Praktisk informasjon

Gå direkte til

Her har vi samlet en del dokumenter og opplysninger du kan få nytte av som elev  hos oss.

Skolestart

Oversikt over hva som er nyttig å vite når du starter på et nytt skoleår. 

Adresse og navneendring

Adresseendring

Send oss snarest navn og fødselsdato samt gammel og ny adresse til kbv@vtfk.no.

Navneendring

Ved navneendring må du registrere dette på ALTINN.NO
Etter en stund vil du motta ett skjema fra Altinn, nemlig «Bekreftelse på navneendring».
Lever en kopi til resepsjonen ELLER sende en kopi av skjemaet til kbv@vtfk.no.

Bøker

Utlån læremidler

Deltakere som har voksenrett får låne lærebøker hos Kompetansebyggeren. Lærebøkene blir utlevert ved skolestart, og leveres tilbake ved skoleslutt. Lærebøkene er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning til avtalt tid (siste skoledag). Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid i tilfredstillende forfatning vil det bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm omkostninger. Se kontraktsvilkårene for utlån læremidler her.

Boklister

Informasjon om bøker får du ved skolestart. 

Eksamen og vurdering

Eksamensinformasjon

Hvilke retningslinjer som gjelder for deg, er avhengig av din deltakerstatus, det vil si om du er elev eller praksiskandidat/privatist.  Noen retningslinjer er felles, uavhengig av status. Vestfold Fylkeskommune har lagt ut mye nyttig informasjon til både elever og praksiskandidater/privatister. Det er felles rammer for lokalgitt eksamen som gjelder for både elever og privatister. I tillegg er det et felles eksamensreglement som alle deltakere er pliktige til å sette seg inn i før eksamen. Faglærer vil orientere deg om eksamensordningen som gjelder i sitt fag.


Deltakere med elevstatus har andre ordninger enn praksiskandidater/privatister. Mens praksiskandidater/privatister må opp til eksamen i alle fag de tar, vil det for elever være enkelte fag som er obligatoriske, mens andre fag er det vi kaller for trekkfag. Skolen melder opp elever til aktuelle eksamener, mens praksiskandidater/privatister må melde seg opp selv på privatistweb. Det er viktig at du som praksiskandidat/privatist melder deg opp i riktig fagkode. Det samme gjelder elever som skal melde seg opp til ny og utsatt eksamen (se lenger ned på siden). Vi har laget en oversikt over fag og fagkoder som undervises i her på Kompetansebyggeren på studieforberedende og på yrkesforberedende. Faglærer kan også hjelpe deg med hvilken/hvilke fagkode(r) du skal melde deg opp i.

Søknad om å følge læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Elever som ønsker å følge Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, må søke og få vedtak om særskilt språkopplæring. Fyll ut søknad om å følge læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid og lever denne til din kontaktlærer eller på servicekontoret.

Frist for å melde seg opp

Eksamen som foregår i nov/desember, må du melde deg opp til innen 15.september. Skal du opp til eksamen i mai/juni, er fristen 1. februar. Denne fristen gjelder både for praksiskandidater/privatister og for elever som skal melde seg opp til ny og utsatt eksamen.

Hva om jeg er syk på eksamensdagen?

Er du syk på eksamensdagen må du gi skolen beskjed umiddelbart. I tillegg må du oppsøke lege slik at du får en legeerklæring. Den må du levere til skolen så fort det lar seg gjøre. Du må selv melde deg opp til ny eksamen ved å fylle ut skjema «Oppmelding til ny og utsatt eksamen».

Behov for tilrettelegging på eksamen og prøver?

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen og prøver, må du kunne fremvise dokumentasjon av nyere dato fra en sakkyndig (for eksempel PP-tjenesten).

Søknadsfrist

  • høst: 13. september
  • vår:   1.februar

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om tilrettelegging.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Det er viktig at du søker så tidlig som mulig for å få tilrettelegging gjennom hele året.

