fagene. Godkjent realkompetanse kan frita deg deg for opplæring i faget, og evt gi fratrekk i praksistid før fagprøve. Resultatet av realkompetansevurderingen kan også medføre et kortere opplæringsløp.

En realkompetansevurdering kan brukes som et grunnlag for å tilpasse et opplæringsløp, eller som en dokumentasjon til arbeidsgiver som sier noe om den kompetansen du har i faget.

Realkompetansevurdering kan også medføre redusert praksistid dersom du har fellesfag fra tidligere.

Yrkesprøving

Dersom du har lang praksis fra et yrke, men mangler dokumentasjon, kan dette yrkesprøves i forhold til læreplanen for Vg3. En yrkesprøving er en omfattende prøving i teoretiske og praktiske ferdigheter, og forutsetter at man har satt seg godt inn i læreplanene for faget, og behersker faguttrykk så vel som de praktiske ferdighetene.

Ved en godkjent yrkesprøving kan man meldes rett opp til fagprøve for faget.

 Hvordan bestiller jeg en realkompetansevurdering og hva koster det?

All realkompetansevurdering bestilles gjennom www.vigo.no. Husk å krysse av for både realkompetansevurdering og opplæring dersom du ønsker begge deler.

Dersom du ikke har voksenrett, og dermed ikke rett til gratis realkompetansevurdering, er det egne satser for dette. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om pris. Bestilling gjøres på www.vigo.no.

For å avtale en yrkesprøving går vi fram på samme måte. Vi vil først realkompetansevurdere på Vg1- og Vg2-nivå, for så å vurdere om det er forutsetninger for å gå videre med en yrkesprøving. En slik prosess krever langt mer tid og innsats, og prisen vil variere ut ifra omfanget.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?