Lytt til tekst
SØK MENY

Plan og areal

Fylkeskommunen spiller en sentral rolle for å oppnå en samordnet areal- og transportplanlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

For å sikre gode byer og tettsteder, næringsområder og et effektivt transportsystem samarbeider fylkeskommunen og kommunene om arealbruk med et spesielt fokus på tema som går på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen skal bidra til en god regional utvikling ved å utarbeide regionale arealplaner og medvirke til den kommunale planleggingen. Vi gir kommunene planfaglig veiledning og høringsuttalelser som skal sikre at kommunale planer blir gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen.

Universell utforming

Se ny versjon av handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune

Kontakt

Gry Backe

Kst. plansjef

Send e-post

Tlf: 474 67 582