Skoleskyss

Gå direkte til

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som har rett til skyss. For alle andre elever gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Har du rett til fri skyss?

Et nytt skoleår betyr en ny søknad i MinSkyss, men skolekortet du allerede har kan du beholde.

Se film fra VKT

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss

Elever som bor vest/nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Elever i Sande kommune har ikke rett   til fri skyss til videregående skole.

Elever bosatt øst/syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.

Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss. Kontakt skolen som vil søke for deg.

Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

VKT anbefaler at du benytter desktop for å opprette bruker samt søke skoleskyss i portalen MinSkyss.

Brukerveiledning for MinSkyss

Sjekk status på din søknad

Skolekort

Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

Skolekortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.

Skolekortet er gyldig for en reise tur/retur mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet. 

Skolekortet gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.

Ta vare på ditt skolekort siden det skal brukes alle årene du har krav på fri skyss.

Mistet/ødelagt reisebevis/skolekort skal straks meldes skolen.

Ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale for bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

Har du ikke rett til fri skyss?

I Vestfold kan du kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Dette kortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr. måned.

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i VKTs nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort.

Behov for tilrettelagt skoleskyss?

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

Mer om tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute.

Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.

Eleven skal møte til avtalt tid og sted.

Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.

Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.

Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.

Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.

Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.

Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg. 

Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (for eksempel ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

Skal du søke om tilrettelagt skyss?

Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg.

Klagemulighet

Etter Reglement for skyss av elever i videregående skoler, pkt 2.8, kan avslag påklages. Skriftlig klage sendes Vestfold Kollektivtrafikk AS innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klager som ikke blir tatt til følge vil bli avgjort av fylkeskommunens klageorgan.

Mer om klage og dispensasjon

Vestfold fylkeskommune har vedtatt reglement for skyss av elever i videregående skole. Fylkesmannen har etter delegasjon fra departementet, gitt Vestfold fylkeskommune dispensasjon fra regelen om fri skyss for deler av fylket. Denne dispensasjonen gjelder de som bor øst/syd for nye E-18 samt hele Sande kommune. Det vil si at elever som bor i disse områdene kun har rett til fri skyss dersom de har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte: • Skolen din • VKT via e-post: skoleskyss@vkt.no

Rutetider

Du finner dine reisealternativer på reiseplanleggeren på www.vkt.no og i appen VKT Reise som kan lastes ned gratis i App store og Google play.