Lytt til tekst
SØK MENY

Utlysning - Auksjon av akvakulturtillatelser

Foto: VFK / Marita Nilsen
Dette er en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet som har fastsatt at tildelinger av nye tillatelser i 2018 skal skje ved auksjon 18. juni. Registrering av potensielle budgivere er nå åpent frem til 4. juni 2018.

Utlysning

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

De nye tillatelsene vil tildeles i produksjonsområdene 1 og 7-13, jf. forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon som starter 18. juni 2018. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende.

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema. Nærmere tidspunkt for auksjonen og nettside vil bli annonsert til godkjente budgivere ved oppgitt kontaktperson.

Nærmere om registrering

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 4. juni 2018 kl. 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen. For å bli registrert må følgende vilkår tilfredsstilles:

a) fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema, inkludert aksept av auksjonsreglementet mv.,

b) stille bankgaranti,

c) tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette.

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

For å delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner. Det fastsatte bankgarantiskjemaet skal benyttes. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 15. oktober 2018.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av garantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning. Banken eller finansieringsinstitusjonen skal sende originalen med rekommandert brev til:

Fiskeridirektoratet

Pb. 185 Sentrum

5804 Bergen

Sendingen merkes med "Auksjon 2018".

En budgiver må avgi egenerklæring om egen finansiell situasjon. Erklæringen avgis gjennom Fiskeridirektoratets registreringsløsning.

Informasjon om auksjonen

Foruten tildelingsforskriften vil det fastsettes detaljerte regler for auksjonen. Disse reglene vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider, hvor ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende.

Nettsiden finnes her

Nærings- og fiskeridepartementet viser ellers til Finansdepartementets varsel om at regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrente for havbruk. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på

Finansdepartementets nettsider