Elevtjenester

Gå direkte til

Du finner oss i B-blokka i 4. etg.

Rådgivning

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgivning: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Rådgiverne er lærere med faglig kompetanse innen sosialpedagogikk, kommunikasjon og utdannings- og yrkesveiledning. Vi ønsker å bidra til at alle elever får en best mulig skolehverdag.

Skolens fire rådgivere er Elin Tallay, Monica Jøsendal, Vanessa Aidijervi og Kamilla Nordby. Rådgiverne er tilknyttet ulike utdanningsprogram. 

Elin Tallay, leder for elevtjenesten

Elin Tallay er leder for elevtjenesten og rådgiver for elever ved design og håndverk (DH), studiespesialisering med formgivingsfag (STFOR), kunst, design og arkitektur (KDA) og tekniske og allmenne fag (TAF).

Kontor: B417

E-post: elin.tallay@vtfk.no

Telefon: 33 30 96 21 og 957 62 887

Monica Jøsendal, rådgiver

Monica Jøsendal er rådgiver for elever ved bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), lærlingskolen og er i tillegg minoritetsspråklig koordinator.

Kontor: B418

E-post: monica.josendal@vtfk.no

Telefon: 33 30 97 06 og 942 78 475

Vanessa Aidijervi, rådgiver

 

Vanessa Aidijervi er rådgiver for elever ved teknikk og industriell produksjon (TP) og maritime fag (MA).

 

 

Kontor: B421

E-post: vanessa.aidijervi@vtfk.no

Telefon: 33 30 97 51 og 984 65 962

Kamilla Nordby, rådgiver

 

Kamilla Nordby er rådgiver for elever ved påbygging til generell studiekompetanse (PB).

Kamilla Nordby

Kontor: B422  

E-post: kamilla.nordby@vtfk.no

Telefon: 33 30 96 00 og 414 02 499

  

Sosialpedagogisk rådgivning

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og å hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha betydning for opplæringen og elevens sosiale forhold på skolen.

 • Dette er noe vi kan bidra med:
 • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
 • Kartlegge problemer og omfanget av disse
 • Hjelp til å fullføre og bestå opplæringen
 • Tilrettelegging av skolehverdagen
 • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse
 • Arbeide for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Skolen har tett kontakt og samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser internt (utvidet elevtjenesteteam) og eksternt. Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlige og emosjonelle problemer.

Yrkes- og utdanningsveiledning

Den enkelte eleven har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningen skjer i tett samarbeid med ulike aktører på skolen. Målet er å veilede den enkelte elev med å finne sin vei gjennom utdanningssystemet til et yrke og en fremtid som passer for seg.

 • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram.
 • Systematisk veiledning av elever i tett samarbeid med blant annet kontaktlærere, faglærere og andre aktører.
 • Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og i andre land.
 • Opplæring i å finne og å orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy.
 • Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.
 • Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.
 • Veiledningen foregår klassevis, i grupper og gjennom individuelle samtaler.

Årshjul karriereveiledning 2019-2020

Her finner du Årshjul karriereveiledning 2019-2020.

Aktuelle nettsider

vilbli.no   Informasjon om videregående opplæring.

samordnaopptak.no Informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.

norge.no  Informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.

utdanning.no  Informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.

lanekassen.no Informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.

nokut.no  Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.

aetat.no  Gir informasjon om jobbmuligheter og inneholder interesse- og yrkesvalgtester.

studievalg.no  Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.

bjorknes.no  Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.

you-portalen.no  Digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning.

siu.no Senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet.

Høgskoler og universiteter i Norge

Universitetet i Oslo

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Nord Universitet

Norges arkitiske Universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Det teologiske menighetsfakultet (MF)

OsloMet

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Molde

Høgskulen i Volda

Politihøgskolen

Vitenskapelige høskoler

Arkitektur- og desinghøgskolen i Oslo

Norges handelshøgskole i Bergen

Norges idrettshøgskole i Oslo

Norges Musikkhøgskole i Oslo

Norges Veterinærhøgskole i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Bergen

Private høgskoler og utdanningsinstitusjoner

Den norske balletthøyskole

Handelshøgskolen BI

Idèfagskolen

Sonans Utdanning

NLA Høgskolen, Bergen

NISS - Nordisk institutt for scene og studio

Noroff - Kreative studier innen film, TV, design og IT

NKI - Nettstudier

Treider - administrativ og yrkesrettet utdanning

Utdanning i forsvaret

forsvarets nettsider  kan du finne mye nyttig informasjon om de muligheter du har å utdanne deg der.

Folkehøgskoler

Oversikt og skoler i Skandinavia:

Folkehøgskoler i Norge

Folkehøgskoler i Sverige

Folkehøgskoler i Danmark

 

Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne er tilgjengelige for alle elevene på skolen og har fokus på å skape et godt miljø for alle som hører til her. Vi er til stede for deg som trenger noen å snakke med uten å måtte bestille time. Om du bare trenger hjelp til å finne klasserommet eller klassen din, så hjelper vi deg med det også. Bare spør oss.

