Grunnkompetanse

Gå direkte til

Nedenfor følger en oversikt over grunnkompetansetilbudene som blir gitt ved Holmestrand videregående skole.

1. Grunnkompetanse – Yrkesfag (programfag)

Målet for opplæringen er å gi elevene kompetanse på assistent- / hjelpearbeidernivå. Utdanningsløpet er for elever som ønsker et yrke uten å komme ut med full kompetanse. Denne form for grunnkompetanse passer for elever som ønsker en mer praktisk opplæring og som har forutsetninger til å klare programfagene med karakter. Elevene vil få undervisning i programfagene, kroppsøving og Yrkesfaglig fordypning (YFF). Grunnleggende ferdigheter i fellesfag ivaretas i programfagene, det vil si at det ikke er egne timer i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag. Fellesfagene erstattes med en ekstra utplasseringsdag i bedrift. Elevene vil derfor være utplassert i bedrift to dager i uken innenfor det utdanningsområdet de har søkt seg inn på. På den måten blir opplæringen mer virkelighetsnær og praktisk. Elevene vil gå ut i arbeid som lærekandidat etter to år i skole.

Elever som har fullført og bestått grunnkompetanse med programfag og vært i arbeid som lærekandidat, kan senere avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidat uten krav om å ha bestått fellesfagene, eventuelt ta fellesfagene på lærlingeskolen og deretter fagprøve.

Vår skole kan tilrettelegge for grunnkompetanse yrkesfag (programfag) på utdanningsprogrammene Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon og Helse og oppvekstfag

 Hvordan utdanningstilbudet er organisert med 35 uketimer:
 • 17 timer programfag/yrkesfag med vekt på praktisk undervisning
 • 2 timer kroppsøving
 • 16 timer utplassering i bedrift i faget yrkesfaglig fordypning
Eksempel på timeplan Grunnkompetanse Programfag med en ekstra utplasseringsdag i bedrift (YFF)

2. Grunnkompetanse – Arbeidslivstrening

Målgruppen her er elever som primært sikter mot tilrettelagt arbeid i offentlig eller privat sektor, sekundært elever som sikter mot et lærekandidatløp. Opplæringen vil ta utgangspunkt i noen eller deler av kompetansemålene i læreplanen, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogrammet eleven søker seg inn på. Elevene skal trenes i å stå i arbeid og kjenne til hvordan arbeidsplassen fungerer og hvilke regler og rutiner som gjelder for en arbeidstaker. Opplæringen er praktisk tilrettelagt, men det legges også opp til at eleven får opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av data. 

Vår skole har tilrettelagt for Arbeidslivstrening på utdanningsprogrammene Restaurant og matfag og Teknikk og industriell produksjon. Elevene kan også søke på Helse og oppvekstfag, men da skal eleven være klar over at det er svært vanskelig eller nærmest umulig å skaffe en lærekandidatplass innen offentlig eller privat sektor etter endt skolegang. Ønsker eleven å få erfaring fra arbeid innen Helse- og oppvekstfaget, kan skolen tilrettelegge for at han/hun er utplassert i f.eks barnehage uavhengig av hvilke utdanningsprogram eleven har søkt seg inn på.

Hvordan utdanningstilbudet er organisert med 35 uketimer:
 • 2 timer matematikk
 • 3 timer norsk med samfunnsfag. Her tilrettelegger vi også for bruk av fag fra Medier og kommunikasjon.
 • 2 timer kroppsøving
 • 12 timer programfag/yrkesfag med vekt på praktisk undervisning på kjøkken eller i verksted
 • 16 timer utplassering i bedrift eller med tilpasset opplæring på skolen i faget yrkesfaglig fordypning (YFF)
Hvordan er opplæringen er tilrettelagt / organisert

Elevene skal bli møtt med utfordringer de kan strekke seg etter, og gis en opplæring som tar hensyn til at elevene er forskjellige. Opplæringen tar utgangspunkt i den generelle delen av læreplanen og læreplanene i faget, og tar hensyn til elevens lærevansker og læreutsikter.

Kontaktlærer utarbeider i samarbeid med faglærerne en individuell opplæringsplan (IOP) med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen fra PPT og enkeltvedtaket. IOP’n er et arbeidsverktøy for lærerne for å sikre at eleven får et opplæringstilbud i tråd med sine forutsetninger. Det utarbeides konkrete opplæringsmål i hvert enkelt fag (matematikk, norsk, kroppsøving, programfag og yrkesfaglig fordypning-YFF). Hvis det er mulig, vil det bli gitt karakter fagene.

Undervisningen i fellesfagene matematikk og norsk vil legge vekt på en praktisk tilnærming, og i den grad det er mulig knyttet opp mot det utdanningsområdet eleven har søkt seg inn på Restaurant og matfag (RM), Teknikk og industriell produksjon (TP) eller Helse og oppvekstfag (HO).

