Lytt til tekst
SØK MENY

Vannforvaltning

Gå direkte til

Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser, derfor er god vannforvaltning viktig både regionalt og globalt.

Vannforvaltningen i Norge er organisert i vannregioner med flere fylkeskommuner. Utvalgte fylkeskommuner har rollen som vannregionmyndighet, med et særlig ansvar for å samordne regionale sektormyndigheter, berørte statsetater, andre fylkeskommuner og kommuner.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå "god kjemisk og økologisk tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Vestfold hører til i Vannregion Vest-Viken sammen med Telemark og Buskerud. Vestfold fylkeskommune har ansvar for å følge opp vannforvaltning i eget fylke, mens Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet, og leder av Vannregionutvalget.

Vannregionutvalget sørger for at det innen fastsatte frister blir:
• Utformet miljømål for den enkelte vannforekomst
• Skissert et opplegg for nasjonal overvåking av miljøtilstand
• Utarbeidet tiltaksprogram for miljøtiltak i den enkelte vannregion
• Utarbeidet forvaltningsplan for den enkelte vannregion

Veiledning og forvaltningsplaner

Vannregionmyndighetene skal også veilede kommunene i planprosesser og rapportere til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Vannforvaltningsplaner for vannregionen utarbeides i tett samarbeid mellom fylkesmannen, statlige sektorer, kommunene, fylkeskommunene og brukerinteressene. Fylkestinget behandler og vedta forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksplaner og overvåkningsprogram som regionale planer.

Vanndirektiv og vannforskrift

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs rammedirektiv om etablering av en felles vannpolitikk, det såkalte Vanndirektivet (2000/60/EF). Vanndirektivet er omtalt som EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiv. I Norge gjør vi dette gjennom Vannforskriften, som gir bestemmelser for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av vanndirektivet i Norge, og rapportering til ESA.

Kommunenes myndighet og plikter

http://www.miljokommune.no/ har et godt oppslag som viser kommunenes myndighet og plikter.

Helhetlig vannforvaltning - hva er det?

Ved første generasjons vannforvaltningsplaner 2010 - 2015 uttrykte regjeringen tydelig at det var fullt ut akseptabelt og i tråd med regjeringens syn at planene hadde bredde og reflekterte lokale og regionale utfordringer og muligheter i Vannforvaltningen.

Vannforskriften er Norges oppfølging av EU s vannrammedirektiv. Tema kan syntes teknisk vanskelig for mange og EU publiserte derfor " A Water Blueprint for Europe" i 2013.

EU commission "A Water Blueprint for Europe" illustrerer bredde, helhet og ambisjonsnivå på en kortfattet og grei måte.

 

Vannområdene

Numedalslågen
Aulivassdraget
Drammenselva-Vestre Breiangen
Siljan-Farris
Horten-Larvik
Eikeren 

Lenker

Nasjonal hovedside vannportalen
Vannregion Vestviken
Hav møter Land

 


Pågående prosjekter

Ren kyst

 Ren kyst

Stillehavsøsters

Samling om stillehavsøsters på Melsom videregående skole 12.12.18
Fagdag på Ilene om stillehavsøsters (05.09.17)
Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet
Over dobbelt så stort som laksemarkedet (NRK)
Handlingsplan stillehavsøsters (Miljødirektoratet)
Strategiplan havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES (2016)
Orientering hovedutvalget (HKEN) 8 juni 2016
Havforskningsinstituttets sluttrapport
Workshop Sandefjord 2 februar 2016
Melding om stillehavsøsters behandlet i HKEN sak 56/16

 Lakseparasitten gyrodactylus salaris

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer (der disse er vesentlige påvirkere i forhold til miljømål om god økologisk kvalitet etter vannforskriften) gitt økt fokus. Vestfold fylkeskommune har allerede iverksatt viktig skritt i forhold til  lakseparasitten Gyrodactylus salaris og Stillehavsøsters. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) mot fremmede arter.

Prosjekt Gyrofri
Arbeidet fra Hindarutvalget

 Hummer

Bevaringsområder for hummer
Nye fredingsområder for hummer
Kart over fredingsområde Bolærne
Kart over fredingsområde Sandø
Kart over fredingsområde Stauper
Endringsforskrift om fredingsområder for hummer  

Kysttorsk

Åpent møte 13 mars
Prosjektbeskrivelse krafttak for kysttorsken
Krafttak for kysttorsk

 

Marint grenseforum Skagerrak - et friskt og produktivt Skagerrak

Dokumentation - Grensregional planforum 21 november 2018

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?