Gratis læremidler

Gå direkte til

Fra og med skoleåret 2009 – 2010 har skoleeier et lovfestet ansvar for at alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Dette innebærer at alle nødvendige læremidler skal være gratis for elevene.

Ordningen er todelt

Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?

  • Elever med rett til videregående opplæring
  • Voksne elever med rett til videregående opplæring
  • Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
  • Lærlinger får gratis læremidler etter behov
  • Administrasjon av ordningen


I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Erstatningsansvar ved tap, forringelse eller for sen innlevering av skolebøkene

Elevene undertegner en kontrakt med skolen når bøkene lånes ut. Denne kontrakten presiserer følgende:

  • Frist for innlevering av lånte bøker er siste skoledag.
  • Ved tap av skolebøker i løpet av skoleåret må eleven erstatte boka med ny bok eller betaling. Skolen velger prosedyre for dette.
  • Ved for sen innlevering av skolebøker (dvs. etter skoleslutt) vil elev/foresatt bli holdt erstatningspliktig.
  • Elevene er også erstatningspliktig dersom bøkene ikke leveres inn i tilfredsstillende forfatning.
  • Erstatningskrav tilsvarer bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger (kr. 50,-) for lærebøker som ikke leveres inn til avtalt tid eller i tilfredsstillende forfatning. Ved manglende betaling vil saken inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.


Kontrakt: Eleven undertegner kontrakt med skolen når bøkene (gratis læremidler) lånes ut (PDF)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?