Elevmedvirkning

Gå direkte til

Elevmedvirkning i skolen betyr at det skal legges til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og gjennom deltakelse i representative organ.

Hvorfor engasjere seg? Se intervju med tidligere elevrådsleder, Helene Fossum Grønseth, hvor hun snakker om elevengasjement. Det nytter å engasjere seg ved Holmestrand VGS!

Elevene har mulighet til å påvirke gjennom formelle, lovpålagte organ som elevråd og skolemiljøutvalg. Gjennom elevrådet kan du for eksempel være med å planlegge og gjennomføre temadager, eller være med å velge ut aktiviteter knyttet til Den kulturelle skolesekken. Skolemiljøutvalget jobber med saker med spesielt fokus på det fysiske og psykiske læringsmiljøet.

Alle elever skal få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i Prinsipper for opplæringen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. For eksempel kan elevene være med på å foreslå arbeidsmåter og vurderingsformer i fagene sine i samarbeid med faglærer. Selv om læreren er den som er lederen i klasserommet, skal elevene få være med på å forme skolehverdagen sin. Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring.

Hver høst deltar alle elever i den nasjonale Elevundersøkelsen, der de svarer på spørsmål om blant annet læring og trivsel. I tillegg er det hvert år en Responsundersøkelse på skolen der elevene får komme med tilbakemelding på undervisningen i enkeltfag.

Resultatene fra disse undersøkelsene blir tatt med i arbeidet skolen og lærerne gjør i sitt utviklingsarbeid med mål om å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen.

Elever har mange muligheter til å påvirke skolehverdagen – engasjer deg!

Elevrådet

Elevrådet ved Holmestrand VGS består av representanter fra alle klassene på skolen.

Elevrådet har jevnlige møter, og det er rektor og elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Elevrådet jobber med saker som angår undervisningen, aktiviteter utenom undervisningen og for eksempel trivselstiltak.

Hvert skoleår har elevrådet ansvaret for å arrangere aktivitetsdager, organisere innsamling til aksjon Peru, og komme med innspill til temadager. Hver høst holdes et elevrådeseminar for alle årets elevrådsrepresentanter og deres varaer. På seminaret deltar både rektor og elevrådskontakt, samt fylkets elev- og lærlingombud. 

Elevrådets komitéer og verv

Elevrådsstyre

Elevrådsleder

Nestleder

Vara til nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Otto Kristensen

Emil Jørgensen

Sean Membrillo

Jenny

Tony Jensen

Therese Sofie Fleten

 

Elevrådsrepresentanter 2019-20

Klasse

Hoved

Vara

1STA

Edward Kvalsund

Emely Herfindal

1STB

Otto Kristensen

Jon-Steffen Zurcher

2STA

Marina Flowers

Emil Jørgensen

2STB

Jacek Stankiewicz

Aleksander Emil Nersveen

3STA

Ole Isak Nymoen

Hardil Singh

3STB

Amaile Celin Hofer

Emma Smet

1RMA

 Kevin Bryme

Marta Einarsen

1HOA

 Sean Membrillo

Victoria Schjerven

1TPA

Håkon Aasen

Adrian Lindstrøm

1ATA

 

 

1HTA

 

 

2KSA

Sebastian Kjennerød 

Isak Mathisen 

2BUA

Therese  Sofie Fleten

Simen Tobias Rønningshaug

3PBA

Sunniva Desiré Severinsen

Sadeq Hakeem Musa

Elevrådskontakter er: Camilla Reidunsdatter Andreassen (rektor), og Michelle S. Wirgenes (lærer)

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Arbeidet i skolemiljøutvalget er knyttet til opplæringslovens kap 9A. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

For mer om skolemiljøutvalg, se Utdanningsdirektoratets nettside om emnet

Medlemmer av skolemiljøutvalget ved Holmestrand vgs 

Camilla Reidunsdatter Andreassen (rektor)

Michelle S. Wirgenes (lærer)

Emil Jørgensen

Sunniva D. Severinsen

Sadeq Hakeem Musa

Therese Sofie Fleten

Sean Membrillo

Representant fra fylkeskommunen

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. Les mer om tilbudet her. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Elevrådet er med og bestemmer innholdet fra Den kulturelle skolesekken. Les mer om årets tilbud her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?