Lytt til tekst
SØK MENY

Regionale planer

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. Vi er en regional utviklingsaktør som tilrettelegger for og samarbeider med andre samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser.

Vi har fokus på arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter og påser at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Vi skal også ta initiativ og mobilisere forskjellige samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Vedtatte regionale planer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)  

Regional planstrategi for Vestfold 2016 - 2020

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional plan for klima og energi

Regional plan verdiskaping og innovasjon

Regional plan for intermodal godstransport

Regional transportplan

Regional plan for vannforvaltning

Regional plan for folkehelse 2019-2030 | Handlingsprogram for 2019-2030