Lytt til tekst
SØK MENY

Vil gi tusenvis av nye årsverk

Datasenteretablering har stor effekt i Vestfold

Etablering av datasenter i Vestfold kan gjennom de 12 første årene gi opp mot 2500 årsverk og ha verdiskapingseffekter på nærmere 600 millioner kroner.

Dette er blant funnene i en fersk rapport som er utarbeidet av analyse- og rådgivingsselskapet Menon Economics på oppdrag for blant andre Statkraft og Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold fylkeskommune. Formålet med rapporten har vært å identifisere økonomiske effekter av datasenteretablering i Norge. Funnene ble presentert på et frokostmøte i Oslo 9. juni 2017.

Datasenterindustrien er verdens raskest voksende kraftintensive næring. Denne næringen øker i takt med digitaliseringen og den enorme etterspørselsveksten etter lagringskapasitet og servertjenester.

– Vestfold har svært gode forutsetninger for å tiltrekke seg datasenteraktører som ønsker å dra nytte av de gode forholdene her. Etablering av slik næring betyr nye arbeidsplasser og vil være et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Stort gevinstpotensial

Både lokalt og nasjonalt er det store gevinster knyttet til etablering av datasentre. I rapporten er Vestfold brukt som eksempel på en stor bo- og arbeidsregion med over 100 000 innbyggere. En datasenteretablering i Vestfold vil ha stor effekt, ettersom kompetansen og tjenestene som etterspørres for et datasenter sannsynligvis allerede er dekket.

– Vestfold er blant de fremste regionene på høyteknologinæring og –forskning. Vi har klart å beholde og tiltrekke oss nasjonale og internasjonale industrielle aktører basert på lokasjon, infrastruktur, tilgjengelighet på arbeidskraft, industriklynger og gunstige skattebetingelser. Et datasenter vil kunne trekke veksler på eksisterende kunnskap, arbeidskraft og leverandørtjenester, sier Hogsnes.

Det stabile og velutviklede kraftsystemet og den gode infrastrukturen i Vestfold er forutsetninger for aktører som ønsker å etablere kraftkrevende datasentre.

Innspill og reaksjoner fra fylkesordfører Rune Hognses (t.h) i forbindelse med overrekkelsen av rapporten i Oslo 9. juni

Optimale forhold i Vestfold

Verdiskapingsinitiativet har siden høsten 2015 jobbet med å legge til rette for at Vestfold skal være et attraktivt fylke for etablering av datasentre. Sundland i Sandefjord kommune er pekt ut som en av flere mulige lokaliseringer. Den første intensjonsavtalen mellom grunneieren og Statkraft kom på plass i mars 2017. Tomten har siden blitt politisk behandlet og blir nå regulert for formålet.

– I motsetning til våre naboland, har ikke Norge så langt klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer. Rapporten bekrefter at Vestfold har optimale forhold for datasentre. Dette er nok en viktig milepæl for å realisere planene, sier Hogsnes.

Statkraft jobber med utvikling av tomten og internasjonal promotering av Sundland. Blant annet har de etablert en nettside, statkraftdatacentersites.com. Her fremheves Sundland i Sandefjord kommune med den gode infrastrukturen, bl.a. E18 og Torp Sandefjord Lufthavn, tilrettelagt topografi, rikelig med kraftressurser og kort vei til markedene. Tønsberg, Sandefjord og universitetet i Sørøst-Norge fremheves også.

Fakta om datasenter

Datasentre er anlegg som huser et stort antall høyytelses datamaskiner, kjent som servere, samt nettverksutstyr og kommunikasjonsforbindelser. Det finnes flere ulike typer datasentre. I analysen er det valgt å se på et såkalt hyperscale datasenter. Dette er store og dedikerte datasentre som etableres og drives av store, hovedsakelig internasjonale selskaper, på linje med for eksempel Facebook i Luleå og Google i Belgia. Per i dag er det om lag 300 store datasentre globalt. Tallet forventes å øke til 400 innen utgangen av 2018.

Sagveien på Sundland, ved Stokkemyra i Sandefjord kommune, er første stedet hvor det er signert en avtale med grunneier om datasenter.

Se også:

 

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold