Regionalt planforum

Gå direkte til

 

Plan og bygningsloven §5-3

”I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer. Regional planmyndighet oppretter regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter. Regional planmyndighet har ansvar for planforumets ledelse og sekretariat.”

Regionalt planforum 

Samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn. Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer. Stimulere til større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer. Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser.

Møtehyppighet og oppmeldingsfrister:

Regionalt planforum har fast møtedag på onsdager mellom 09.00 – 14.00, i Tønsberg i oddetallsuker uke 1-3-5-osv) , og i Skien i partallsuker (uke 2-4-6-osv ) Dersom datoen kommer på en rød eller inneklemt dag utgår den. Utgangspunktet er at møtene finner sted på fylkeshusene. Andre møteplasser kan bli avtalt dersom det er mest hensiktsmessig totalt sett. Møtet  kan også bli arrangert via Skype.  Dersom det er lang reisevei for deltakarene blir det servert lunsj. Frist for oppmelding av sak er senest 10 dager før møtetidspunktet.

Påmelding til Rakel Skjerve

Møteplan våren 2020 
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
Januar 23 jan (Skien) 29 jan (Tønsberg)      
Februar 5 feb (Sk) 12 feb (Tø) VINTERFERIE 26 feb (Tø)  
Mars 4 mars (Sk) 11 mars (Tø) 18 mars (Sk) 25 mars (Tø)  
April 1 april (Sk) PÅSKE 15 april (Sk) 22 april (Tø) 29. april (Sk)
Mai 6 mai (Tø) 13 mai (Sk) 20 mai (tø) 27 mai (Sk)  
Juni 3 juni (Tø) 10 juni (Sk) 17 juni (Tø) 24 juni (Sk)  

Oppgaver, organisering og deltakelse

Regionalt planforum er en møteplass hvor kommunene kan ta opp saker med de regionale myndigheter i alle faser av planarbeidet. Forumet skal gi råd og veiledning, men har ingen beslutningsmyndighet.

Deltakere:

  • Fylkeskommunen - ansvarlig for drift av forumet
  • Fylkesmannen - fast
  • Statens vegvesen - fast
  • Mattilsynet - ved aktuelle planer
  • NVE - ved aktuelle planer
  • Andre offentlige organer - innkalles etter behov.
  • Kommuner - kommune som har plan til drøftelse

Kommunen kan be om å få plan opp til drøftelse i en hvilken som helst fase av planarbeidet. Kommunen kan ta med seg utbyggere/konsulenter eller andre som de mener bør delta, men skal da selv alltid delta. Deltakelsen i forumet er vanligvis administrasjonen i kommunen. Planforumet kan også anmode den enkelte kommune å redegjøre for aktuelle planer.

Innmelding av saker

Frist for å melde opp en sak fra kommunen er en uke før møtet holdes.

Last ned skjema for innmelding av saker her.

For saker som ikke er til ordinær høring, sendes konklusjon fra møtet med de regionale myndigheters råd og anbefalinger til kommunen på e-post etter møtet.

Regionalt planforum erstatter ikke møter som kommunen selv arrangerer i plansaker, jfr. øvrige samhandlingsprosedyrer i planportalen. For å få til bred deltakelse fra kommunen også politisk, anbefales at møter om kommune- og kommunedelplaner arrangerer i egen kommune. Planforumet skal ikke være til hinder for at det kan være bilaterale møter mellom kommune og en regional myndighet slik det hittil har vært. Men er flere regionale myndigheter berørt, bør saken drøftes i Regionalt Planforum.

Kontakt

Gerd-Louise Wessel

Plankoordinator planseksjonen i Vestfold fylkeskommune

Send e-post

Sentralbord: 33 34 40 00