Miljøarbeiderne ønsker at du skal ha en så god skolehverdag som mulig. Vi jobber med å forebygge mobbing ved å være synlige både i kantina og ellers på skolens område både ute og inne. Dette innebærer at elevene trygt kan si ifra om det er noe i forhold til skolens miljø de ønsker å forandre og forbedre.

Om du lurer på hvem du egentlig bør snakke med, så kan vi hjelpe deg med å finne ut av det. Vi er her for deg og vi har taushetsplikt.

Vi har kontor i resepsjonen, men er mest rundt over hele skoleområdet. Miljøarbeiderne kan også være tilstede i undervisningen.

Miljøarbeiderne kan kontaktes på telefon og e-post, eller du kan ta direkte kontakt dersom det er noe du ønsker å snakke med oss om.

Monica Landsrød, miljøarbeider

E-post:monica.landsrod@vtfk.no

Telefon: 409 10 680

Emilio Mendez, miljøarbeider

E-post: emilio.mendez@vtfk.no

Telefon: 408 03 495

 

 

Helsetjenester

 

Helsesykepleier Julie Amundsen har kontor i 4. etasje (rom B416).  Du treffer henne på kontoret følgende dager:

Tirsdag: kl. 09.00 – 15.00

Onsdag:  kl. 09.00 – 15.00

Torsdag: kl. 08.00 – 12.00

Helsesykepleier Lisa Finne-Fridell har kontor i 4. etasje (rom B416). Du treffer  henne på kontoret på følgende dager:

Mandag: kl. 09.00-14.30

Fredag:   kl. 09.00-14.30

Helsesykepleiernes oppgave i videregående skole er å jobbe helsefremmende og forebyggende. Helsesykepleier skal veilede, gi råd og drive med helseopplysning. Det gjelder spesielt på følgende områder:

 • ungdom, samliv og seksualitet
 • seksuelt overførbare sykdommer •prevensjon
 • psykisk helse
 • somatisk helse
 • livsstil og helse
 • kosthold og ernæring
 • søvn
 • ungdom med spesielle behov

Helsykepleier samarbeider med psykolog i Tønsberg kommune og kan henvise til spesialist i helsetjenesten ved behov.

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever.

Julie Amundsen og Lisa Finne-Fridell, helsesykepleiere

  

Kontor: B416                                                      

E-post: julie.amundsen@vtfk.no                            

Telefon: 992 14 031                                           

Tirsdag og onsdag fra. kl. 09.00-15.00                

Torsdag fra kl. 08.00-12.00

 

 

Kontor: B416

E-post: gro.finnefridell@vtfk.no

Telefon: 409 08 621

Mandag og fredag fra kl. 09.00-14.30

Helsestasjonen for ungdom

Her kan du lese mere om helestasjonen for ungdom i Tønsberg.

Minoritetsrådgiver

Linn Eskedal, minoritetsrådgiver

Vestfold fylkeskommune har fått egen minoritetsspråklig rådgiver. 11. februar 2019 startet Linn Eskedal som minoritetsrådgiver på Færder videregående skole. Hun jobber med krysskulturelle ungdommer i hele fylket. Som minoritetsrådgiver jobber hun for at barn og unge skal ha retten til å bestemme over eget liv når det gjelder ting som valg av venner, kjæreste, ektefelle, yrke, klær, religion, fritid, seksuell legning, bestemme over egen kropp og at jenter og gutter skal ha like muligheter. Hun jobber mot negativ sosial kontroll og andre frihetsbegrensninger, små og store. Vi vet at minoritetsungdommer ofte opplever seg alene med problemstillinger, og hennes jobb er å hjelpe dem i hverdagen, til å ta ansvar og bestemme over sitt eget liv. Samtidig vet vi også at en del av de samme utfordringene finner vi blant ungdom som vokser opp i andre strenge lukkede miljøer - dette gjelder ikke bare blant innvandrere. I stillingen som rådgiver skal hun drive med forebyggende arbeid innenfor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og LHBITQ-personer.  Hun vil bistå elever, lærere og øvrige ansatte i alle de videregående skolene i Vestfold ved spørsmål, og skal i tillegg jobbe med kompetansehevning innenfor dette fagområdet. Det er også et mål å bidra til godt samarbeid i det offentlige hjelpeapparatet og med frivillige organisasjoner. Derfor er hun også en del utenfor skolen, men til daglig er Linn å finne på Færder videregående skole i 4. etg sammen med elevtjenesten. Ta kontakt med Linn på telefon: 40 21 72 66 eller send henne en e-post: linne@vtfk.no / lesk@imdi.no Sjekk også ut vår nye nettside: www.imdi.no/nora

 

 Kontor: B425

E-post: linn.eskedal@vtfk.no

Telefon: 402 17 266

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Vestfold fylkeskommune kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for skolegangen, lærling- og lærekandidatløpet.

