Lytt til tekst
SØK MENY

Vedtatte planer og strategier

Gå direkte til

Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og skal legges til grunn for kommunale planer. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer følger det som oftest et handlingsprogram. I tillegg publiseres ferdige rapporter for handlingsplanprosjekter, strategier og andre førende dokumenter som sorterer under plan.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt av Fylkestinget 26.september 2019 (sak nr. 58/19). Planen ble første gang vedtatt i 2013. Dette er første revisjon av RPBA.

RPBA er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir rammer for vekst og utvikling i Vestfold. Vi skal både utnytte dagens infrastruktur på en optimal og samfunnsøkonomisk måte og ta vare på viktige jordbruks-, natur-, rekreasjons- og kulturverdier.

Å peke ut en felles retning for utviklingen av arealene bidrar til forutsigbarhet. Dette gavner både kommuner og næringsliv og bidrar til at Vestfold blir et attraktivt og moderne sted å bo og etablere seg i.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA   

Utskriftsvennlig versjon av RPBA

RPBA-kart

Saksprotokoll RPBA

Veileder matjordplanen 2019

Kunnskapsgrunnlag

Les om revidering av RPBA

 

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Målet med planen

"Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det gode bosted", identitetskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling."

Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjonsverdi. Byer og tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten og i disse kommunene bor ca 88 % av befolkningen. Om sommeren besøker mange turister fylket, der de bor i sine fritidshus, på campingplasser og i båter. Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og oppleve kystkulturen. En god forvaltning vil kunne bidra til sikre verdiene i kystsonen på en måte som vil være til uvurderlig nytte og glede for kommende generasjoner.

Regional plan for kystsonen i Vestfold  

 

Regional planstrategi 

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Ansvaret innebærer å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas.

Den regionale planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet. I planstrategien skal det: •redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer •vurderes langsiktige utviklingsmuligheter •tas stilling til langsiktige utviklingsmål •tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging, hvordan de skal følges opp og hvordan medvirkning skal sikres i planarbeidet

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden. Den regionale planstrategien avklarer hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

 Regional planstrategi ble vedtatt i Fylkestinget og godkjent i departementet i 2016

Regional planstrategi for Vestfold 2016 - 2020

 

Handlingsplan for universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelser og tjenester slik at flest mulig kan ta seg fram, oppfatte omgivelsene og delta i samfunnet.

Den første Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune ble vedtatt 13. desember 2012, og dette er første rullering av planen vedtatt av Fylkestinget 20.06.2019.

Se handlingsplan for universell utforming

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?