Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkesvei

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommune eier, drifter og forvalter 1222 km fylkesvei.  I tillegg kommer 232 km gang-/sykkelvei som også sorterer under fylkesvei, slik at det totalt eies, driftes og forvaltes 1454 km vei.

Som veieier har fylkeskommunen er viktig rolle i å drifte, forvalte og investere i fylkesveinettet, slik at veinettet opprettholder sin funksjon i samfunnet. I tillegg eier og forvalter Staten betydningsfulle veier i fylket. E18 gjennom Vestfold, med sidevei ned til Sandefjord lufthavn Torp, riksvei 19 til Horten havn og riksveig 40 til Larvik havn, er under Statens eie. Dette utgjør tilsammen 147 km vei.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesveinettet forvaltes i tråd med nasjonale og regionale mål og retninglinjer. 

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesveinettet.

Veiadministrasjon

Statens vegvesen Region sør er del av Vestfold fylkeskommunes veiadministrasjon. Fylkeskommunen har sams (felles) veiadministrasjon med Statens vegvesen når det gjelder fylkesvei.

En rammeavtale regulerer forholdet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. Rammeavtalen delegerer myndighet til vegvesenet for å styre aktivitetene knyttet til forvaltning, utbygging, vedlikehold og drift av fylkesveinettet, innenfor rammer fastsatt av Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommune er deleier i selskapet Vegfinans AS, som eier bompengeselskapene. Bompengeselskaper etableres for finansiering av ulike større utbyggingsprosjekter på vei, som f.eks. ny firefelts motorvei (E18) gjennom fylket.  Fylkeskommunen garanterer for investeringen i utbyggingen inntil investeringen er finansiert av de respektive bompengeordningene.

E18 er en del av stamveinettet som eies og drives av staten. Utbyggingen av ny firefelts motorvei gjennom fylket er i hovedsak finansiert av bompenger, men også med bidrag fra bevilgninger over statsbudsjettet. Bompengefinansieringen er basert på lokale og fylkeskommunale vedtak, med godkjenning av Stortinget.

Statens Vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging av E18.

Vestfold fylkeskommune er en pådriver for en rask utbygging av E18 av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vestfold fylkeskommune er også pådriver for å få lavere takster på E18 slik at sideveiene, og da spesielt Raveien ikke får mer belastning enn den tåler.

 

Drift og vedlikehold

Mye av dagens samfunnsaktivitet forutsetter et fungerende veinett. Drift og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde veinettets funksjon.

Vestfold fylkeskommune bruker årlig ca. 300 millioner kroner inkl. mva. til drift og vedlikehold av fylkesveinettet.

Driftsoppgaver er tiltak som bidrar til å opprettholde veinettets funksjonelle kvalitet og fremkommelighet.

Vedlikeholdsoppgaver er tiltak som skal opprettholde veinettets kvalitet og standard. Vedlikehold kan også defineres som tiltak for å opprettholde verdien av investert veikapital.

Fylkeskommunens investeringsprofil for 2018-2021 viser en klar miljøprofil. Det skal satses på tiltak som legger til rette for endret reisemiddelvalg, til fordel for mer miljøvennlige transportmidler. Gjennom drift- og vedlikeholdsbudsjettet kan satsingen på miljøvennlig transport forsterkes slik at det blir mer attraktivt å gå og sykle,  gjennom prioritering av dekkelegging, feiing og vinterdrift av gang- og sykkelanlegg.

Investeringer

Over en fireårs periode vil fylkeskommunen investere nær en halv milliard kroner i fylkesveinettet!

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesveinettet. 16.mars 2017 vedtok fylkestinget handlingsprogrammet for 2018-2021. Det planlegges å investere for ca. 450 mill. kr. inkl. mva. i denne perioden.

Investeringsprofilen for 2018-2021 viser at fylkeskommunen legger opp til en klar satsing på miljøvennlig transport.  Majoriteten av investeringene vil være gang- og sykkelanlegg eller kollektivtiltak. Dette er i tråd med både nasjonale og regionale føringer om å legge til rette for overgang til mer miljøvennlig transport.

Fylkeskommunen inngår spleiselag med både vestfoldkommuner og private utbyggere i ulike investeringsprosjekter. Hensikten med spleiselag er ønsket om å bruke virkemidler fra flere aktører sammen, for å oppnå mer effektiv samfunnsøkonomi i prosjekter og for å kunne tenke mer helhetlige. I byutvikling er bruken av virkemiddelpakker en drivkraft for å bruke ressursene mest mulig effektivt, for å oppnå ønsket samfunnsutvikling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?