Satsningsområder

Gå direkte til

Holmestrand videregående skole har som hovedmål at våre elever skal fullføre og bestå sitt planlagte opplæringsløp, med best mulig resultat ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at vi kan oppnå dette sammen med elevene ved å fokusere på læring og være tett på elevene. Arbeid med å skape et godt læringsmiljø, og det å være opptatt av elevenes nærvær på skolen, er derfor viktig.

Våre målsetninger

I Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold er hovedmålsettingene i planperioden 2017-2022 dette:

  1. Forbedre læringsresultatene for alle
  2. Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring
  3. Øke opplevelsen av livsmestring

Disse hovedmålsettingene er felles for alle de videregående skolene i Vestfold, også Holmestrand vgs, men tiltakene vil variere fra skole til skole. 

Tiltak 

Elevenes læring er skolens kjerneoppgave. Vi er opptatt av at læringen skal oppleves relevant, nyttig og framtidsrettet. Det du lærer i dag, skal være nyttig for deg i et stadig skiftende samfunn og arbeidsmarked. Skolen satser blant annet på språk og digital kompetanse.

Språk

Vi har et samarbeid med Holmestrand kommune med sikte på å øke læringen ved å utvikle språket fra barnehage til og med videregående (språk forstått som lesing og muntlige og skriftlige ferdigheter). Det er utviklet en språkplan i Holmestrand som skal gjelde fra barnehage til og med videregående. For å sikre gode overganger mellom skolenivåene, jobber vi også sammen i nettverk på tvers av skoleslagene. Høsten 2017 startet vi et samarbeid med Høgsko­len i Sørøst-Norge (studiested Vestfold) med sikte på å gjøre elevene våre enda mer forberedt til videre studier.

Digital kompetanse

Som elev på Holmestrand videregående skole skal du oppleve at IKT bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din. Digital kompetanse handler om både å ha kunnskap om digitale verktøy og tjenester, og å kunne bruke teknologien på en smart måte. Digital kompetanse handler i tillegg om holdninger og dømmekraft. Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at den vil være fylt av teknologi som du må ha solid digital kompetanse for å mestre. Årene du er elev på Holmestrand vgs skal gi deg et godt grunnlag for å lykkes i et samfunn som blir stadig mer styrt av teknologi.

Et godt skole-og læringsmiljø

En viktig del av arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø, er å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan jobbe aktivt for et godt og inkluderende miljø med fokus på læring både for seg selv og andre. Alle ansatte og elever har et ansvar for å bidra til et godt skolemiljø.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å nå de målsettingene vi har satt oss. Vi vet at det er viktig for ungdom å fullføre og bestå videregående opplæring, og oppnå de resultatene de ønsker. Videregående utdanning gir unge et godt utgangspunkt og danner grunnlaget for livet videre.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?