Lytt til tekst
SØK MENY

På god vei i Vestfold

Foto: Marita Nilsen
Tilstandsrapport 2018 lansert

Tilstandsrapport 2018 beskriver gjennomføring, læringsmiljø og resultater for videregående opplæring i Vestfold.

-  Dette er ett av de viktigste dokumentene vi som politikere får i løpet av et år, og et kjempeviktig faktagrunnlag når vi skal fatte beslutninger og prioritere. Videregående opplæring i Vestfold leverer gode resultater, og det er mange dedikerte fagpersoner som hver dag bidrar til dette. Så ser vi at vi også har noen utfordringer, og det er her hvor vi har forbedringspotensialet at vi skal ha særlig oppmerksomhet, sa fylkesordfører Rune Hogsnes da rapporten ble presentert i et åpent møte på fylkeshuset i dag.

Lenke til rapporten (PDF)  

Felles kunnskapsgrunnlag

Tilstandsrapporten skal bidra til et felles ståsted og en felles referanseramme for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med videregående opplæring i Vestfold.

Rapporten viser at vi er på god vei i stort i Vestfold, selv om vi ser at noen resultater har en litt negativ utvikling siste året.

- Vi vet mye om hva som må til for at elever, lærlinger og lærekandidater skal lykkes. Forskning viser en sterk sammenheng mellom eleven/lærlingens sosiale kompetanse, omgivelsene og faglig utbytte. Relasjonen mellom lærer-elev og mellom lærling-instruktør er viktig. Det er ikke alt dette som lar seg måle med tall. Vi må jobbe sammen om å skape gode læringsmiljøer, og jobbe med det som har betydning for eleven og lærlingens trivsel, læring og helse, sa utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Madelen Gaasholt Gudbrandstuen og Eira Nybakk representerte fylkeselevrådet under lanseringen. De understreket betydning av å jobbe med et godt og inkluderende læringsmiljø i sitt innlegg, og fremhevet relasjonen mellom lærer og elev som det viktigste for et godt læremiljø.

71, 5 prosent gjennomfører

Tilstandsrapporten for 2018 presenterer utvalgte resultater for skoleåret 2016/2017.

Rapporten viser at 71, 5 prosent av elever og lærlinger fullfører og består opplæringsløpet sitt innen 5 år. Etter svært positive tall for gjennomføring for 2010-kullet, så gikk dette tilbake med 1,6 prosentpoeng for 2011-kullet. Både nasjonalt og regionalt var målet 75 %.

2,6 prosent slutter

Etter tre år med nedgang i andelen elever som slutter, viser resultatene for 2016/2017 en liten økning på 0,2 prosentpoeng. I Vestfold var det 2,6 prosent av elevene som sluttet i løpet av skoleåret 2016/2017 – nasjonalt ligger dette tallet på 3, 9 prosent.

- Jeg er stolt av at det er så få sluttere, men viktigst av alt så er jeg vanvittig stolt av at vi har rektorer og ansatte som følger opp alle sluttere. Det gir en trygghet å vite at alle blir fulgt opp og at ingen slutter uten å vite at noen bryr seg, sa Frode Hestnes, leder for hovedutvalget for utddaning da han oppsumerte årets rapport.

Det er en høyere andel av elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som slutter enn elever i studieforberedende utdanningsprogrammer.

Flere med fag- og svennebrev

Den positive tendensen for andelen av lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøve etter fem år fortsetter for 2012-kullet. Resultatet for Vestfold var 80 %.

Etter en liten oppgang i andel hevinger av lære-/opplæringskontrakter i 2016, var det svært positivt at denne gikk noe ned igjen i 2017, til 7,7 %.

Mindre mobbing enn landsgjennomsnittet

Det er en lavere andel av elevene i Vestfold som opplever mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere, enn landsgjennomsnittet. Det er likevel en liten nedgang i andelen av elever som ikke opplever mobbing i det hele tatt.

Den samme utviklingen viser seg i lærlingundersøkelsen.

- Vestfold har gjort det bra i lang tid når det kommer til mobbing, og har bedre resultater enn landsgjennomsnittet. Men vi må ikke hvile når det kommer til dette, her handler det om enkeltmennesker. Når 193 elever melder fra om at de opplever seg mobbet, er det 193 elever for mange, kommenterte utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Kultur for å dele god praksis

Hver eneste dag legges det ned et betydelig arbeid for videregående opplæring i skoler og bedrifter i hele fylket vårt. Den daglige innsatsen til alle lærere, andre ansatte, instruktører og ledere på ulike nivåer er helt avgjørende for de gode resultatene vi oppnår på mange og viktige områder.

Rapporten viser også at er områder der det er behov for forbedring. For å heve kvaliteten ytterligere må det jobbes målrettet med å bygge en sterk kultur for evaluering, læring og deling av god praksis både i den enkelte virksomhet, og mellom virksomheter. Enda større grad av samhandling og dialog mellom alle aktører som skal bidra i utvikling av det videregående opplæringsløpet er avgjørende.

Tilstandsrapporten vil bli fulgt opp på ulike arenaer, blant annet i møter med skolene og opplæringskontorene. Målet er at vi skal løse vårt felles oppdrag med det 4-årige løpet med best mulig resultat, først og fremst for den enkelte elev, lærling og lærekandidat – men også for hele Vestfoldsamfunnet.  

Emneord: Utdanning