Lytt til tekst
SØK MENY

Slik skal den nye fylkeskommunen organiseres

Organisasjonsmodell og øverste ledernivå for den nye fylkeskommunen er på plass. Foto: VFK
Arbeidet med den nye organisasjonsmodellen har pågått i hele høst, og nå er modellen og øverste ledernivå definert. Mellomledernivået skal etter planen være på plass innen 1. mars 2019 og øvrige deler av organisasjonen før 1. juni 2019.

Ny toppledergruppe lanseres i begynnelsen av januar 2019.

En utadvendt, lærende og attraktiv kompetanseorganisasjon

Ambisjonen om å bygge en utadvendt, lærende og attraktiv kompetanseorganisasjon som bidrar til å realisere fylkeskommunens samfunnsoppdrag er utgangspunktet for den nye organisasjonsmodellen.

– Vi skal bygge et nytt fylke som skal gi bedre tjenester, sterkere lokaldemokrati og en styrket samfunnsutviklerrolle – det er bestillingen. Da er det viktig å sørge for en organisasjonsmodell som fremmer og belønner tverrsektoriell samhandling, og som jobber kunnskapsbasert og innbyggernært med fag, ledelse og i samhandling mellom politikk og administrasjon, forklarer prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal.

Organisasjonsmodellen skal understøtte ambisjonen om en sterk utadrettet organisasjon som internt er opptatt av ansattes kompetanse, smarte arbeidsprosesser, evne til fornyelse og ledelse som er tett på områdene de leder.

Med dette som bakgrunn er organisasjonsmodellen definert slik:

 

De åtte, øverste lederområdene (områdene i mørk grå) vil ha ledere med stillingsbenevnelse direktør, og skal være faste medlemmer av fylkesdirektørens ledergruppe. De to områdene i rødt vil ha ledere med stillingsbenevnelse utviklingsleder. Arbeidet til utviklingslederne vil i stor grad, men ikke uttømmende, representere en felles utviklingskraft og skal styrke ledergruppens strategiske og analytiske kapasitet. Det blir formelt og offisielt ni faste medlemmer i ledergruppa, inkludert fylkesrådmann.

Les mer om hvordan hvert område og funksjonene beskrives her (PDF): Nye VT_begrunnelse for organisering_FINAL_10122018

Her finner du prosjektrådmannens presentasjon av organisasjonsmodellen (PDF): Organisering av Vestfold og Telemark_a_FINAL_12122018

Veien frem til ny organisasjonsmodell

Prosjektleder har etter drøfting og i nær forståelse med hovedtillitsvalgte, gjennomført en bred medvirknings- og involveringsprosess for å få innspill til blant annet hvilke strategiske hensyn den nye organisasjons- og ledelsesmodellen bør ivareta.

I prosessen frem til valgt organisasjonsmodell for øverste ledelse, er følgende konkrete tiltak gjennomført:

  • Formelle besøk i så å si alle regionens kommuner
  • Analyse av aktuell dokumentasjon og lovverk knyttet til regionreformen generelt og sammenslåingen i Vestfold og Telemark spesielt, herunder Meld. St. 6 (2018-2019). Oppgaver til nye regioner og den nye kommuneloven
  • En workshop ble gjennomført i Kragerø for fellesnemnda, ordførere, NHO, LO, KS, UE og NAV med særlig oppmerksomhet på samfunnsutviklerrollen
  • Fire workshops har blitt gjennomført med i overkant av 250 medarbeidere, ledere og tillitsvalgte fra de nåværende fylkeskommunene og Statens vegvesen
  • Det er gjennomført analyser og utarbeidet synteser av resultatene fra alle workshops
  • Organisasjonskart for alle landets fylkeskommuner er innhentet og gjennomgått

Ved siden av innspillene fra dagens ledere, ansatte og ansattes representanter, legges både nasjonale og regionale politiske føringer til grunn for organiseringen.

Organisering er viktig, men organisasjonskultur er viktigere

Den nye organisasjonsmodellen er kun ett av flere virkemidler som må tas i bruk for å lykkes med å nå ambisjonene for det nye fylket.

–  En organisasjonsmodell skal gi retning og være et godt verktøy for å fremme ønsket handling, men er helt avhengig av god ledelse, en sunn kultur og et godt medarbeiderskap. Etter hvert som vi får mer og mer av det strukturelle på plass, må vi tilsvarende styrke vårt arbeid med å bygge en felles kultur hvor alle ansatte blir involvert og engasjert i dette arbeidet,  sier Jøsendal.