Lytt til tekst
SØK MENY

Søk om tilskudd

Gå direkte til

Her finner du tilskuddsordninger for kulturminner. Vi har samlet informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til, hvor søknaden skal sendes og søknadsfrister. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Fredete kulturminner

Private eiere og private stiftelser kan søke på disse statlige midlene.

Søknadsfristen er 15. november.

Midlene brukes til fredete kulturminner. Arkeologiske kulturminner og middelalderbygg er ikke omfattet av ordningen.

Vi setter ofte krav når eiere skal utbedre fredete bygninger. Hvis det gir dem økte utgifter, er de berettiget til å få dem dekket.

Midlene kommer over statsbudsjettet og fordeles via Riksantikvaren til landets fylkeskommuner. Størrelsen på Vestfolds bevilgning avhenger blant annet av søknadene vi får inn. Vi lager en prioritert oversikt som vi sender til Riksantikvaren.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 

Verneverdige kulturminner

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner.
Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner.
Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Bygninger i verneområder har forrang, og vi prioriterer prosjekter som gir kunnskapsoverføring mellom håndverkere.

Arbeidene må skje etter antikvariske metoder. Det vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det er også mulig å få støtte til tilbakeføring basert på sikker dokumentasjon.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 

Formidling av kulturarv

Profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 15. oktober. Prosjektene skal være knyttet til satsingene Vestfold og Telemarks kulturstrategier, ha regional betydning og komme fylkets befolkning til gode. Strategiene finnes her:

Vestfolds kulturstrategi

Telemarks kulturstrategi

Dette er viktige satsingsområder for perioden:

  • bygge vikingfylket
  • krigens kulturminner
  • sjøfart og maritim kulturarv
  • bruke kulturarven til å berike byer og tettsteder

Søknaden skal inneholde budsjett med forventede kostnader, inntekter og egeninnsats. Du kan ikke forvente støtte på mer enn 50% av budsjett. Vi gir først og fremst tilskudd til prosjekter som gjennomføres første kalenderår etter søknadsfristen. Alle som får utviklingsmidler, må godta ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift eller aktivitet, heller ikke utgivelser av litteratur eller musikk.

Søker har ansvar for rapportering og regnskap. Rapportskjema skal sendes inn senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskapet.

Søknadsskjema

Retningslinjer

 

Verdiskapingsprosjekter 2019

I regjeringens budsjettforslag er det satt av 8,232 millioner kroner til verdiskapingsprosjekter på kulturminneområdet. Fristen for å søke støtte er 7. januar 2019. Søknader som gjelder prosjekter i Vestfold, leveres til Vestfold fylkeskommune: firmapost@vfk.no. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Ane Ingvild Støen i Kulturarv: aneingvilds@vfk.no.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet skal bidra til at kulturminner, kulturmiljøer og landskap, i større grad enn i dag, blir brukt lokalt og bidrar til kulturell, miljømessig, sosial og økonomisk verdiskaping. 

Søknader som gjelder prosjekter i Vestfold, leveres til Vestfold fylkeskommune: firmapost@vfk.no.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Ane Ingvild Støen i Kulturarv: aneingvilds@vfk.no.

 

Prosjekter som vil bli prioritert i 2019

  • større prosjekter som sikrer at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir integrert i lokal og regional utvikling
  • prosjekter basert på samhandling mellom kommunalt og regionalt nivå, og private aktører
  • prosjekter som bidrar til integrering gjennom demokratisk deltakelse/sysselsettingstiltak
  • prosjekter med en klimavennlig profil
  • prosjekter som inkluderer temaer som frivillighet og folkehelse

Prosjektet må være godt forankret hos aktørene og være forberedt slik at prosjektaktivitetene det søkes støtte til kan gjennomføres i 2019.

Om søknaden

Søknaden må klargjøre hvordan prosjektet bygger opp under nasjonale og regionale mål og satsinger på kulturminnefeltet. Det må også framgå hvordan det er koordinert med andre arbeidsfelt og virkemidler i kulturminnesektoren, og hvordan prosjektet vil påvirke den langsiktige forvaltningen av kulturminnet/-ene, kulturmiljøet/-ene eller landskapet/-ene. Søknaden bør beskrive prosjektets betydning for viktige utviklingsfelt slik som attraktivitetsbygging, demokratisk deltakelse og integrering, folkehelse, miljø og næring.

Økonomi

Bygging av organisasjon og rammer for forpliktende aktørsamarbeid er et lokalt og regionalt anliggende. Tilskudd til verdiskapingsprosjekter bør ikke benyttes til lønn til prosjektledere eller andre formål med karakter av driftstilskudd til prosjektorganisasjonen, men til konkrete og definerte delaktiviteter.

 

 

Kulturminnefondet

 Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.

 Hvem kan søke?

Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Hva kan det søkes om?

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se kulturminnefondet.no, eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

 

Fortidsminneforeningen

Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, kan søke på disse midlene. Søknadsfristen er 15. september.

Bygningene må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.
Istandsettingsarbeidet bør bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.
Tilskuddsordningen er del av Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle. Prosjektet skal styrke håndverkstradisjonene. Det startet i 2016 og varer i fem år.

Midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og fordeles av Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen

 

Andre ordninger

Her finner du lenker til andre aktuelle tilskuddsordninger.

Stiftelsen UNI 

RMP-tilskudd 

SMIL-tilskudd 

Norsk Kulturarv 

Sparebankstiftelsen 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?