Lytt til tekst
SØK MENY

Jobber for elevenes rettigheter

Fra venstre: Kaja Vintervold Asmyhr, mobbeombudet i Vestfold og Geir Eidsvåg, elev- og lærlingombudet i Vestfold
Vestfold fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta barnehagebarns, elever og lærlingers rettigheter – elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet.

Ombudene har en uavhengig rolle, og lojaliteten ligger hos barnet og ungdommen med mål om å ivareta deres beste.

Hjelp og støtte

Elev- og lærlingombudet har ansvar for alle elever og lærling i videregående opplæring, mens mobbeombudet har ansvar for barn i barnehage og elever fra 1. til 10. klasse. Ombudene har overlappende mandater og samarbeider der det er naturlig.

-   Alle barn og unge i opplæring skal ha trygge og inkluderende opplæringsarenaer. Ombudsrollen gir barn, unge og deres foresatte et sted å henvende seg for å få hjelp og støtte, og svar på spørsmål, forklarer mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr.

Ombudene har taushetsplikt, og saker blir ikke tatt videre uten samtykke. Elever, foreldre, lærere og andre kan kontakte ombudene for å diskutere alt som har med opplæring å gjøre. Det er helt Nuforpliktende.

Fremmer dialog og samarbeid

Begge ombudene er opptatt av å ivareta ungdommens rettigheter og plikter, fremme dialog og samarbeid, og gjennom dette håndtere, eller helst forebygge misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing.

- Jeg oppfordrer alle som er i kontakt med barn og unge til å imot vanskelige samtaler med respekt og åpenhet. Lytt til elever og lærlinger, og husk at du kan gjøre en forskjell og bidra til at hverdagen i skole og bedrift oppleves positiv, sier elev- og lærlingombud Geir Eidsvåg. 

Hva er elev- og lærlingombud?

Elev- og lærlingombudet skal bidra til å sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater og ungdom som tilhører oppfølgingstjenestens målgruppe, blir ivaretatt i Vestfold.

Elv- og lærlingombudet kan bidra med:

  • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
  • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet. 
  • Gi råd om rettigheter og plikter
  • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
  • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Kontaktinfo:

Geir Eidsvåg
Telefon: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no

Hva er mobbeombudet?

Mobbeombudet arbeider for at alle barnehagebarn og elever i Vestfold opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.

Hva er mobbeombud?

Mobbeombudet kan bidra med:

  • Støtte og veiledning til barn, elever og foreldre i saker der barnet/eleven opplever utfordringer i sitt miljø i barnehagen eller skolen.
  • Påse at barnets stemme høres og at barnets beste ligger til grunn for tiltak og håndtering av saker gjennom å videreformidle til skoler og barnehager på vegne av barn, elever og deres foreldre. 
  • Være en støttespiller for skoler og barnehager i enkeltsaker og være en samarbeidspartner i utvikling av system og praksis. 
  • Bidra til dialog og godt tverrfaglig samarbeid i oppfølging av enkeltsaker. 
  • Mobbeombudet skal også ha en rolle i forebyggende arbeid gjennom informasjonsspredning til barn, elever, foreldre, skoler og barnehager.

Kontaktinfo:

Kaja Vintervold Asmyhr
Mobil: 482 96 107
Epost: Kajavintera@vfk.no

 

Mer informasjon om ombudene finner du her