Lytt til tekst
SØK MENY

Praktisk informasjon, regelverk og planer

Gå direkte til

IKT

Om programvare, PC-leieavtaler og Servicedesk IKT

Skolerute

Fylkesmannen i Vestfold har ansvaret for skoleruten

Skoleåret 2018-2019

Skoleåret 2019-2020

Skoleåret 2020-2021

Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder fra 1.august 2019 for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark

Ordensreglement 

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - tigrinja

 

Ny fylkeskommune 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 slår Vestfold og Telemark seg sammen og blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi har derfor laget en ny og felles forskrift om ordensreglement som gjelder alle elever i de videregående skolene i begge fylker.

 

Gjelder fra august 2019

Dette gjelder fra skolestart i år, slik at vi slipper å innføre et nytt ordensreglement midt i skoleåret.

 

Skal sikre godt skolemiljø

Ordensreglementet skal bidra til at alle elever får tydelige rammer som fremmer god orden og atferd, og et trygt og godt læringsmiljø, og at de utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine. Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i annet regelverk.  

 

Bakgrunn

Ordensreglementet er utarbeidet i tråd med Rundskriv Udir-8-2014 ( http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/) og vedtatt etter fullmakt av den nye direktøren for opplæring og folkehelse (tidligere fylkesopplæringssjef) 27.06.2019.

  

Fravær

Regler rundt fravær gjelder fra 1.august 2019.

Fraværshåndtering i videregående skoler i Vestfold og Telemark

Dokumentet skal informere elever, foresatte og ansatte om regelverk og håndtering av fravær i videregående skoler. Det skal motivere elever til jevn innsats og å forhindre skulk. Reglene skal bidra til likebehandling og gi forutsigbarhet og trygghet.

Dokumentet skal forberede elevene på regler som gjelder i arbeidslivet.

 

Skoleskyss 

Som skoleskyss regnes den daglige skyss mellom hjem og skole eller opplæringssted, til skolens ordinære start- og sluttider. Skyssordningen omfatter elever som har rett til videregående opplæring etter opplæringslovens §3.1.

Informasjon om skoleskyss finner du på Vestfold kollektivtrafikk sine nettsider (vkt.no)

 

Gratis læremidler

Fra og med skoleåret 2009–2010 har skoleeier et lovfestet ansvar for at alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Dette innebærer at alle nødvendige læremidler skal være gratis for elevene.

Ordningen er todelt 

Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC. 

Hvem er omfattet av ordningen?
  • Elever med rett til videregående opplæring
  • Voksne elever med rett til videregående opplæring
  • Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
  • Lærlinger får gratis læremidler etter behov 
Administrasjon av ordningen

I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. 

Erstatningsansvar ved tap, forringelse eller for sen innlevering av skolebøkene 

Elevene undertegner en kontrakt med skolen når bøkene lånes ut. Denne kontrakten presiserer følgende:

  • Frist for innlevering av lånte bøker er siste skoledag. 
  • Ved tap av skolebøker i løpet av skoleåret må eleven erstatte boka med ny bok eller betaling. Skolen velger prosedyre for dette.
  • Ved for sen innlevering av skolebøker (dvs. etter skoleslutt) vil elev/foresatt bli holdt erstatningspliktig. 
  • Elevene er også erstatningspliktig dersom bøkene ikke leveres inn i tilfredsstillende forfatning. 
  • Erstatningskrav tilsvarer bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger (kr. 50) for lærebøker som ikke leveres inn til avtalt tid eller i tilfredsstillende forfatning. Ved manglende betaling vil saken inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.

Eleven undertegner kontrakt med skolen når bøkene (gratis læremidler) lånes ut.

 

Regelverk

Videregående opplæring er regulert i Opplæringslova og forskrifter. I tillegg har fylkeskommunen lokale retningslinjer, planer og rapporter.

Opplæringslova

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

 

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplanen gir et forpliktende grunnlag for utvikling av videregående opplæring i skole og bedrift i perioden 2017-2022. Planen bygger på forskning om hva som påvirker læring og hva som skal til for å utvikle lærende organisasjoner.

Planen har tiltak for skoleeier, ledere og pedagoger/instruktører og legger vekt på lokal medvirkning og medskapning.

Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017-2022

Handlingsplan 2018-2019

 

 

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring.Tilstandsrapporten presenterer endelige resultater for hvert skoleår. Den omhandler blant annet læringsmiljø, karakterer og gjennomføring i videregående opplæring i Vestfold.

2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2019 (fullversjon)

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2019 (kortversjon)

2018

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2018 (fullversjon)

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2018 (kortversjon)

Høstrapporten 2018

Høstrapporten presenterer foreløpige resultater for forrige skoleår. Den publiseres i november hvert år. Målgruppa er blant annet kommunale skoleeiere og ungdomsskolene i Vestfold.

2017

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2017 (fullversjon)

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold 2017 (kortversjon)

Høstrapporten 2017

Høstrapporten presenterer foreløpige resultater for forrige skoleår. Den publiseres i november hvert år. Målgruppa er blant annet kommunale skoleeiere og ungdomsskolene i Vestfold.

 

Lokale forskrifter, rapporter og planer

Lokal inntaksforskrift for Vestfold

Kompetansestrategi for videregående opplæring i Vestfold 2018-2020

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

Tilrettelegging for opplæring - prosedyre for identifisering, kartlegging og oppfølging av læringsresultat

Veileder for personalet - psykisk helse og læring

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?