Lytt til tekst
SØK MENY

Satser videre på skole, samferdsel og grønne valg

Fylkesrådmannens budsjettforslag 2018
Fylkesrådmannens budsjettforslag 2018

Fylkesrådmannen legger i dag frem forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.

Budsjettforslaget skal behandles av fylkestinget den 14. desember.


Skole, samferdsel og grønne valg


Fylkesrådmannens økonomiplanforslag følger opp fylkestingets satsing på skole, samferdsel og grønne valg, men det har vært lite rom for å øke driftsbudsjettets utgiftsside med nye satsinger.
- Budsjettforslaget er i stor grad en videreføring av vedtatt økonomiplan. Store investeringer begrenser handlingsrommet i driften. Budsjettforslaget er likevel både balansert og forsvarlig, forklarer fylkesrådmann Egil Johansen.
Det samlede investeringsbudsjettet for 2018 er på 828 millioner, mens det samlede driftsbudsjettet er på 2,7 milliarder.


Bedre trafikkløsninger


Vestfold er et av fylkene med størst andel av gang- og sykkelveier i Norge. Satsingen på gang- og sykkelveier, sammen med en klar prioritering av kollektivtrafikken de siste 10 årene legger til rette for at innbyggerne kan ta grønne og trygge transportvalg. Fra 2010 har rammene økt med ca. 50% til kollektivtrafikken og dette er en dobbel økning av rammen i forhold til andre formål.
Økonomiplanforslaget inneholder også betydelige investeringer som skal resultere i bedre og sikrere trafikkløsninger for bilister, busspassasjerer, syklister og gående, samtidig som flere av prosjektene vil bidra til bedre lokalmiljøer. Spesielt er dette knyttet til gang- og sykkelveier langs Bispeveien, omlegging av fylkesveien gjennom sentrum av Holmestrand, ringveien i Sandefjord og bedre fremkommelighet i Presterødbakken.


Tiltak for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet:

 • FV 900 Holmestrand – 7 mill. i 2018 (122 mill. totalt)
 • FV 35 Bispeveien, beredskapstiltak E18 – 37 mill.
 • Bypakke Tønsbergregionen – 53 mill. i 2018 (100 mill. totalt)
 • Presterødbakken – 66 mill. i 2018 (222 mill. totalt)
 • 48 mill. kroner til følgende prosjekter:
 • Gang-/sykkelvei Ås-Linnestad
 • Bakkenteigen Skoppum

Rammeøkning til kollektivtrafikk:
I budsjettforslaget for 2018 og fremover foreslår fylkesrådmannen at rammen til kollektivtrafikk økes med 8,3 mill. kroner blant annet som kompensasjon for økt merverdiavgift i transportsektoren. Denne økningen finansieres over rammetilskuddet.


Viderefører Grønn profil


Det har de siste årene vært en klar grønn profil i vedtatte budsjetter for fylkeskommunen. Horten videregående skole bygges nå som en utslippsfri byggeplass, og den ferdige skolen blir et plusshus med «Bream Nor outstanding» standard. Biogass benyttes på bussene og budsjettrammene til kollektivtrafikken er blitt prioritert gjennom flere år. Av fylkesveiinvesteringene går over halvparten til bygging av gang- og sykkelveier.
I tillegg til nye skoler i Larvik og Tønsberg er det gjennomført en rekke mindre nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som reduserer karbonutslippene. Hovedsakelig er dette i skolene, men også i kulturbygg og i fylkeshuset. Dette bidrar til at Vestfold har moderne bygninger med lavt klimautslipp noe som også gir gode arbeidsforhold for elever og ansatte.


Satsing på skole har gitt resultater


Stadig flere elever fullfører skoleløpet sitt i Vestfold. Tall fra Skoleporten viser at 71,5% av elevene fra 2011-kullet fullførte og besto etter 5 år. Til sammenligning var tallet for 2007-kullet 67,4%. Vestfold ligger blant de laveste i landet når det gjelder andelen som slutter i videregående opplæring med et resultat i 2017 på 3,1%.
Resultatene har hatt positiv utvikling over tid og er et resultat av systematisk og godt arbeid i hele perioden. Systematisk og kunnskapsbasert utviklingsarbeid, regional plan for helhetlig opplæringsløp og satsingen på 4-årsløpet har vært viktige elementer i det systematiske arbeidet og vil bli videreført gjennom arbeidet med ny strategiplan for videregående opplæring i Vestfold for perioden 2017-2022.


Utvalgte prosjekter i utdanningssektoren for 2018:

 • Fagskoletilbudet i Vestfold finansieres med øremerket statstilskudd – 16 mill.
 • Utvidet rett til videregående opplæring for innvandrere – 5 mill.
 • Økte satser lærlingtilskudd – 3 mill.
 • Nybygg Horten – 368 mill. (total prosjektramme: 750 mill.)
 • Kroppsøvingslokaler Sandefjord videregående skole – 60 mill.
 • Re videregående skole – anleggsteknikk, ombygging til undervisningslokaler – prosjektramme 12 mill.

Solid grunnlag for sammenslåingen med Telemark fylkeskommune


Gjennom en årrekke har Vestfold fylkeskommune hatt en økonomisk strategi og et sett av budsjetteringsprinsipper som, sammen med god økonomistyring i fylkeskommunens virksomheter, har bidratt til at fylkeskommunen har opparbeidet et akseptabelt økonomisk handlingsrom.
I forslaget til budsjett og økonomiplan forventes det en noe svakere inntektsvekst enn hva som lå til grunn for vedtatt økonomiplan. Høyt investeringsvolum øker den langsiktige gjelden og reduserer handlingsrommet for økninger i sektorenes driftsrammer.
Fylkesrådmannen er opptatt av at Vestfold fylkeskommune skal lykkes med å opprettholde en fortsatt god økonomistyring. Fylkeskommunen vil gjennom dette budsjettforslaget danne et godt grunnlag for den kommende sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune