Lytt til tekst
SØK MENY

Før eksamen

Gå direkte til

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt. Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Melding om eksamen

Utdanningsdirektoratet gir regler for hvilke eksamener du skal eller kan komme opp i. Det er skolens ansvar å melde opp sine elever til eksamen.

Skolen skal i god tid orientere alle elever om hvilke fag de skal ha eksamen i, og hvilke fag det er mulig å bli trukket til eksamen i. I eksamensplanen til den enkelte skole finner du oversikt over hvilke datoer du får vite om du skal ha eksamen i et trekkfag, og når eksamen skal være.

Når du er elev ved en skole er det ikke egen eksamensavgift. Som elev trenger du ikke melde deg i noen fag. Det er kun dersom du er privatist i noen fag du må melde deg selv til eksamen i de fagene.

Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt, og ikke er trukket ut til ordinær eksamen, har du rett til særskilt eksamen uten å betale eksamensavgift. Særskilt eksamen foregår i første eksamensperiode etter ordinær eksamen.

Les mer om særskilt eksamen i § 3-33 i Forskrift til opplæringslova.

Eksamensdatoer

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni. De fleste eksamener for elever er i mai/juni.

Den enkelte skole offentliggjør sin eksamensplan i god til før eksamen. Der finner du oversikter over datoer for obligatoriske fag, og meldingsdatoer og mulige datoer for trekkfag.

Eksamen kan være sentralt gitt eller lokalt gitt. Det vil si at det er enten Utdanningsdirektoratet eller Vestfold Fylkeskommune som er ansvarlig for eksamen.

Den enkelte skole vil informere deg om datoer for muntlige fag, muntlig/praktiske fag, lokalt gitte skriftlige fag og eksamen i tverrfaglig eksamen.

Utdanningsdirektoratet publiserer oversikter over eksamensdatoer for skriftlige fag.

 

Søknad om studiedag før eksamen

Det er mulig å søke om studiedag før eksamen. Da trenger du en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil).

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

 

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne.Her finner du oversikt over læreplaner i kunnskapsløftet (udir.no)

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker.Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Tilrettelegging av eksamen

Du søker om tilrettelegging av ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hva trengs av dokumentasjon?

Du må legge ved sakkyndig vurdering . Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.
Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon.

Hvilke tiltak kan du søke om?

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskild tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Søknader som mangler dokumentasjon eller kommer etter fristen blir ikke behandlet, hvis ikke sakkyndig kan dokumentere at skade/funksjonshemming har oppstått etter søknadsfristen.

Les mer om tiltak du kan søke om

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Særskild tilrettelegging av eksamen:

  • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
  • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
  • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Hva skjer hvis du blir syk til eksamen?

Du må ha sykemelding

Du må levere sykemelding hvis du ikke kan møte til eksamen. Sykemeldingen skal snarest mulig sendes skolen/leveres resepsjonen på skolen. Frist er 14 dager etter eksamensdato. Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær eksamen.

Utsatt prøve

Elever som har levert sykemelding vil få tilbud om utsatt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Er ordinær eksamen i et trekkfag, skal det trekkes på nytt. For utsatt prøve betaler du ikke eksamensavgift.

Består du utsatt prøve, vil du beholde standpunktkarakteren i faget og rett til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Les mer om utsatt eksamen i §3-35 i Forskrift til opplæringslova.

Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du strakt melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til utsatt prøve.

Vurderingsveiledning

 Vurderingveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Skriftlige fag

Her finner du vurderingsveiledninger  i fellesfag og i programfag for yrkesfaglige programområder. Vurderingsveiledningene er felles for flere fylker.

Muntlige og muntlig-praktiske fag

Vurderingsveiledninger i muntlige og muntlige-praktiske fag gjelder for eksamen i Vestfold.  Her finner du vurderingsveiledninger i noen muntlige og muntlig-praktiske fag:

Vurderingsveiledning i engelsk

Vurderingsveiledning i fremmedspråk

Vurderingsveiledning i fysikk

Vurderingsveiledning i kjemi

Vurderingsveiledning i matematikk

Vurderingsveiledning i naturfag

Vurderingsveiledning i norsk Vg3

Vurderingsveiledning i norsk yrkesfag

Vurderingsveiledning i psykologi 1

Vurderingsveiledning i samfunnsfag

Vurderingsveiledning i teknologi og forskningslære

 

Praktisk eksamen

Vurderingsveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?