Om aksjonen

Helt grønn skolevei er en kampanje for å gjøre skoleveien tryggere og mer miljøvennlig. Kampanjen foregår ved at barna fyller ut "grønn dag" på et skjema på skolen hver dag de går, sykler eller tar bussen til og fra skolen. Ved kampanjens slutt kårer kommunene vinnere.  

Helt grønn skolevei utgjør en del av programmet for Europeisk mobilitetsuke 2020 i Vestfold og Telemark. Kampanjen er utviklet av sykkelbyen Sandefjord, og gjennomført med stor suksess i en 10 - års periode.  Kampanjen videreføres nå på regionalt nivå. Fylkeskommunen tilbyr kommunene en nettløsning, som gjør det enkelt for skolene og elevene å delta. I 2020 deltar skoler fra Horten, Tønsberg, Larvik, Færder og Sandefjord kommuner

Hva?

Helt grønn skolevei er en gratis kampanje for at barna på barneskolene i Vestfold og Telemark i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

Når?

I 2020 gjennomføres kampanjen i perioden fra 31. august og frem til 2. oktober.

Hvorfor?

En sikker og trygg skolevei for barn er alle opptatt av. Noen foreldre kjører barna sine til skolen med bil nettopp fordi de ikke syntes skoleveien er sikker nok. Samtidig er kjøring av elever til skolen en del av problemet, ved at biltrafikken øker langs skoleveiene. Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, blir det færre biler på skoleveien og mindre utslipp fra kjøretøy i nærmiljøet. 

Elever som sykler eller går til skolen, får både mosjon og frisk luft, i tillegg til at de får en god start på dagen. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for bl.a. god mental helse, kognitiv utvikling og læring. 

Hvordan?

Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til og fra skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Alle barna skal inkluderes ut fra sine forutsetninger for miljøvennlig skolevei. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte "grønne dager", og resultatene meldes inn på nettsidene av læreren.Ved sykdom eller annet gyldig fravær registreres det som en grønn dag for eleven det gjelder.

Før aksjonen får alle barna brosjyre med hjem der foreldre og barna informeres om kampanjen. Vinnere av kampanjen kåres etter siste uke. Det anbefales også å kåre ukesvinnere. Ukesvinnere kan for eksempel premieres med diplom oversendt på epost.  

Klassene henger opp en klasseliste og registrer antall grønne dager gjennom uken.  Hver uke må resultatene fra foregående uke registreres i det elektroniske skjemaet på nettsiden innen onsdag kl.12.00. Resultatene vil bli synliggjort og kan sammenlignes med andre skoler. 

Grønn sone

Noen barn har lang skolevei eller andre hindringer som gjør at det er vanskelig å gå, sykle eller ta buss. For at også disse skal kunne være med, kan det dannes en ”grønn sone” rundt skolen på for eksempel 500 meter. De som kjøres til skolen må da gå eller sykle til og fra denne sinen for å få "grønn dag". På grunn av forskjeller ved de enkelte skolene, vil det være opp til hver skole hvordan den ”grønne sonen” defineres. 

Mobilitetsuken

Hvert år fra 16. til 22. september deltar mer enn 2000 europeiske byer i en felles kampanjeuke for miljøvennlig transport. Hovedmålet er at folk skal reise mer miljøvennlig i byer og tettsteder.

Mobilitetsuka skal synliggjøre hvordan vi kan reise mer miljøvennlig, samtidig som vi får dekket transportbehovet vårt. Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommuner og andre samarbeidspartnere samarbeider om å markere Europeisk mobilitetsuke 2020.

Mobilitetsuka avsluttes med bilfri dag. I Vestfold og Telemark oppfordres de voksne til å la bilen stå og prøve en bilfri dag tirsdag 22. september.