Lytt til tekst
SØK MENY

Bredbåndsutbygging i Vestfold

Gå direkte til

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.

Regionale midler

I tillegg til de statlige midlene har hovedutvalget for Klima, næring og energi bevilget inntil 3 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Områdene velges ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Vestfold, samt i dialog med de aktuelle kommunene.

Søk her

Søknadsfrist 15. januar 2020.

Vilkår for støtte

Vestfold fylkeskommune vil i sin vurdering legge til grunn de samme kriteriene som Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) benytter i sin støtteordning. 

Mer informasjon om Nkom ordningen.

Staten har besluttet å videreføre Nkom ordningen for 2020 og fylkeskommunen ser det som hensiktsmessig å kjøre en prosess som leder frem mot å disponere Nkom midlene sammen med denne tilskuddsordningen.

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.
  • Prosjekter som støttes må bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s (NGA) og alle i prosjektområdet skal få tilbud.
  • Minst 80 % av midlene som er avsatt til den enkelte kommune skal bidra til å sikre bredbåndstilbud i områder hvor husstandene ikke har bredbåndstilbud på minimum 10 Mbit/s ned eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på Telenors kobbernett (xDSL) i dag.
  • Kommunene må forplikte seg å følge ledningsforskriften
  • Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for prosjektene som fylkeskommunen innstiller for støtte.
  • Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete prosjektet.
  • Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle nettet til rimelige vilkår, for å tilby bredbånd i tilgrensende områder.
  • Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.

Prosess

Kommunene sender inn søknad til Vestfold fylkeskommune innen søknadsfrist på vedlagt søknadsskjema.

Søknadene blir evaluert og prioritert av Vestfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysninger av de aktuelle prosjektene skjer samlet som en utlysning.

Fylkeskommunen vil kontrollere at regelverket for offentlige anskaffelser følges for anskaffelser som gjøres med bakgrunn i innvilgede søknader under denne ordningen. Utfyllende informasjon om regelverket kommer i tildelingsbrevet.

Anbudsinvitasjon og kontrakt skal ha bestemmelser om at utbygger plikter å gi den informasjon til prosjekteier som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i støtteregelverket og andre krav knyttet til ordningen. Utbygger forplikter å innrette seg etter pålegg fra prosjekteier det som er nødvendige for å sikre at kravene i statsstøtteregelverket etterleves.

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet. Som i alle slike undersøkelser vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger vil ikke nødvendigvis fanges opp. Til tross for dette er denne undersøkelsen den beste og mest komplette status rapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge. Mangler det oppdateringer fra deres kommuner vennligst meld dette inn til Vestfold fylkeskommune.

Her ser du bredbåndsdekningen i Vestfold.

Tildelinger

2018

For 2018 fikk Vestfold tildelt 3 270 006 kroner over ordningen. 

Følgende kommuner fikk tilskudd: Larvik og Sandefjord.

2019

For 2019 fikk Vestfold tildelt 2 527 217 kroner over ordningen. 

Følgende kommuner fikk tilskudd: Re og Sandefjord.

2020

Kontakt

Åse Lill Barstad 

Rådgiver i næring– og miljøseksjonen 

Sende e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?