Lytt til tekst
SØK MENY

Kollektivtransport

Gå direkte til

Fylkeskommunen sørger for skoleskyss og rutetransport på buss og ferge gjennom sitt heleide kollektivselskap Vestfold kollektivtransport (VKT).  Fylkeskommunen er også aktivt med i å fremme kollektivtransport gjennom sitt eierengasjement i Sandefjord lufthavn Torp, sin rolle i forhold til styring av drosjeløyver og engasjement i jernbane.

Fylkeskommunen eier Vestfold kollektivtrafikk AS, og er en av de to største eiere i Sandefjord Torp lufthavn.  Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune har like stor eierandel, 43,26 %.

Forventet trafikkvekst i Vestfold skal skje ved økt miljøvennlig transport som kollektivtransport, gange og sykling. Fylkeskommunen satser derfor store ressurser på et godt busstilbud

Buss

Fylkeskommunen er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker vi å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer.

Den daglige driften utføres av selskapet Vestfold kollektivtrafikk AS (VKT) på vegne av fylkeskommunen og innenfor rammer og føringer gitt av fylkeskommunen. Vestfold fylkeskommune eier alle aksjene i selskapet. Fylkeskommunens tilskudd til bussdriften er ca. 250 millioner kroner årlig. Det er omtrent 10 millioner som reiser med buss i Vestfold pr år.

Som vegeier for fylkesvegnettet har fylkeskommunen ansvar for holdeplasser og tilrettelegging for framkommelighet for buss langs fylkesvegnettet, samt bidra til best mulig universell utforming av bussholdeplassene.

Fly

Fylkeskommunen jobber for en helhetlig utvikling av Torp Sandefjord lufthavn, med fokus på å forsterke og videreutvikle flyplassen. Fylkeskommunen  og Sandefjord kommune er største eiere med 43,3 prosent eierandel hver.

De andre eierne er Sandefjord kommune og Sandefjord Flyplass Invest. Torp Sandefjord lufthavn er en av få lufthavner i Norge som ikke er eid av Staten ved Avinor.

Torp Sandefjord Lufthavn er en av Norges største private lufthavner, med et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett med over 40 direkteruter. Lufthavnens visjon er å bli favorittflyplassen for alle som bor mellom Asker og Arendal basert på verdiene enkel, tilgjengelig, vennlig og presis.

I 2017 reiste flere enn xx millioner passasjerer over Torp. Over xx million av disse reiste til utlandet.

Fylkeskommunen har et aktivt eierskap til lufthavnen og ønsker gjennom sitt eierskap å bidra til å gi befolkningen og næringslivet lett og enkel tilgang til flytjenester. Torp har avgjørende betydning for regionens næringsliv, utviklings- og attraksjonskraft.

Fylkeskommune er opptatt av videreutvikling av lufthavnen, og har som planmyndighet et ønske om et overordnet perspektiv på arealbruken i området rundt lufthavnen.  I den forbindelse er det utarbeidet en mulighetsanalyse for videreutvikling av Torp øst, der jernbane, ny innfartsvei fra E18, plassering av flyplassterminal og næringsareal ses i en større sammenheng. 

Ferge

Vestfold har både Norges korteste og Norges mest trafikkerte fergeforbindelser.

Der fylkesvegnettet bindes sammen med en fergeforbindelse har fylkeskommunen ansvaret.

Svelvik – Verket
Dette er en fylkesvegforbindelse mellom Vestfold og Buskerud. Den ivaretas av Buskerud fylkeskommune etter avtale med Vestfold.

Tenvik – Veierland
Denne forbindelsen er et kommunalt ansvar. Nøtterøy kommune har ansvar for driften.  Vestfold Kollektivtrafikk AS gir tilskudd til skoleskyss med ferga.

Horten – Moss
Dette er en riksvegforbindelse mellom E18 i Vestfold og E6 i Østfold. Vegdirektoratet har ansvar for forbindelsen. 

 Tog

Fylkeskommunen jobber for et raskt og effektivt jernbanetilbud i Vestfold som skal frakte både mennesker og gods.

Plattform Vestfold
Plattform Vestfold er partnerskap og samarbeidsforum for jernbane i Vestfold. Partnerskapet består av stasjonskommunene, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene. Det brede partnerskapet står sammen om målet: Raskest mulig utbygging av dobbeltsporet Vestfoldbane. Plattform Vestfold ledes av fylkesordfører Rune Hogsnes.

Utbygging av InterCity-triangelet
Utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet mellom Lillehammer, Skien, Halden og Oslo er et felles krav fra de åtte Østlandsfylkene i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023. Ved å løse transportutfordringene øker man også forutsetningene for å hindre en stadig raskere sentralisering til hovedstadsområdet. Les mer om Vestfoldbanen på Jernbaneverkets nettsider (jbv.no)

Her finner du strategi for knutepunktsuviklingen i Vestfold.  (?????)

Plan for intermodal godstransport
Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har sammen utarbeidet en "Interregional plan for intermodal godstransport". Med intermodal godstransport menes transport av gods på flere transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket på blir endret. Som regel fraktes godset i containere.  Intermodale godsterminaler er terminaler som er tilknyttet både sjø/havn, jernbanenettet og vegnettet, og som håndterer omlasting av containere til og fra ulike transportformer.

Hensikten med planen er å legge til rette for effektiv håndtering av godsstrømmene som eksporteres og importeres. I tillegg er det et mål at mer gods kan fraktes på sjø og bane, og mindre langs vei. I Telemark skal man også se på spørsmålet om areal til ny containerhavn i Grenland.

 

Pågående prosjekter

Dobbeltspor Tønsberg-Larvik
Dobbeltspor Nykirke Barkåker

 

  

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?