Lytt til tekst
SØK MENY

Ungdata-undersøkelsen 2017

Gå direkte til

Viktig virkemiddel for bedring av ungdommens levevilkår.

Vestfold fylkeskommune og Kompetansesenteret for rus – region sør (KoRus – Sør) arrangerer for andre gang Ungdata-undersøkelse i Vestfold. Våren 2017 skal alle kommuner i Vestfold gjennomføre en ny Ungdata undersøkelse. Første gang fylket gjennomførte undersøkelsen var i 2013 og Vestfold blir det første fylket i landet som gjennomfører Ungdata for andre gang. Elever fra alle trinn på ungdomskolene og fra 1.trinn i videregående opplæring skal svare på Ungdata-spørreskjemaet.

Kunnskapsgrunnlag for utviklings- og forebyggingsarbeid

Ungdata er lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Kommunene og de videregående skolene tilbys gjennomføring av Ungdata – undersøkelsen kostnadsfritt. Gjennom kartleggingen vil kommunene få et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklings- og forebyggingsarbeid rettet mot ungdom. Ungdata er et nasjonalt kvalitetssikret system som henter inn ungdommers eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd og dekker helheten i ungdommens liv. Resultatene fra undersøkelsen vil gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Vestfold og er et viktig virkemiddel for å bedre ungdommens levekår og i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom.

Ungdomsmedvirkning

Fylkeskommunen vil fokusere ekstra på medvirkning av elever og ungdom i denne runden av Ungdata. Det viser seg at kun 6% av elevene i stor grad har deltatt i planlegging og forankring av tidligere Ungdata –undersøkelser. Samtidig lå svarprosenten på videregående skoler i 2013 på 65 % for Vestfold. Fylkeskommunen har derfor et sterkt ønske om at flere ungdommer vil svare på undersøkelsen i 2017. Direkte involvering fra ungdommen kan være med på å styrke engasjementet og øke deres forståelse av hvor viktig dette er for dem selv og andre involverte. Derfor legger fylkeskommunen opp til at ungdommene skal være involvert i utvelgelse av tilleggsspørsmålene.

Resultat fra 2013

Resultatene fra undersøkelsen i 2013 viste at de fleste ungdommene i Vestfold lever et godt og aktivt liv. Det store flertallet har et godt forhold til foreldre og venner, de trives på skolen og i nærmiljøet og har stor tro på egen fremtid. Kun et lite mindretall av ungdommene ruser seg, og svært få har erfaring med kriminalitet eller annen risikoatferd. Resultatene fra 2013 viste imidlertid at det var mange, særlig jenter, som opplevde hverdagen som stressende og bekymret seg mye i det daglige. Analysen fra 2013 viser at læringsmiljøet på skolen har stor betydning for hvordan ungdommene vurderer sin egen helse. Ungdommene som opplever læringsmiljøet på skolen som godt, er mindre plaget av både psykiske og fysiske helseplager enn ungdommene som opplever et dårlig læringsmiljø.

Ansvaret for gjennomføring av Ungdata fordeles mellom fylkeskommunen, deltagende kommuner, KoRus-Sør og NOVA. Fylkeskommunen og KoRus bistår i forberedelsene før gjennomføring, og med spredning og fortolkning av resultatene i etterkant av undersøkelsen. Fylkeskommunen og KoRus- Sør vil også utarbeide en fylkesrapport. Resultatene vil bli lagt frem på en fylkeskonferanse senhøsten 2017.

Kontakt

Eli Haraldsen

Rådgiver folkehelse

Send e-post

Tlf: 99 04 26 01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?