Lytt til tekst
SØK MENY

Mindreforbruket går til å styrke tjenestene

Fylkesordfører Rune Hogsnes viser fram "Kort fortalt", en kortversjon av årsrapporten. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Vestfold fylkeskommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2018, og i dagens møte vedtok fylkestinget hvordan de resterende 108,9 millioner kronene skal brukes.

Fylkeskommune fikk i 2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på 136,2 million kroner. Av dette er 27,4 millioner kroner allerede disponert, og fylkestinget behandlet i dag hvordan det resterende regnskapsmessig mindreforbruket på 108,9 millioner kroner skal disponeres.

- Det er god økonomisk drift av fylkeskommunen, noe som gir oss politikere et godt handlingsrom dette siste året før sammenslåingen med Telemark. Det kommer innbyggerne i Vestfold til gode, og ikke minst elevene i videregående opplæring, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Vedtok å styrke fylkeskommunens tjenester

Årsrapporten sier noe om hva fylkeskommunen har levert i 2018 for å fylle sitt samfunnsoppdrag. Når regnskapet er gjort opp, viser det seg at det er mer penger igjen.

I dag vedtok fylkestinget at disse pengene skal brukes til å styrke tjenestene fylkeskommunen leverer til innbyggere og elever. Enkelt fortalt vedtok fylkestinget at 50 millioner kroner av mindreforbruket skal settes på bufferfondet og de resterende midlene skal føres tilbake til hovedutvalgene, sektorene og virksomhetene.

Fylkestinget vedtok innstillingen fra fylkesutvalget, og detaljene om hvordan mindreforbruket skal disponeres er beskrevet i vedtaket under fylkesutvalget i denne møteprotokollen.

Flere årsaker til mindreforbruket

Av mindreforbruket på 136,2 millioner kroner, er 76 millioner kroner mindreforbruk i sektorene. 21,1 millioner kroner skyldes høyere skatt og rammetilskudd, og 29,5 millioner kroner er knyttet til avvikling av Vestviken kollektivtrafikk AS. Ubenyttet lønnsreserve og lavere netto finansutgifter bidrar også til det positive mindreforbruket.

- Det er god budsjettdisiplin i fylkeskommunen, men samtidig har vi en god måloppnåelse på mange områder. Vi har en rekke større, pågående investeringsprosjekter, og disse går etter planen både når det gjelder økonomi og framdrift, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

 

Her kan du lese Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2018 

Kort fortalt

Årsrapporten sier noe om hva fylkeskommunen har levert i 2018. Nysgjerrig? Kortversjonen gir deg en smakebit.

Emneord: Politikk