Eksamen

Gå direkte til

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.

Vestfold fylkeskommune har godt med informasjon for elever og privatister.

Du vil finne mye informasjon på Utdanningsdirektoratetes hjemmesider.

Eksamen i videregående opplæring

Tilrettelegging på eksamen

Eksempel på særordninger kan være: lengre tid på store prøver og eksamener, bruk av PC på prøver, bruk av spesielle hjelpemidler, eget rom på prøver og eksamener.

Søknad om tilrettelegging.

Behandling av klager

Du som elev kan klage både på standpunktkarakter og eksamenskarakter.

Behandling av klager på standpunktkarakter

Frist for klage på standpunktkarakter

Frist for å klage på standpunkt er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med standpunktkarakterene sine.

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.  Du kan be om begrunnelse fra faglærer. Klagefristen utvides da til 10 dager etter at faglærers begrunnelse er gitt.

Klage på standpunktkarakter i fag, eller vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, skal sendes skolen, men behandles av Utdanningsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune. Klageinstansen kan bare vurdere om gjeldende retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt. Sammen med klagen din sendes det en uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eller hvorfor det ikke er satt karakter, og en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Du skal få kopi av disse uttalelsene.

Får du ikke medhold i klageinstansen, er avgjørelsen endelig. Får du medhold, vil klageinstansen påpeke hvilke regler den mener er brutt eller som det kan reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Dette vil du få informasjon om. Deretter må rektor og faglærer foreta en ny vurdering. Rektor setter da endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan det ikke klages på.

Klage på nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd sendes også til skolen. Før den sendes videre til klageinstansen skal kontaktlæreren din og rektor lage en uttalelse bl.a. om hvilke karakterer som har vært gitt tidligere, grunnlaget for å sette ned karakteren, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene og hvordan skolens saksbehandling har vært. Du skal ha kopi av skolens uttalelse. Klageinstansen avgjør om karakteren skal endres, til gunst eller ugunst for deg. Dette vedtaket kan ikke påklages.

Skjema for klage

Frist for klage på skriftlig eksamenskarakter

Du kan lese mer om hvordan du klager på eksamen her.

 

Skjema for oppmelding til ny, utsatt eller særskilt eksamen

Oppmelding til ny, utsatt eller særskilt eksamen