Nye Horten vgs

Gå direkte til

Nye Horten videregående skole blir bygget som plusshus. Byggingen er i gang.
 • Følg prosjektet med byggekamera montert på byggeplassen her
 • Hold deg oppdatert med tidslinjen for prosjektet
 • Se video av den nye skolen nederst på siden

Miljøsertifisert

Med plusshus menes bygninger som i løpet av sin levetid generer mer energi enn de forbruker. Bygget er miljøsertifisert for BREEAM NOR Outstanding som er en norsk standarisert måte å miljøsertifisere et bygg på der man gjør en livsløpanalyse av alle byggets komponenter og dets bruk.

For ny Horten videregående skole som plusshus, planlegges bruk av solceller. Det er beregnet behov for 3470 m2 solceller på tak.

Miljøvennlig

For å oppfylle kravet til FutureBuilt sin definisjon av plusshus relatert til energiytelsen er det to overordnede krav:

 • Bygningen skal minst tilfredsstille lavenerginivå (passivhus) som angitt i NS 3701:2012
 • Det må produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m² BRA pr.år.

Et plusshus bygges som et passivhus, men det installeres innretninger som fanger opp gjenvinnbar energi. Disse innretninger kan være sol- eller vindinstallasjoner. Et plusshus er mer miljøvennlig enn et passivhus da energibehovet til skolen dekkes av fornybar energi.

Valgte Veidekke

7. juli 2016 ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen skal bygges i Lystlunden Nord og dimensjoneres for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Ferdig i 2019

Mandag 29. mai 2017 ble byggestarten for nye Horten videregående skole markert. Skolen skal stå ferdig i 2019 og tas i bruk ved skolestart samme høst.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune de siste årene. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 mrd kroner i bygg de siste 10 årene.

Overordnede miljø- og energimålsettinger

Prosjektet Ny Horten videregående skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger gjennom innovative løsninger.

Bygget skal være nyskapende og fremtidsrettet mhp. energi, ventilasjon og miljøløsninger.
Målsettingen er å oppføre skolen som et PLUSSHUS i henhold til Future built sin definisjon

BREEAM-NOR miljøklassifiserings metode følges, og det er et mål å oppnå høyeste klassifisering; Outstanding.

Klimagassverktøy skal brukes aktivt for å dokumentere kostnadseffektive klimatiltak. Kravet er å oppnå 40% klimagassutslipp mht.alternative løsninger for materialbruk. Det benyttes trematerialer i konstruksjoner, vegger og tak. Bygget skal bli robusthet og enkelt i bruk/drift, dette oppnås gjennom helhetlig og tverrfaglig fokus i hele prosessen.

Fokusområder i prosjektet for å oppnå et nyskapende og fremtidsrettet bygg:

 • Vannbåren oppvarming
 • Utslippsnøytral oppvarming, herunder energihøsting og energilagring
 • Bruk av solenergi
 • Isolering av bygningskallet
 • Varmegjenvinning og behovsstyring lys og ventilasjon
 • Energiledelse og energioppfølging (EOS)
 • Bruk av trematerialer
 • Geometri for godt inn slipp av dagslys
 • Arealeffektvisering
 • Materialbruk med gode klima og inneklimaegenskaper
 • LCC beregninger

Prosjektinformasjon

BREAM-NOR klasse og score: Breeam Nor Oustanding 109 poeng av 134

Kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design: Klimagass reduksjon 42 %,  Massivtre i konstruksjon. Breeam Nor Oustanding.

Brutto gulvareal: 18 000 m² fordelt på 4 etasjer

Tomtestørrelse: 17,4 mål

Areal allment tilgjengelig: ca. 1.000m² innvendige arealer + hele arealet er til offentlig bruk

Beregnet strømforbruk: Netto energi 51 kWh/m²

Beregnet vannforbruk: 8,76 m3/person/år

Beregnet bruk av fossil energi: 0 kWh/m²

Beregnet produksjon av fornybar energi: 53 kWh/m²

Område for lagring:

Avfallsrom 60 m²
Matavfall 10 m²
Spesialavfall 10 m²
Varemottak 60 m²

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse: Krav til ITB, systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. Egen BIM- og Breeam koordinator.  

Miljøtiltak

Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, som feks:

Det er et overordnet mål i prosjektet å oppnå 40% klimagassreduksjon i forhold til referansebygg.
Hovedgrepene som er tatt i prosjektet for å nå dette målet er en utstrakt, gjennomgående bruk av treverk.

I tillegg benyttes det lavkarbonbetong og metaller med størst mulig resirkuleringsgrad. Det er valgt å benytte massivtre i alle dekker, i tillegg til at fasadematerialet er treverk. Det er videre lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder med lave klimagassutslipp.

Det er valgt å benytte massivtre i alle dekker, i tillegg til at fasadematerialet er ubehandlet vedlikeholdsfri malmfuru.Utomhus er også miljøhensyn ivaretatt, og tillagt en vesentlig rolle for alle konsepter.

Utearealene til skolen er planlagt som en frodige oase i grønne omgivelser. Overflatevann fra parkerings og adkomstarealer ledes til fordrøyningsbassenger med våtmarksvegetasjon. Fordrøyningsbassenger og regnbed blir beplantet med variert vegetasjon, og jordsmonnet er bygget opp slik at vannet raskt infiltreres i grunnen. Vann utover dette infiltreres i plen og grøntarealer.

Utformingen av landskapet søker å gi en balanse mellom områder dekket av vegetasjon, og arealer med harde flater. Det er valgt robuste og herdige materialer på utearealer. De skal tåle bruk over tid og krever lite vedlikehold. Det etterstrebes et varig anlegg som ikke krever for mye arbeid, og materialene er derfor med stor slitestyrke og tidløst preg.

I tillegg fokuseres det på miljømessige gode tekniske løsninger som feks. Svært godt isolert bygningskropp, stort solcelleanlegg, høyeffektive varmepumper med grunnvarme, ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinningsgrad og lavt energiforbruk til viftedrift, lavenergibelysning, smarte styringsystemer og arealeffektive løsninger.

Video av skolen


Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?