Fravær- og karakterføring

Holmestrand vgs har stort fokus på tilstedeværelse. Tilstedeværelse er en av de viktigste enkeltårsakene til å gjøre det godt på skolen. Fravær på sin side er en av de viktigste enkeltårsakene til dårlige karakterer og frafall. Alle elever har frammøteplikt til opplæringen. Ved fravær skilles det mellom dokumentert/ikke dokumentert fravær.
Føring av fravær i SkoleArena

Du kan følge med på fraværsføring i SkoleArena. Fristen for å melde fra om eventuelle feil er to uker fra fraværet er ført. Eventuelle feil meldes til kontaktlærer. Udokumentert fravær og fravær uten årsak kan være grunnlag for nedsatt ordenskarakter. Meld alltid fra om årsaken til fraværet til kontaktlærer. 

Les mer om rutiner for fraværsføring her. 

NB. Endring i forhold til fraværsgrensen og trafikkopplæring f.o.m. august 2019

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trådte i kraft fra 1. august 2019.

Føring av karakterer i fag

 Du vil få tilbakemeldinger på arbeidet du gjør av faglærerne dine. Dette kan skje både muntlig og skriftlig. Mange av tilbakemeldingene får du på læringsplattformene it's learning eller Microsoft Teams. Vurderinger med karakter føres dessuten i SkoleArena. Termin- og standpunktkarakterer føres i SkoleArena. 

Karaktergrader i fag

De enkelte karaktergradene har følgende innhold:

Karakteren 6 Karakteren 5 Karakteren 4 Karakteren 3 Karakteren 2 Karakteren 1 (ikke bestått)
Uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
Karakterer i orden og atferd

Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til i hvilken grad eleven er forberedt til opplæringen, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Dette innebærer blant annet om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg
overfor medelever, ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt
for andre.

I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til elevens forutsetninger. Til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelthendelser. Fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller atferd.

I orden og atferd brukes disse karakterene:

God (G) Nokså god (NG) Lite god (LG)
Vanlig god orden og vanlig god atferd Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd.
Varsingsrutiner

Skolen har plikt til å varsle dersom du står i fare for å få:

  • Ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag
  • Karakteren nokså god eller lite god i orden eller atferd
Foresattepålogging i SkoleArena

Foresatte kan be om tilgang til å følge med på fravær og vurderinger i SkoleArena.

Les mer om foresattepålogging i SkoleArena her.