Læringsmiljø

Gå direkte til

Et godt læringsmiljø er avgjørende for god læring og høy trivsel. Foto: Trine Nygaard Golf

Ordensreglement

Lenke til ordensreglement for Vestfold og Telemark

Lenke til nettside hvor du kan finne ordensreglementet på flere språk

Gratis læremidler

Lenke til kontrakt og informasjon.

Handlingsplan mot mobbing

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle som arbeider i skolen plikter å sørge for at elevene ikke blir utsatt for sjikane gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme og diskriminering. 

Se handlingsplan for Horten videregående skole.

Hva er viktig hos oss? 

Horten videregående skole skal legge til rette for at skolens elever skal kunne oppnå så gode resultater som mulig. Skolen skal finne fram til og praktisere arbeidsmåter som bidrar til at den enkelte elev får en opplæring som er tilpasset hans/ hennes forutsetninger og behov. Et mangfold av undervisningsmetoder diskuteres og utprøves aktivt. Elevene trekkes med i planleggingen og gis ansvar og plikter. Lærings- og arbeidsmiljøet skal være preget av dialog og samhandling internt og eksternt. Eleven skal være i sentrum. Skolen skal være et godt sted å være for å lære. Eleven skal være en aktiv deltaker, og læreren skal være inspirator, veileder og pedagog med faglig tyngde og autoritet. Gjennom systematisk og målrettet samarbeid med elevene søker vi å oppnå:

• 90% fullført og bestått

• 95,5 % nærvær blant skolens elever

Skolen har utarbeidet et navigasjonskart og et sett av strategiske målsettinger som skal legges til grunn fram mot 2019. Det henvises til skolens navigasjonskart, der blant annet følgende målsettinger er beskrevet: Horten vgs. skal være det foretrukne førstevalg for elever i Horten kommune. 90% av skolens elever skal fullføre og bestå, og vi skal ha den beste karakterutviklingen i Norge. Skolens visjon er: Kunnskap gir muligheter – sammen om Vestfolds framtid.

Verdier

ÅPEN - Vi skaper kultur og rom for å gi uttrykk for ulike meninger.

MODIG - Vi tør, inkluderer og applauderer.

RETTFERDIG - Å behandle rettferdig, vil også si å kunne behandle forskjellig.

PROFESJONELL - Vi deler kunnskap og erfaring med hverandre.

Miljøet ved Horten videregående skole bærer preg av kunnskap og læringslyst, respekt og likeverd uavhengig av utdanningsprogram. Vi praktiserer og utvikler en moderne lærerrolle gjennom fokus på faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og elevmedvirkning. Ansatte har stor endringsvilje og energi. Vi bruker ny teknologi i opplæringen, varierte arbeidsmåter og vurderingsformer. Resultater viser at ansatte og elever har høy trivsel på skolen. Felles verdigrunnlag er en viktig del av Vestfold fylkeskommunes plattform for lederskap og medarbeiderskap. Horten videregående skole er en del av dette fellesskapet og vil at verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell skal komme til uttrykk gjennom det vi sier og gjør. Elevenes læringsmål må baseres på evner og forutsetninger, og disse målene vil vi at de skal nå gjennom medvirkning og i samarbeid med de foresatte.

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?