Undervisningen i fellesfag er tilrettelagt i et to-lærersystem der kontaktlærer alltid er sammen med faglærer i undervisningen. I programfagene Restaurant og matfag (RM) og Teknikk og industriell produksjon (TP) er faglærer og assistent tilstede i undervisningen. I programfagene er undervisningen stort sett praktisk tilrettelagt ved at elevene enten jobber på kjøkkenet eller i verkstedet. Elevene er ukentlig sammen med elevene i de ordinære klassene på RM og TP. Opplæringen på Helse og oppvekstfag (HO) bærer preg av at eleven løser teoretiske oppgaver. I tillegg er elevene med på å lage mat sammen med RM-elevene.

I faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) er eleven utplassert i arbeidslivet/bedrift to dager i uken innenfor det utdanningsprogrammet de har valgt. Har eleven spesielle interesser eller som ledd i et tilretteleggingstiltak, er det mulig å utplassere eleven i en bedrift som ikke er tilknyttet elevens utdanningsprogram.
Skolen har et kontaktnett av bedrifter som tar imot elevene. Hvis eleven ikke evner å være utplassert i en vanlig bedrift, vurderes eleven utplassert i en tilrettelagt bedrift eller får et opplæringstilbud inne på skolen. Men primært satser skolen på å få alle elevene utplassert. Det er kontaktlærer og rådgiver som hjelper elevene med å finne utplasseringssted, og som har videre kontakt med bedriften i utplasseringstiden.

Eksempel på timeplan Grunnkompetanse Arbeidslivstrening

Utstyr og utstyrskrav

Arbeidsmateriell ATA

3. Grunnkompetanse – Hverdagslivstrening

Målgruppen her er elever som trenger kunnskap og ferdigheter i forhold til fremtidig arbeid/aktivitetstilbud, bo og fritid. Opplæringen vil være knyttet opp mot det utdanningsprogrammet som eleven har søkt, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder som kommunikasjon, fysiske og sosiale funksjoner, samfunnsliv, fritid, bosituasjon og personlig utvikling. Dette er områder som skal kvalifisere til voksenlivet. Opplæringen vil ta utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene i læreplanene, men vil også inkludere opplæring med fullstendig avvik fra kompetansemålene.

Eleven vil få en individuell opplæringsplan (IOP) med et allsidig tilbud ut fra sine forutsetninger i:
 • Fellesfag / Allmenne fag.
 • Ferdigheter i dagliglivets aktiviteter
 • Sosiale ferdigheter
 • Fysisk trening
 • Kommunikasjon
 • Bruk av IKT
 • Trening i bruk av sansene
 • Arbeidstrening med muligheter for utplassering på en tilrettelagt arbeidsplass.

Hvordan opplæringen er tilrettelagt / organisert:

Tilrettelegging i skolehverdagen

Elever med omfattende behov for tilrettelegging har behov for forutsigbarhet, trygghet og klare rammer. For at elevene skal lære, må de være trygge og føle at de behersker sitt opplæringsmiljø. Elevene kan i større grad enn andre elever oppleve utfordringer i for eksempel sosiale sammenhenger. Et stabilt og trygt personale er med på å gjøre skolehverdagen forutsigbar og trygg for elevene. 

Oppstart

Strukturert oppstart av skolehverdagen er et verktøy for å skape oversikt og forutsigbarhet. Skoledagen starter med å gå igjennom en dagsplan/aktivitetsplan for den enkelte. Det kan for eksempel være ved hjelp av fotografier, PCS-symboler eller piktogramsymboler.

Denne elevgruppen profitterer på at beskjeder er korte og entydige. Hver elev har en egen dagsplan slik at de i forkant blir forberedt på det som skal skje i løpet av dagen og hvem de skal være sammen med til enhver tid. Dette er satt i system med bruk av bilder av personalet, bruk av piktogrammer/bilder av aktivitetene. Andre bruker dataprogram / nettbrett i kommunikasjonen.

Fysisk tilrettelegging

Vi har lokaler og utemiljø som er tilpasset rullestolbrukere. Elevene har sine egne skjermede arbeidsplasser. Vi kan veksle mellom å bruke små og store rom. Avdelingen har et eget rom for musikk, og et rom der elevenes hjelpemidler som brukes i forbindelse med fysisk trening er plassert. Det er montert takheiser i 4 rom, bl.a. på badet. Kjøkkenet har hev og senkbar kjøkkenbenk tilrettelagt for rullestolbrukere. Elevene har ulike behov for hvile, aktivisering og tilsyn. Det tilrettelegges for hvile der personalet er til stede i hvile og pausesituasjoner.