Eksempler på dette kan være vansker i skolemiljøet eller på arbeidsplassen, mobbing, angst, depresjon, mistrivsel, familieproblemer, faglige utfordringer, funksjonshemminger og rusproblemer. PP-tjenesten har taushetsplikt, og du får ikke fravær ved kontakt med PP-tjenesten.

Mer informasjon om pedagogisk-psykologisk tjeneste på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

Elisabeth Steiro, PP-rådgiver

Kontor: B424

E-post: elisabeth.steiro@vtfk.no

Telefon: 409 04 312

Oppfølgingstjenesten

Kanskje du sliter i skolehverdagen din, har mye som skjer i livet og/eller du vurderer å slutte på skolen? Da kan du kontakte OT-rådgiveren direkte, eller gjennom lærer eller andre på skolen. OT-rådgiveren kan hjelpe deg med å få oversikt over hva som skal til for at du skal kunne lykkes i videre opplæring. Kanskje trenger du et løp der du har mer praksis? Vi kan tilby samtaler og karriereveiledning.

OT's arbeidsområder på Færder:

 • Være tett på og gi direkte oppfølging til elever/ungdom. Motivere elever, gi råd og ha veiledningssamtaler med tanke på veien videre.
 • Oppfølging av utplassering i bedrift. Finne praksisplasser og læreplasser. Følge opp deltidselever, lærlinger og lærekandidater som trenger litt ekstra.
 • OT-rådgiveren har godt samarbeid med de andre i elevtjenesten og med andre fagpersoner i og utenfor skolen med tanke på god tilrettelegging og mestring for den enkelte elev. OT-rådgiveren deltar på interne møter på skolen.

Kontortid på Færder onsdag og fredag kl.8.00-15.00

Mer informasjon om OT på Vestfold Fylkeskommunes nettsider.

Beathe Øverjordet, OT-rådgiver

Kontor: B416

E-post: beathe.overjordet@vtfk.no 

Telefon: 922 98 992

Elev- og lærlingeombud

Geir Eidsvåg

Hva kan Elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Ta kontakt med Geir Eidsvåg på tlf. 481 78 742. E-post: geir.eidsvaag@vtfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev og lærlingeombud

NAV-veileder

NAV-veileder skal være et bindeledd mellom skolen og andre tjenester i og utenfor NAV.

Skolens NAV-veileder er Kathrine Olsen. Hun kan hjelpe deg med utfordringer som ikke er faglige, og som påvirker skolehverdagen din. Det kan være spørsmål rundt hverdagsøkonomi, bolig, familie, NAV og jobbsøking. NAV-veilederen samarbeider med de andre i elevtjenesten og de lokale NAV-kontorene hvis det er behov for det. NAV-veilederen treffes på telefon eller e-post. 

Kathrine Olsen

 

E-post: Kathrine.Olsen@nav.no

Telefon: 980 36 996.

Øvrige samarbeidspartnere

Skolen samarbeider med mange eksterne samarbeidspartnere, to av disse er til stede på skolen.

 • Psykiatrisk ungdomsteam
 • Utekontakten i Tønsberg

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) er et gratis samtaletilbud til skoleelever. PUT holder til hos Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS i Tønsberg.

Hver fredag kan du treffe en medarbeider fra PUT å treffe på Færder videregående skole fra klokka 09.00 til 11.00. PUT har kontor i 4. etasje sammen med elevtjenesten.

Her er eksempler på hva du kan snakke med PUT om:

 • Små og store problemer i hverdagen
 • Søvnvansker/konsentrasjon
 • Nedstemthet
 • Angst
 • Rusmidler
 • Dataspill og pengespill
 • Pårørendeproblematikk
Øivind Flaaten, psykiatrisk sykepleier

 

Øyvind Flaaten treffes fredag kl. 09.00-11.00

Kontor: B424

Telefon: 974 05 617

 

Magnus Fossum, psykolog

Magnus Fossum treffes fredag kl. 08.00-15.30

Kontor: B424

E-post: magfos@siv.no

Telefon: 469 07 511

 

Utekontakten i Tønsberg

Utekontakten er en del av det tverrfaglige elevtjenesteteamet ved Færder videregående skole. Les mer om utekontakten i Tønsberg her.

 Arna Sigrun Bragvin

Ring/send SMS Telefon: 469 06 228

Per-Egil Aas

Ring/send SMS Telefon: 415 76 518

 

Rutiner i skolen mot negativ sosial kontroll

Her kan du se presentasjonen om Rutiner i skolen mot negativ sosial kontroll

 

Nullmobbing

Skolemiljøet skal være trygt og godt og fremme helse, trivsel og læring. Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget et nettsted for elever og foresatte som gir informasjon om mobbing og rettigheter.

Nettstedet finner du her

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid