Lytt til tekst
SØK MENY

Klima og miljø

Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. 50% av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale vedtakene.

Vestfold fylkeskommune skal bidra med kunnskap om miljø, klima og fornybar energi samt oppfylle regionale og nasjonale klimamål.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk. Fylkeskommunen skal ha et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle sine ansvarsområder.

Regional plan for klima og energi er et viktig virkemiddel for å oppnå klimareduksjon og klimatilpasning.

Miljø- og klimahensyn er også et sentralt fokusområde i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og i arbeidet med samferdsel, gjennomføring av vannforskriften, regiongeologens arbeid, videregående opplæring og i driften av fylkeskommunens egne bygg.

Fylkeskommunen støtter og deltar aktivt i partnerskapet Vestfold Klima- og energiforum, som er en arena og kompetanseleverandør for både offentlig sektor og private bedrifter.