Lytt til tekst
SØK MENY

Tilrettelegging for opplæring

Gå direkte til

Tilrettelegging av opplæring skal i all hovedsak skje innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Når dette ikke er tilstrekkelig for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, må eleven henvises til PP-tjenesten. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av elevens behov, og skolen iverksetter deretter spesialpedagogiske tiltak når dette er nødvendig.

Vestfold fylkeskommune har utarbeidet en prosedyre for tilrettelegging for opplæring. Prosedyren skal bidra til å tilrettelegge for opplæring ved å etablere rutiner for identifisering, kartlegging og oppfølging av elevenes læringsresultater for elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå videregående opplæring. Prosedyren skal bidra til å skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp, og sørge for gode rutiner for overføring, deling og oppfølging av elevinformasjon. På denne måten sikrer vi et system sombeskriver viktige oppgaver på to nivåer: individ (elev) og skole (system).  

Tilrettelegging innenfor ordinær undervisning 

De aller fleste elever kan få tilrettelegging for opplæring innenfor det allmenpedagogiske tilbudet skolene kan gi. Det er skolens oppgave å ha rutiner for identifisering av elever som har utfordringer av faglig eller sosial art. Gjennom kartlegging og samtaler fanger skolen opp elever som viser tegn på at de ikke henger med faglig, strever sosialt, mistrives eller uteblir fra undervisningen. Om du opplever at du eller barnet ditt har behov for større grad av tilrettelegging av opplæringen enn det som i dag blir gitt, er det kontaktlærer eller rådgvier som er første instans å kontakte. Dersom iverksatte tiltak ikke gir tilfredsstillende utbytte av opplæringen, vil rektor deretter bringe PP-tjenesten på banen for videre sakkyndige vurderinger.

Tilrettelegging i form av spesialundervisning   

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen og som har en sakkyndig vurderingfra PP-tjenesten, har rett til spesialundervisning. Spesialundevisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn ordinær læreplan for årstrinnet, at en lærer eller assistens følger opp eleven i klassen, eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr.

Skolen fatter på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen et enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette enkeltvedtaket skal si noe om innhold og omfang av spesialundervisningen, og kan påklages. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov. Spesialundervisning kan være midlertidig, og en eventuell overgang til ordinær opplæring skal sikres gjennom tett samarbeid mellom elev og undervisningspersonell.

Tilrettelegging i form av alternative opplæringstilbud

Alternativ opplæringsarena

Dersom hverken tilrettelegging for opplæring innenfor det ordinære skoletilbudet eller spesialundervisning i ordinær skole er tilstrekkelig for å møte elevens behov, kan PP-tjenesten, skolen og eleven vurdere om alternativ opplæringsarena er det rette tilbudet for eleven. Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) er den alternative opplæringsarenaen som de fleste elevene i denne situasjonen får tilbud om. Det er skolen eleven tilhører som melder behov for alternativ opplæringsarena til PP-tjenesten, som videre utreder behovet.

Grunnkompetanse - arbeidslivstrening og hverdagslivstrening

Vestfold fylkeskommune har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene. Disse tilbudene gjelder for elever som har større behov for tilrettelegging av sin opplæring. Blant annet tilbys grunnkompetanse programfag, arbeidslivs- og hverdagslivstrening. Du kan lese mer om disse tilbudene på vilbli.no under tilrettelagt opplæring.

For elevgrupper med ekstra store bistandsbehov anbefaler fylkeskommunen å søke et utdanningsprogram ved skoler med en særskilt kompetanse og lokaliteter på dette området. Disse skolene er: Sande, Holmestrand, Horten, Greveskogen, Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skoler.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?