Lytt til tekst
SØK MENY

Mindre bilavhengige boligområder

Hvordan kan vi i framtiden utforme boligområder som er mindre bilavhengige? Spørsmålet er forsøkt besvart i en forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Barkåker i Tønsberg er ett av områdene som er vurdert.

Attraktive, trivelig og levende byer

Rapporten er en del av prosjektet «Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer» (KLIMATT). I prosjektet utarbeides en veileder som skal være et verktøy planleggere og andre kan bruke som oppslagsverk, inspirasjon og referanse. Målsettingen med KLIMATT er at areal- og transportutviklingen i byene styres i retninger som gir reduserte klimagassutslipp, og som gir mer attraktive, trivelige og levende byer. Dette skal oppnås ved at kunnskapsgrunnlaget og kompetansen til de involverte bedres. Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune medvirker i prosjektet.

Denne rapporten bidrar med kunnskap om hvordan boligområder utenfor norske byområder bør utvikles hvis de skal ha mulighet til å tilby et minimum av lokal handel, ha muligheter for høye gangandeler innad i boligområdet og et godt kollektivtilbud innenfor gangavstand. Formålet er at eksisterende og vedtatte boligområder skal bygges ut på måter som gir så lave transportrelaterte klimagassutslipp som mulig.

Barkåker som casestudie

Barkåker kan sies å ha et randsonesenter (hvor dagligvare og kollektivtilbudet er lokalisert på hver sin side av området). Arealbeslaget er ganske høyt (1 000 dekar) gitt antall innbyggere, ca 1600, og tettheten er dermed lav (1,7 innbyggere per daa). Arealbeslaget ligger midt mellom kategoriene 10-minutters- og 15-minutters-området med randsonesenter (663 daa til 1 570 daa), mens antall innbyggere er lavere enn for 15-minutters-området med randsonesenter (1,9 - 3,2 innbyggere per daa). Grunnet sin lange og smale utstrekning vil en del av innbyggerne ha lenger gangavstander enn 10-15 minutter til dagligvare og kollektivtilbud. Området strekker altså grensene for gangavstander ut over det som finnes i de teoretiske modellene. Dette gjør at Barkåker i stor grad er bilbasert, og at boligområdet ikke har en utforming som tilrettelegger for gange og sykling på interne reiser.

Lese hele rapporten her

Emneord: Miljø og klima