Lytt til tekst
SØK MENY

Vannforvaltning

Gå direkte til

Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser, derfor er god vannforvaltning viktig både regionalt og globalt.

Vannforvaltningen i Norge er organisert i vannregioner med flere fylkeskommuner. Utvalgte fylkeskommuner har rollen som vannregionmyndighet, med et særlig ansvar for å samordne regionale sektormyndigheter, berørte statsetater, andre fylkeskommuner og kommuner.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå "god kjemisk og økologisk tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Vestfold hører til i Vannregion Vest-Viken sammen med Telemark og Buskerud. Vestfold fylkeskommune har ansvar for å følge opp vannforvaltning i eget fylke, mens Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet, og leder av Vannregionutvalget.

Vannregionutvalget sørger for at det innen fastsatte frister blir:
• Utformet miljømål for den enkelte vannforekomst
• Skissert et opplegg for nasjonal overvåking av miljøtilstand
• Utarbeidet tiltaksprogram for miljøtiltak i den enkelte vannregion
• Utarbeidet forvaltningsplan for den enkelte vannregion

Veiledning og forvaltningsplaner

Vannregionmyndighetene skal også veilede kommunene i planprosesser og rapportere til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Vannforvaltningsplaner for vannregionen utarbeides i tett samarbeid mellom fylkesmannen, statlige sektorer, kommunene, fylkeskommunene og brukerinteressene. Fylkestinget behandler og vedta forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksplaner og overvåkningsprogram som regionale planer.

Vanndirektiv og vannforskrift

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs rammedirektiv om etablering av en felles vannpolitikk, det såkalte Vanndirektivet (2000/60/EF). Vanndirektivet er omtalt som EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiv. I Norge gjør vi dette gjennom Vannforskriften, som gir bestemmelser for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av vanndirektivet i Norge, og rapportering til ESA.

Kommunenes myndighet og plikter

Her finner du en henvisning som viser kommunenes myndighet og plikter.

Helhetlig vannforvaltning - hva er det?

Ved første generasjons vannforvaltningsplaner 2010 - 2015 uttrykte regjeringen tydelig at det var fullt ut akseptabelt og i tråd med regjeringens syn at planene hadde bredde og reflekterte lokale og regionale utfordringer og muligheter i vannforvaltningen.

Vannforskriften er Norges oppfølging av EU s vannrammedirektiv. Tema kan syntes teknisk vanskelig for mange og EU publiserte derfor " A Water Blueprint for Europe" i 2013.

EU commission "A Water Blueprint for Europe" illustrerer bredde, helhet og ambisjonsnivå på en kortfattet og grei måte.

Det Europeiske vannarbeidet

I vannportalen finner du kort, oppdatert informasjon om møter og norsk deltakelse, samt pågående arbeid og milepæler i Europas vannarbeid.

  • Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet.
  • Evaluering av vanndirektivet (Fitness Check).
  • Rapport om gjennomføringen av vanndirektivet.
  • ESA sin oppfølging av Norge, og brev fra norske organisasjoner
  • Nye europeiske strategier for plast og legemidler. 

Regional plan for vanforvaltning for perioden 2016 - 2021 er utarbeidet og er til gjennomføring. Arbeidet foregår i hele Europa og Norges oppfølging av dette arbeidet og EUs vurdering av det kan du lese mer om her

Vannområdene

Numedalslågen
Aulivassdraget
Drammenselva-Vestre Breiangen
Siljan-Farris
Horten-Larvik
Eikeren 

Lenker

Nasjonal hovedside vannportalen
Vannregion Vestviken
Hav møter Land

Prosjekter

Ren kyst

 Ren kyst

Stillehavsøsters

Samling om stillehavsøsters på Melsom videregående skole 12.12.18
Fagdag på Ilene om stillehavsøsters (05.09.17)
Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet
Over dobbelt så stort som laksemarkedet (NRK)
Handlingsplan stillehavsøsters (Miljødirektoratet)
Strategiplan havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES (2016)
Orientering hovedutvalget (HKEN) 8 juni 2016
Havforskningsinstituttets sluttrapport
Workshop Sandefjord 2 februar 2016
Melding om stillehavsøsters behandlet i HKEN sak 56/16

Havforskningsinstituttet om stillehavsøsters

 Lakseparasitten gyrodactylus salaris

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer (der disse er vesentlige påvirkere i forhold til miljømål om god økologisk kvalitet etter vannforskriften) gitt økt fokus. Vestfold fylkeskommune har allerede iverksatt viktig skritt i forhold til  lakseparasitten Gyrodactylus salaris og Stillehavsøsters. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) mot fremmede arter.

Prosjekt Gyrofri
Arbeidet fra Hindarutvalget

 Hummer

Bevaringsområder for hummer
Nye fredingsområder for hummer
Kart over fredingsområde Bolærne
Kart over fredingsområde Sandø
Kart over fredingsområde Stauper
Endringsforskrift om fredingsområder for hummer  

Kysttorsk

Åpent møte 13 mars
Prosjektbeskrivelse krafttak for kysttorsken
Krafttak for kysttorsk

Teknologi og kysttorsk

Marint Grenseforum Skagerrak - et friskt og produktivt Skagerrak

Dokumentation - Grensregional planforum 21 november 2018

Her kan du lese mer om arbeidet i Marint Grenseforum Skagerrak. 

Helhetlig plan for Oslofjorden

Her finner du helhetlig plan for Oslofjorden.

Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan fra Oslofjorden - med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Stortingets anmodningsvedtak nr. 575 (2017-2018) der Stortinget våren 2018 ba regjeringen legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden den 5. april 2018. 

Frisk Oslofjord

Frisk Oslofjord er en oppfølging av Miljøtokt 2017 som var et samarbeid i INTERREG-prosjektet REN KYSTLINJE. 

Her finner du Miljøtokt 2017.

Mer om havrommet i undervisningen her.

Ny vannforvaltningsplan 

Tirsdag 10. desember arrangerte Vestfold og Telemark fylkeskommuner kurs om kostnadsanslag og tiltak innen landbruk og avløp.

– Dagen har gitt oss betydelige avklaringer og konkrete eksempler på hvordan vi kan utføre arbeidet med større presisjon i arbeidet med landbruk og avløp for planperioden 2022 – 2027, sier Lars Wilhelm Solheim i Vestfold fylkeskommune.

Samlingen er i et godt samarbeid med Miljødirektoratet, vannområdekoordinatorene i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og kommunene. Formålet med møtet var å sette en samlet regional vannforvaltning bedre i stand til å foreslå og legge inn tiltak i vann-nett.no, samt hvordan tiltakene skal kvantifiseres og kostnadsberegnes.

Det var 25 deltok på samlingen hvor Nore og Uvdal, Hjartdal, Skien, Sandefjord og Tinn kommune fulgte samlingen via Skype.

Her finner du virkemidler og tiltak i vannforvaltningen.

Innlegg om landbruk og avløp

Temamøte for landbruk og avløp

Kurs del 1: Bedre tiltaktsprogram

Kurs del 2: Eutrofi

Kurs del 3: Kostnader 

Kurs del 4: Jordbruk om kvantifisering og kostander 

Kurs del 5: Avløp kostnader og planmessig tilnærming

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?