Lytt til tekst
SØK MENY

Velkommen til skolestart!

Elever ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik Foto: Dag G. Nordsveen
Mandag 20. august er det skolestart ved de videregående skolene i fylket. Vestfold fylkeskommune ønsker alle elever velkommen.

– Vi ønsker alle elever velkommen til oppstarten av det nye skoleåret! Som utdanningsdirektør er jeg opptatt av at alle elever finner sin plass ved våre utdanningsvirksomheter, og opplever mestring og gleden av å lære. Vi skal i fellesskap jobbe for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø der hver enkelt blir sett og lyttet til, sier utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune, Lisbeth Eek Svensson.

– Den første tiden handler om å skape trivsel og bygge gode relasjoner til medelever, lærere og andre ansatte. Trivsel og trygghet på skolen er viktig for et godt læringsmiljø. God opplæring er videregående opplærings viktigste bidrag til elevers og lærlingers livsmestring, sier Eek Svensson.  

Livsmestring som del av strategiplan

Fylkestinget har vedtatt en strategiplan for videregående opplæring i Vestfold. Planen har fem satsingsområder og etablerer et felles grunnlag for utviklingen av videregående opplæring i Vestfold fram mot 2022.

– I den nye strategiplanen for videregående opplæring er det satt felles Frode G. Hestnesmål som forteller oss hvor vi skal, og hvilke satsingsområder det skal jobbes med i fellesskap for å nå disse målene. Planen er kunnskapsbasert, og bygger på anerkjent forskning om hva som påvirker elevene og lærlingenes læring, sier leder i hovedutvalg for utdanning, Frode G. Hestnes.

Ett av satsingsområdene er livsmestring, som er et nytt begrep i norsk skole. Det handler om å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på best mulig måte.

– Livsmestring handler om å se hele mennesket. Vi er den første fylkeskommunen som har satt livsmestring på kartet i en egen strategiplan. Mange skoler er allerede godt i gang med mange aktiviteter, sier Eek Svensson.

Utdanning er viktig

Samfunnet er i en teknologisk revolusjon med veldig samfunnsomveltende kraft. Videregående opplæring skal utdanne unge som skal være yrkesaktive til ut på 2060-tallet. Mange vil da ha jobber som ikke finnes i dag.

– Samfunnet vi lever i er i stor endring, og dagens unge må forberedes til å løse problemer som ennå ikke har oppstått. For å kvalifisere de unge til denne framtida, er vi opptatt av at våre ungdommer og voksne skal fullføre og bestå opplæringen – som grunnlag for å leve gode liv, sier Eek Svensson.

På god vei i Vestfold

Tilstandsrapport 2018 beskriver gjennomføring, læringsmiljø og resultater for videregående opplæring i Vestfold.

– Andel elever og lærlinger i Vestfold som fullførte og bestod videregående opplæring i løpet av fem år var 75,0 prosent for 2012-kullet. En oppgang på 2,4 prosentpoeng fra 2011-kullet, der 72,6 prosent gjennomførte innen fem år. Et fantastisk godt resultat som viser at vi virkelig er på rett vei i Vestfold, sier Hestnes.

For siste skoleår viser uoffisielle tall ytterligere forbedring.

– Dette kommer av godt samarbeid og en samlet innsats fra både lærerne og skolene, instruktørene, bedriftene og opplæringskontorene og alle støttefunksjoner

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og 2000 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud. I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for Fagskolen i Vestfold og Skiringssal folkehøyskole.

Lisbeth Eek Svensson

 

Skolerute

Skolerute Vestfold for skoleåret 2018/2019