Lytt til tekst
SØK MENY

Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold

Fylkesordfører Rune Hogsnes og leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Ellen Eriksen, mener ny Strategisk kultur- og idrettsplan gir en tydelig retning for hvordan Vestfold ønsker å satse på kulturfeltet inn i fylkessammenslåingen med Telemark fra 2020.
Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) er en rullering av SKP 2015–2018, og det viktigste verktøyet fylkeskommunen har for å bidra til å utvikle kulturlivet i fylket.

SKP 2019-2022 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og har blitt til gjennom en bredt anlagt prosess med mange involverte. Det er Vestfold-kunstneren Svein Nyhus som står bak illustrasjonene i planen.

SKP 2019-2022 uttrykker offensive ambisjoner på kulturens vegne, og viderefører visjon og målsetting fra den foregående planen der det heter at kultur skal være en samfunnsbyggende kraft som skal nå flere mennesker, prege by- og stedsutvikling, og skape stolthet og tilhørighet.

Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) kan lastes ned her

 

Kultur bygger og beveger samfunnet

Kulturbegrepet i SKP inkluderer alle kunst- og kulturuttrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek og kulturarv. SKP er inndelt i to hoveddeler: En strategisk del, og en handlingsdel med tiltak innenfor kultursektorens seksjoner.

Kulturlivet er viktig for folks helse og trivsel. Tilrettelagt og god tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til dialog, fellesskap og opplevelser, og virker sosialt utjevnende. Kultur påvirker mennesker positivt i et folkehelseperspektiv og skal være tilgjengelig for alle. Å arbeide for et levende kulturliv i fylket er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Gjennom tiltakene i SKP, skal fylkeskommunen bidra til at infrastrukturen for kultur i Vestfold forbedres, slik at flere får muligheten til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i sin hverdag.

En utviklingsaktør

Fylkeskommunen skal være en utviklingsaktør. Vi skal realisere planen gjennom å være en god utviklingspartner for våre samarbeidspartnere i kommuner, organisasjoner og foreninger, gjennom tett samarbeid, kompetanseheving, kostnadsfri rådgivning og effektive tjenester.

Mange av tiltakene gjennomføres i samarbeid med kommuner, organisasjoner og andre aktører. Andre tiltak gjennomfører fylkeskommunen på egenhånd. Noen tiltak kan realiseres i løpet av planperioden, mens andre har lengre tidshorisonter.

Tydelig retning inn i nytt fylke

I 2020 slår vi oss sammen med Telemarkog blir ett nytt fylke. Det vil være naturlig å utarbeide en felles plan for det nye fylkets satsing på kulturfeltet så tidlig som mulig. SKP 2019-2022 uttrykker retningen Vestfold fylkeskommune ønsker å ha på egen satsing inn i sammenslåingen. Den vil, sammen med Telemarks strategiske kulturplan, danne et verdifullt grunnlag når en ny, felles plan skal utarbeides og nye satsingsområder defineres.