Ny og utsatt eksamen

Har du fått karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, må du selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen i faget ved å fylle ut skjema for ny og utsatt eksamen og levere i skolens ekspedisjon. Det samme gjelder dersom du var syk på eksamen og kan fremvise legeerklæring. Det er viktig at du melder deg opp til første mulige eksamen etter at du fikk karakteren. Det vil si at dersom du fikk karakteren 1 til sommeren, må du melde deg opp til ny eksamen høsten etter. Velger du å vente, vil du automatisk bli privatist og du må da betale for eksamen selv. Standpunktkarakteren i faget vil falle bort. Det samme gjelder dersom du også får karakteren 1 på ny og utsatt eksamen. Du må da melde deg opp som privatist i faget. Har du fått IV (ikke vurdering) er du privatist i faget og må selv melde deg opp på privatistweb.

Oppmeldingsfrist til skolen for høsteksamen: 15. september
Oppmeldingsfrist til skolen for våreksamen:     1. februar

Hva om jeg vil klage på skriftlig eksamenskarakter?

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Våreksamen - hurtigklagefrist 24.juni kl 14

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 24. juni kl.14

Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post senest torsdag 4.juli.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi 

 

 

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20.januar kl 23.59. For privatister er klagefristen 14.januar kl. 23.59.

 

Du trenger en elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet under med din elektroniske ID:

Klage på skriftlig eksamenskarakter

For mer informasjon om retningslinjer og klagefrister, se eksamenskontorets hjemmesider 

Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen. Husk at ved en klage, kan karakteren din også settes ned.

Hva om jeg vil klage på muntlig eksamenskarakter?

Ved muntlig eksamen kan du ikke klage på eksamenskarakteren, men du har mulighet til å klage på  formell feil. Les mer om å klage på skriftlig og muntlig eksamen her.

 

Generelt om vurdering 

Deltakere med elevstatus skal ha standpunktkarakter i alle fag. Som elev er du derfor pliktig til å møte på skolen, delta aktivt i undervisningen og delta i vurderingssituasjoner. Dersom du får for stort fravær og/eller ikke deltar i de vurderingssituasjonene faglærer legger til rette for, risikerer du å ikke få vurdering i faget (IV). Faglærer må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakter og kan derfor ikke ta hensyn til årsaken til fraværet. Det vil si at selv om du har gode grunner for fraværet, vil ikke det påvirke hvorvidt faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke. Faglærer må sende deg et varsel dersom du står i fare for ikke å få vurdering slik at du har mulighet til å rette opp sitasjonen før standpunkt skal settes. Ikke vurdering i et fag er å anse som at du ikke har hatt faget og du må selv melde deg opp som privatist. Får du IV i et fag du har vært opp til eksamen i, vil eksamenskarakteren bli annullert.

Konsekvenser av karakter 1 eller ikke vurdering (IV):

Retningslinjer for elever med karekter 1 eller IV (ikke vurdert)

 

Hva om jeg vil klage på standpunktkarakteren?

Informasjon om klage på standpunkt finner du her: https://www.vtfk.no/reglerogrettigheter#heading-h2-6

Dersom du ønsker å klage på standpunkt eller manglende vurdering må du bruke dette skjema: Klage-vurdering/manglende vurdering

Standpunktkarakterene skal offentliggjøres 12. juni og klagefristen er 10 dager.

Elev vs. privatist- forklaring

På Kompetansebyggeren Vestfold har vi ulike grupper/kategorier deltakere. Har du elevstatus får du standpunktkarakterer som i ordinær videregående skole. Med elevstatus følger en forpliktelse til å møte opp i vurderingssituasjoner slik at vi får grunnlag til å sette standpunktkarakterer på deg. Du kan få elevstatus dersom du har voksenrett (se forklaring over), eller får hele din utdanning finansiert av NAV.

Som praksiskandidat/privatist må du melde deg opp til privatisteksamen i de fag du skal ta. Det vil bli gitt informasjon om dette ved oppstart. Du har rett til å følge all undervisning du har meldt deg på, men har ingen plikt til å møte. Privatister får ikke standpunktkarakterer. Du får rett til å delta på, og få rettet, alle prøver og innleveringer som blir gitt som en del av undervisningen. Du får også oppfølging på lik linje som for deltakere med elevstatus. 