Ferdighetstrening/ADL 

For noen elever er det viktig med ferdighetstrening med fokus på dagliglivets aktiviteter. Mange av elevene trenger god tid til å øve på å bli mest mulig selvstendig i hverdagen. For eksempel kan lunch være en god treningssituasjon i forhold til selvstendighet. Spisesituasjoner kan forberedes ved å vise bilde/symbol eller bare matboksen. Gjennom symboler eller annen støtte lærer eleven at det er tid for å spise. Eleven kan være med å finne fram det utstyret som trengs. Eleven kan vises symboler som forestiller de valgene som finnes, for eksempel hva han/hun vil ha av mat eller drikke. Noen elever øyepeker på symbolene eller maten/drikken. Personalet legger altså vekt på aktiv bruk av det kommunikasjonssystemet den enkelte bruker i disse situasjonene.

Undervisning

Undervisningen legger vekt på bruk av språk/kommunikasjon. Elevene får tilpasset opplæring i bruk av språk. De jobber med enkel lesing, skriving og regning ut fra nivå og forutsetninger. Bruk av PC og nettbrett er en integrert del av undervisningen. Mange elever har også egne kommunikasjonssystemer som lærerne driver opplæring i, og som innarbeides til allmenn bruk i miljøet slik at kommunikasjonen blir forutsigbar og lik gjennom dagen uavhengig av hvem eleven er sammen med.

Det tas hensyn til elevenes egne interesser når det gjelder tema i opplæringen. Det betyr at eleven kan jobbe med oppgaver innenfor f.eks geografi, samfunnslære eller andre særinteresser for å skape motivasjon. Det tilrettelegges for opplæring/utplassering på skolens industrikjøkken for dem som har mulighet, interesse og nytte av det. Her er elevene sammen med andre elever fra Restaurant og matfag på Arbeidslivstrening eller Vg2 Kokk og servitør.

Andre aktiviteter

Musikk

Det er satt av tid til musikk i timeplanen. Her velger elevene selv hvilke melodier de skal synge og spille til. Dette er svært populære timer der det brukes elektronikk og lydanlegg som gjør at det svinger skikkelig.

Fysisk trening

Mange elever har behov for fysisk aktivitet enten på generell basis eller i form av oppfølging av et program tilrettelagt av fysioterapeut. Dette settes det av tid til ut fra den enkeltes behov. Vi har et eget rom med individuelle hjelpemidler som tas i bruk til denne treningen.

Kroppsøving

Vi har kroppsøving i gymsal/hall. Elevene er da samlet til fellesaktiviteter. Mange av aktivitetene er tilrettelagt av fysioterapeut. Men elevene kan også få dekt individuelle behov/interesser som å sykle, gå på rulleskøyter eller utøve andre ferdigheter de ønsker. I tilknytning til hallen er det også et styrkerom der elevene kan gå på tredemølle, bruke romaskin eller annet som fenger interesse.

Kjøkken

Noen elever blir utplassert med oppfølging av assistent på skolens industrikjøkken sammen med elever fra Arbeidslivsklassen eller Kokk og servitør vg2.

Arbeidsoppdrag

Flere elever har arbeidsoppdrag inne på skolen. Det dreier seg her om «vaktmestertjenester», tømming av søppel/kildesortering, makulering mm.

Utplassering i bedrift

Vi ser etter muligheten for å utplassere elever i bedrift med oppfølging av assistent f.eks matforretning eller byggevarefirma. 

Felles plattform

Personalet har som mål å få til en felles faglig plattform, og en felles forståelse av rutiner og prosedyrer. Personalet skal være trygge, stabile voksne, som er klare rollemodeller for elevene.

Eksempler på metoder brukt i Hverdagslivsavdelingen
 • Vi møter eleven
 • Vi forteller eller viser bilde av det som skjer
 • Daglig kontakt med hjemmet via kontaktboka, så vi har noe å snakke med eleven om
 • Dagsplan/aktivitetsplan
 • Gjentakelser og mange repetisjoner
 • Håndledelse, kroppsledelse
 • Tegn til tale, snakke om hva vi skal eller hva eleven har gjort, begreper
 • Piktogrammer eller bilder
 • Musikk som metode til å få kontakt/positiv opplevelse, instrumenter/sang (har eget musikkrom)
 • Enkle dramatiseringer, dans
 • Sansetrening i klasserommet, syn, hørsel, lukt, smak, taktil følelse
 • Tur – avbrekk / fysisk aktivitet
 • Arbeidstrening, enkle formingsoppgaver, enkel matlaging, papirinnsamling, «vaktmesteroppgaver»
 • Ståstativ, innowalk, og andre hjelpemidler for å opprettholde og videreutvikle fysisk nivå
 • Sansetrening
 • Begreper trenes med konkreter
 • Bruk av PC og Ipad
 • Rolltalk
 • Brytertrening
 • Filming, fotografering
 • Fellesopplevelser som lunsj, karneval, utedager, bursdagsfeiring, gym, fysisk aktivitet i hall
 • Små sosiale grupper
 • Stabilt personale, kunnskap om elevene, medisiner og diagnoser

 Timeplaneksempler

Eksempel på timeplan Grunnkompetanse Hverdagslivstrening

Eksempel på tilpasset timeplan Grunnkompetanse Hverdagslivstrening

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?