Lytt til tekst
SØK MENY

Vil lage en næringsoffensiv regional plan

Revideringen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er i sluttspurten og sendes ut på høring før sommeren. Ett av hovedmålene er å gjøre Vestfold til en næringsoffensiv region.

I Vestfold har vi en felles plan for hvordan vi skal bruke arealene i og utenfor byene fram mot 2040. Den regionale planen (RPBA) skal bidra til næringsutvikling og flere arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på matjorda og andre viktige natur- og kulturverdier.

RPBA har lagt føringer for kommuneplaner i Vestfold siden 2013. Nå reviderer fylkeskommunen planen for å gjøre den til et enda bedre verktøy for en langsiktig utvikling av regionen. Planen skal legge bedre til rette for byutvikling og næringsutvikling, og gi større forutsigbarhet for næringslivet.

Et næringsoffensivt Vestfold

Sist uke var den politiske styringsgruppen samlet for å diskutere de hovedgrepene fylkeskommunen foreslår. Det var særlig grepene for å sikre næringsutvikling og flere arbeidsplasser som skapte engasjement blant ordførerne og kommune- og fylkespolitikerne.

- Dette var det siste av flere møter med det politiske nivået i kommunene, og diskusjonene i styringsgruppen er viktige fordi RPBA er Vestfolds felles plan. Vi fikk en god gjennomgang av de foreslåtte hovedgrepene som skal sikre byutvikling og utvikling av Vestfold som et felles bo- og arbeidsmarked, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

Han understreker at det er et stort behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. 

- Vi skal gå fra å være en næringsvennlig til å bli en næringsoffensiv region. Flere av politikerne er opptatt av å imøtekomme næringslivets ønske om å etablere kontorer langs E18. Dette var et sentralt punkt i møtet, og noe vi må diskutere grundig fremover. Vi må balansere næringsutvikling opp mot andre interesser som byutvikling og vern av matjorda, sier Hogsnes.

Byutvikling står sentralt 

Det er Vestfold fylkeskommune som leder arbeidet med å revidere RPBA, gjennom et tett samarbeid med sentrale fagpersoner i kommunene og de statlige regionale etatene. 

Arbeidsgruppen har innhentet oppdatert kunnskap om Vestfold på områder som næring, byutvikling og kulturminner, og dette kunnskapsgrunnlaget er bakgrunnen for det forslaget til hovedgrep som ble presentert for den politiske styringsgruppen.

- Vi foreslår at kontorarbeidsplasser som kun retter seg mot et lokalt- og regionalt marked, ikke skal ligge langs E18. Vi vet at det kan være attraktivt for bedrifter å ha kontorer her, men det må veies opp mot andre viktige samfunnshensyn som byutvikling, klima og miljø. Vi ønsker ikke et frislipp langs E18 som skaper mer biltrafikk og går ut over utviklingen av byene våre. Primært ønsker vi flere arbeidsplasser i sentrum, sier Sverre Høifødt, regionaldirektør i Vestfold fylkeskommune.

- Selv om vi mener god byutvikling er viktig for en bærekraftig arealpolitikk, må vi balansere dette opp mot næringslivets behov. Det er viktig at retningslinjene ikke blir for rigide, og derfor har vi lagt inn åpninger for å gjøre unntak og lokale vurderinger der dette er i regionens interesse, sier Høifødt.

RPBA på høring før sommeren 

Planforslaget til revidert RPBA behandles i fylkestinget 21. juni, og deretter sendes forslaget på høring til alle berørte parter. På dette stadiet er det åpent for alle å komme med innspill til innholdet og veivalgene for den videre utviklingen av Vestfold. 

Høringsfristen blir ca. 1. oktober, og det arrangeres en høringskonferanse 6. september. Den reviderte planen behandles i fylkestinget mot slutten av 2018.