Endring opplæringsløp

Når du har startet i et opplæringsløp ved Kompetansebyggeren Vestfold, og har voksenrett, har du fått en kartlegging i forkant. Dette har blitt oppsummert i et enkeltvedtak. Det er dette opplæringsløpet fylkeskommunen da har bestilt til deg. Dersom det oppstår sykdom eller andre hendelser som gjør at du ønsker/må endre på dette, må du fylle ut et endringsskjema i samarbeid med din kontaktlærer der du søker om endring. Dette må deretter godkjennes av avdelingsleder. Ikke avbryt/endre opplæringen før du har fått svar på søknaden om endring! Hvis det ikke foreligger grunnlag for å godkjenne endringen, må du betale for opplæringen selv hvis du likevel avbryter og ønsker å starte opp igjen.

For praksiskandidater/privatister og elever finansiert av NAV, gjelder de kontraktsvilkår som står på kontrakten.

Endring i opplæringsløp kan ha konsekvenser for lån/stipend du har fått fra Lånekassen. Dersom du avbryter/endrer et opplæringsløp blir dette rapportert til Lånekassen. Dersom du avbryter/endrer et opplæringsløp, kan for mye utbetalt stipend bli gjort om til lån og Lånekassen kan kreve at du betaler pengene tilbake.

IKT og elev PC

Servicedesken er ved resepsjonen i 2.etg i Nordbyen 40, Tønsberg. For paviljongen i Sandefjord er den i tilknytning til Læringssenteret på SVGS.
Vi hjelper deg blant annet med problemer rundt din bruker-ID (brukernavn og passord utdelt ved skolestart), programvare og utskrift fra PC. Det er plassert ut skrivere i hver etasje.

Trådløst nettverk er tilgjengelig i bygget. ItsLearning brukes som læringsplattform, og pålogging skjer med din bruker-ID. Løsningen kalles "Feide".

 

Brukernavn og passord

Brukernavn = Epost-adresse den er satt sammen av dine personlige data:

3 bokstaver fra fornavn + fødselsdato (uten årstall) @skole.vtfk.no

Eksempel: Ola Nordmann født 01.01.1990 ville fått brukernavnet ola0101@skole.vtfk.no

Passordregler
  • Må bestå av minst 9 tegn
  • Må inneholde små bokstaver
  • Må inneholde store bokstaver
  • Må inneholde tall (0-9)
  • Må inneholde spesialtegn (!?=&%

Passordet kan ikke inneholde brukernavnet eller deler av brukernavnet ditt. Bokstavene æ, ø, og å kan ikke benyttes.

Eksempel: Fiskeboller+9 innfrir alle kravene

Glemt passord?

Dersom mobilnummeret ditt er registrert i SkoleArena, kan du få  tilsendt nytt passord

 Velge SKOLE i nedtrekksmenyen

 

Elev PC

Elever i videregående skole må ha en datamaskin. Alle elever med voksenrett på Kompetansebyggeren får låne PC av oss gratis. Du må signere på kontrakt om låneavtale før du får utlevert PC.

Følgende avtale gjelder for utlånsordningen: 

Lånekontrakt elev PC Kompetansebyggeren 

 

Slik logger du deg på PC-en ved skolestart

 

Læringsmiljø og informasjon om skolen

Se her for informasjon om læringsmiljø  og andre forhold ved skolen.

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Skoleruta og søknadsfrister

Skoleruta

Lenke til skoleruta 2019/2020

MERK: Første skoledag er tirsdag 20. august 2019 hos Kompetansebyggeren Vestfold.

Søknadsfrister

Søk så tidlig som mulig for å være sikret deltakelse på våre opplæringstilbud. For opplæringstilbud som starter kun en gang pr år, blir det fort fullt.

Vi starter opplæring to ganger i året for mange av våre tilbud. Oppstart er januar og august. 

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars. Her finner du mer info: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/soke-lareplass/

Ofte stilte spørsmål

Se også ofte stilte spørsmål  dersom du ikke finner det du leter etter her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?